iconOns beleid voor dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijk trekker

Dhr. H.R.T. Neijenhuis

Maatschappelijke doel

  • Financieel gezonde gemeente zijn.
  • Herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend.

We voeren onze belastingtaken uit

Inleiding

GBTwente waardeert, heft en int de jaarlijkse gemeentelijke belastingen voor ons (zie ook de paragraaf Lokale heffingen, 2.2.1). Voor 2021-2025 sluiten we hiervoor een nieuw contract af. We berekenen de uitvoeringskosten straks weer 100% door aan de producten waarvoor de kosten worden gemaakt.

Resultaten

We berekenen proceskosten van no cure, no pay-bedrijven door in de opbrengst van de ozb

Wij maken meer proceskosten door de opkomst van no cure, no pay-bedrijven (ncnp). Deze bedrijven maken gratis bezwaar voor inwoners, vooral tegen de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Voor deze bureaus is de proceskostenvergoeding een verdienmodel. En niet een tegemoetkoming in de kosten voor de inwoner, zoals bij familierecht. Woningeigenaren gebruiken deze bedrijven om zo hun aanslag te verlagen. Dit kost ons veel geld. Wij volgen het principe 'de veroorzaker van kosten betaalt'. Daarom verhalen wij die proceskosten (€ 95.000) via de opbrengst van de ozb van woningen.

De kosten voor belastingwerkzaamheden rekenen we 100% door aan producten waarvoor we kostendekkende tarieven hebben

De werkzaamheden van GBTwente betalen wij op basis van het aantal aanslagregels. In een aanslagregel zitten bijvoorbeeld kosten voor data-onderhoud, aanslag maken, dwangbevelen, etcetera. De afvalstoffenheffing kent bijvoorbeeld 7 aanslagregels. Door de kosten op de juiste manier door te berekenen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten, toeristenbelasting en forensenbelasting worden de opbrengsten vanuit die tarieven hoger. Zo komt er begrotingsruimte vrij voor andere beleidsdoelen.

We berekenen de WOZ-waarden voortaan met m2 in plaats van m3

Inleiding

De waardering van WOZ-objecten is erg in beweging. We zijn nu wettelijk verplicht om m2 als WOZ-parameter in te voeren, in plaats van m3. We kunnen zo de waarde vergelijken met 1 parameter die in alle databestanden gelijk is. Inwoners kennen deze parameter en deze wordt ook gebruikt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Resultaten

Wij zetten de WOZ-parameter om van m3 (inhoud) naar m2 (oppervlakte)

GBTwente taxeert en actualiseert alle objecten in onze gemeente. Zij start met de conversiewerkzaamheden in 2020. Voor het totale project berekent GBTwente € 140.000. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe waardes in de BAG komen te staan. We schatten in dat dit 400 uur extra inzet kost. Vanaf 2022 werken wij in de ozb-aanslagen met m2 en niet meer met m3.

We zorgen voor een samenhangende objectenregistratie

Inleiding

De verschillende (geo)basisregistraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Gegevens over (bijna) gelijke objecten zijn nu verspreid over verschillende registraties, op verschillende manieren. Het ministerie van BZK wil hierin meer samenhang. Onder andere met een samenhangende objectenregistratie (SOR). Zodat alle informatie over objecten te vinden is op 1 plek.

Resultaten

Wij onderzoeken hoe we de samenhangende objectenregistratie kunnen inrichten

In een samenhangende objectenregistratie (SOR) staan alle basisgegevens over objecten in 1 registratie. Zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen, bomen en terreinen, maar ook woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de SOR komen in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Wij beheren de registraties volgens de wensen van de afnemers

Wij willen de objectenregistratie uitbreiden met de objectgegevens uit de WOZ-administratie en een aantal basisgegevens uit andere registraties. Zoals de Basisregistratie Topografie en het Nationaal Wegenbestand. GBTwente voert de WOZ uit. Zij zal hiervoor van ons de vereiste registratie-informatie ontvangen.

We gebruiken de Algemene reserve

Inleiding

De kapitaallasten uit investeringen vangen we onder normale omstandigheden op uit de (jaarlijkse) exploitatie. Voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 is er onvoldoende ruimte om de kapitaallasten hieruit te dekken.

Resultaten

Wij zetten de Algemene reserve in om de kapitaallasten (deels) te dekken

Dit doen we voor grote uitdagingen waarvoor investeringen nodig zijn. Voor dit doel komt (maximaal) € 23,8 miljoen beschikbaar. We halen dit bedrag uit de Algemene reserve en voegen dat toe aan de nieuwe bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda.

We zetten niet de bestemmingsreserve in

Laat de exploitatie het toe om de kapitaallasten uit de Investeringsagenda te kunnen dekken? Dan zetten wij hiervoor niet de bestemmingsreserve in. Structurele dekking uit de exploitatie, de jaarlijkse begrotingsruimte, gaat voor dekking uit de bestemmingsreserve.

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000)

CBS 2019

€ 254

€ 267

€ 243

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2020

€ 746

€ 757

€ 761

€ 712

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2020

€ 824

€ 828

€ 785

€ 779

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Extern - Herijking Gemeentefonds na 2022.

Lagere inkomsten uit Gemeentefonds dan geraamd.

Financieel - Financiële tekorten, bijstelling van de begroting waardoor er kans bestaat dat activiteiten worden geschrapt en dat de doelstellingen niet worden gehaald; Niet financieel - Het niet halen van doelstellingen kan leiden tot landelijke reputatieschade.

75%

€ 2.000.000

14,69%

Landelijk

Extern - Het uitbreken van een pandemie ontstaat een wereldwijde recessie.

Het rijk gaat korten op de Algemene uitkering.

Financieel - Onze gemeente moet gaan bezuinigen.

50%

€ 1.000.000

4,89%

Pandemie

Mens - sociaal domein, fluctuaties binnen de hoogte van de extra uitkering.

Extra bijdrage Rijk voor jeugd m.i.v. 2022 vervalt of afneemt.

Financieel - Tekorten op het sociaal domein.

50%

€ 400.000

1,95%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, heeft het Rijk toegezegd de kosten van Corona te vergoeden. Onduidelijk is veelal welke kosten, op welke wijze en wanneer vergoed worden.

Het rijk de extra kosten, veroorzaakt door Corona, niet (of maar deels) compenseert en buiten het trap-op trap-af systeem plaatst.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

50%

€ 100.000

0,49%

Pandemie

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).