iconEen overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht

Rekening 2019

Begroting 2020 (na wijziging)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Onvoorziene uitgaven (A)

-

128

128

128

128

128

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen woningen

5.022

5.025

5.250

5.250

5.250

5.250

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.599

1.609

1.601

1.601

1.601

1.601

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

931

928

924

924

924

924

Forensenbelasting

69

53

65

65

65

65

Reclamebelasting

114

114

125

125

125

125

Toeristenbelasting

286

130

260

260

260

260

Lokale heffingen (B)

8.021

7.859

8.225

8.225

8.225

8.225

Algemene uitkering

50.696

52.342

53.662

53.994

53.687

53.405

Algemene uitkering (C)

50.696

52.342

53.662

53.994

53.687

53.405

Dividend / winstuitkering

BNG

206

120

120

120

120

120

Vitens

19

-

-

-

21

21

Alliander

592

297

200

200

297

297

Dividend (D)

818

417

320

320

438

438

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

-721

222

1.525

1.617

1.637

1.637

Saldo financieringsfunctie (F)

-3

282

313

321

327

330

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

58.810

61.249

64.172

64.604

64.442

64.162

Uitleg over de dekkingsmiddelen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit budget één-op-één gesteld met het aantal inwoners. Het bedrag (€ 3,50 per inwoner) gebruiken wij om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Belangrijk hulpmiddel is voor ons de risico-impactanalyse (4.6). Daarmee volgen wij nu de mogelijke effecten en risico's van corona, een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren waar het gaat om onvoorziene uitgaven.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan er niet bij, de opbrengsten hiervan zijn bedoeld voor 100% kostendekkendheid voor die diensten. De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we in voor toeristische uitgaven (toeristenbelasting) en subsidie aan ondernemersverenigingen (reclamebelasting) binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering

De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Voor de Algemene uitkering geldt volledige bestedingsvrijheid, eventuele labelingen van budgetten hierbinnen maken we zelf. De cijfers in deze programmabegroting geven de stand van de Algemene uitkering na de Meicirculaire 2020.
Voor jeugdhulp krijgen wij tot en met 2021 extra middelen van het Rijk. Of die middelen er ook zijn voor de jaren erna blijft onduidelijk. Wij gaan er vanuit dat de compensatie na 2021 wordt voortgezet. Deze lijn accepteert onze toezichthouder want we hebben dekking beschikbaar wanneer dat scenario toch geen waarheid wordt. We houden rekening met dit risico in de risicoparagraaf (2.2.2). Meer over de Algemene uitkering leest u in de Financiële positie (3.3.1).

In het onderstaande overzicht ziet u de ontwikkeling van de Algemene uitkering. Dit nemen we als gegeven mee in de begrotingsopstelling 2021-2024.

Ontwikkeling Algemene uitkering totaal

2020

2021

2022

2023

2024

Programmabegroting 2020-2023

51.545.785

51.357.094

51.186.701

51.330.436

51.330.436

Effecten Septembercirculaire 2019

326.539

884.055

1.008.771

853.986

854.246

Effecten Decembercirculaire 2019

469.274

495.437

476.940

482.297

487.310

Verwerkt in Perspectiefnota 2021

52.341.599

52.736.586

52.672.412

52.666.719

52.671.992

Effecten Meicirculaire 2020

572.752

924.990

1.321.171

1.020.735

732.539

Omvang in Programmabegroting 2021

52.914.350

53.661.576

53.993.583

53.687.454

53.404.531

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Het effect van de Algemene uitkering op de begrotingsruimte is als volgt:

Ontwikkeling vrije ruimte in circulaires Algemene uitkering

2020

2021

2022

2023

2024

Effecten Septembercirculaire 2019

381

876

998

845

-

Effecten Decembercirculaire 2019

-91

-90

-90

-90

-90

Effecten Meicirculaire 2020

303

315

457

363

219

Ontwikkeling mei 2019 - mei 2020

594

1.101

1.364

1.118

130

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Dividend / winstuitkering

We nemen deel in 7 bedrijven. Van 2 bedrijven (dit waren er 4) ontvangen we dividend. Meer hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder deze noemer hebben we 2 stelposten staan. We weten dat de besteding komt, maar niet binnen welk taakveld dat zal zijn. Het gaat om de volgende budgetreserveringen:

  • het flexibele formatiebudget (inhuur en nog niet aan taakvelden toegerekende vacatures);
  • de reserveringen voor nieuw beleid vanuit de Algemene uitkering. Over die reserveringen informeren we u altijd in de actieve informatievoorziening over de Algemene uitkering.

Saldo financieringsfunctie

Over de rente-effecten van ons financieringsbeleid leest u meer in de paragraaf Financiering (2.2.4).