iconWat mag het kosten

Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we daar een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021.

Berekening overheadpercentage

In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).

Overzicht baten en lasten overhead

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Niet in te delen lasten

-

97

127

Personeelskosten / personeelskosten derden

5.328

5.324

5.219

Energiekosten

50

41

42

Belastingen

3

9

9

Leveringen en diensten

3.179

3.382

3.461

Dotatie voorziening onderhoud

224

224

228

Kapitaallasten

1.006

905

881

Subtotaal lasten

9.788

9.980

9.965

Doorbelastingen:

-

-

-

Totaal lasten

9.788

9.980

9.965

Baten

Vergoedingen voor personeel

39

50

52

Huren

174

177

177

Leveringen en diensten

30

-

-

Verkoop duurzame goederen

Bijdrage instanties

58

14

14

Totaal baten

301

241

243

Saldo Overhead (taakveld 0.4)

9.487

9.740

9.723

Overheadpercentage

11,1%

12,0%

11,5%

- = kosten; + = baten

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is 69% (2020: 70%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten,want het is gerelateerdaan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We berekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

AD

Perceptiekosten ncnp-bedrijven voor ozb woningen

95.000

95.000

95.000

95.000

AD

Hogere perceptiekosten forensenbelasting

6.100

6.100

6.100

6.100

AD

Hogere perceptiekosten toeristenbelasting

19.100

19.100

19.100

19.100

AD

Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden

60.000

AD

Opbrengst voor perceptiekosten forensenbelasting

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

AD

Opbrengst voor perceptiekosten ozb woningen

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

OH

Aanschaf functiewaarderingssysteem

50.000

OH

Werving en selectie strategische functies

35.000

35.000

35.000

35.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

164.100

54.100

54.100

54.100

Totaal structureel

54.100

54.100

54.100

54.100

Totaal incidenteel

110.000

-

-

-

Saldo

164.100

54.100

54.100

54.100

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2021

2022

2023

2024

Financieel pakket

350.000

2021

5

2.625

75.250

74.200

73.150

Audiovisuele middelen

109.000

2022

5

818

23.435

23.108

Overhead

459.000

4.043

10

2.625

76.068

97.635

96.258

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

Investering

AR/BR*

2021

2022

2023

2024

AD Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden

60.000

AR

60.000

AD Derving Nuondividend

803.600

BR

287.000

229.600

172.200

114.800

OH Huisvesting (gemeentehuis)

600.000

BR

150.000

150.000

150.000

150.000

OH Vrijval Iza gelden (20 jr)

48.156

BR

12.039

12.039

12.039

12.039

OH Huisvesting gemeentewerf Hengelo

61.248

BR

15.312

15.312

15.312

15.312

1.573.004

524.351

406.951

349.551

292.151

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve.
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve

Bij het gebruik van bestemmingsreserves, zoals huisvesting, gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De eenmalige bijdragen, hier alleen de conversie van de WOZ-parameter, dekken we vanuit de Algemene reserve.