iconOns beleid voor overhead

Portefeuillehouder

Mw. M. Besselink

Ambtelijk trekker

Mw. M. Jansen

Maatschappelijk doel

  • Goed werkgeverschap.
  • Creatief werken binnen de wettelijke mogelijkheden.
  • Financieel gezonde gemeente zijn.
  • Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol.

We schaffen een nieuw functiewaarderingssysteem aan

Inleiding

Het is belangrijk dat we een functiewaarderingssysteem gebruiken dat kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarmee kunnen we ons goed werkgeverschap laten zien. Op dit moment gebruiken we een functiewaarderingsysteem dat niet langer wordt onderhouden. Dit maakt ons erg kwetsbaar als we (nieuwe) functies inrichten en waarderen.

Resultaten

We  zorgen ervoor dat we functies op de juiste manier waarderen

We hebben een betrouwbare methode nodig die ons helpt om functies in te delen op basis van de relatieve zwaarte van de functie. Deze methode is ondergebracht in een systeem. Het is belangrijk dat we dit systeem goed onderhouden. Zodat we kunnen inspelen op veranderingen. 

In 2021 onderzoeken we welk functiewaarderingsysteem het beste bij ons past

Sinds 2005 gebruiken we het functiewaarderingsysteem Achterhoek. Maar het wordt de laatste jaren niet meer onderhouden. Ook is een aantal Achterhoekse gemeenten inmiddels overgestapt op een ander systeem. In 2021 onderzoeken we daarom welke methode het beste aansluit bij onze gemeente. En hoe we het systeem Achterhoek het beste kunnen vervangen.

We voeren een nieuw functiewaarderingssysteem in

Hebben we het besluitvormingsproces op de juiste manier doorlopen? Dan schaffen we het nieuwe functiewaarderingssysteem aan en voeren we dit in binnen de gemeente.

We kunnen de kosten van een nieuw systeem betalen

Sinds 2011 heeft de VNG een systeem ontwikkeld en onderhouden. Wij nemen dit mee in de afweging van systemen. De invoering van dit systeem - of een ander systeem - brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten om het nieuwe systeem in te voeren en te onderhouden.

We moeten passende mensen vinden om vacatures in te vullen

Inleiding

De arbeidsmarkt staat onder druk. Hierdoor moeten we andere kanalen en manieren inzetten om vacatures en de regio onder de aandacht te brengen. Werven we mensen in landelijke campagnes? Dan is de kans groter dat we passende kandidaten vinden voor openstaande vacatures. Zo kunnen we onze opgaven vervullen.

Resultaten

We moeten mensen aantrekken van buiten onze regio

De arbeidsmarkt staat onder druk. In een relatief dun bevolkte en vergrijzende regio merken we dat goed. Steeds vaker is het een hele zoektocht om de juiste kandidaten te vinden voor onze vacatures. We vinden deze kandidaten steeds vaker buiten onze regio.

We moeten andere kanalen en manieren inzetten om te werven

Het is belangrijk dat we andere kanalen en manieren inzetten om onze vacatures en regio onder de aandacht te brengen dan we nu doen. Onze gebruikelijke wervingsmethodes moeten we aanvullen met meer landelijk gerichte campagnes. Waarin we duidelijk maken: ‘Het is mooi werken en wonen in de Achterhoek’. Dit helpt ons om de juiste mensen binnen te halen.

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2021

7,00

7,04

7,88

7,87

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2021

7,00

7,21

7,26

7,39

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Begroting 2021

700

720

711

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Begroting 2021

9,60%

11,00%

8,19%

0,20%

Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2021

11,0%

11,1%

12,0%

11,5%

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of Integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming.

Werknemer(s) worden ontslagen.

Financieel - Wachtgeldverplichting; Niet financieel - Onvrijwillig ontslag kan leiden tot plaatselijke of regionale imagoschade

50%

€ 250.000

1,23%

Regionaal

Extern - Krapte op de arbeidsmarkt a.g.v. de goede economische situatie.

Medewerkers de organisatie de organisatie verlaten.

Financieel - De vakkennis wegvloeit waardoor extra opleiding moet worden genoten of kennis moet worden ingehuurd; Niet financieel -

90%

€ 100.000

0,88%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie en de maatregelen van de overheid.

Extra voorzieningen intern (bijv. schoonmaak en desinfecteren gebouw) en voor thuiswerken treffen.

Financieel - Er extra middelen moeten worden ingezet voor het treffen van maatregelen.

50%

€ 150.000

0,73%

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, leidt tot een economische recessie waardoor financiële problemen ontstaan.

Faillissement/ surseance/ financiële tegenvallers bij contractpartijen (leveranciers, afnemers).

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan; Niet financieel - Doelstellingen komen in gevaar.

50%

€ 100.000

0,49%

Pandemie

Organisatie - Het niet of onvoldoende volgen van de procedure en de (Europese) regels voor aanbesteden van inkoop; Mens - Geen inkoopadvies gevraagd.

Strijdigheid van inkoop en/of aanbesteding met (Europese) regelgeving en/of eigen beleid.

Financieel - Niet rechtmatige inkoop en claims van derden; Kans op bezwaar/kort geding benadeelde leverancier of Europese Commissie; Niet financieel - Er regionale imagoschade optreedt.

30%

€ 100.000

0,30%

Regionaal

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).