iconInleiding

Voor u ligt de programmabegroting voor 2022-2025. Met deze cijfers in de hand wordt 2022 wat ons betreft een mooi jaar! Er staan veel activiteiten op de agenda en het is het jaar dat onze inwoners hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In deze programmabegroting leest u hoe wij deze bestuursperiode willen afronden en welke kansen en ontwikkelingen wij zien voor de komende tijd.

Effecten corona

De voortdurende coronapandemie heeft nog steeds effect op onze gemeente en onze inwoners. We sluiten als gemeente aan bij wat de samenleving nodig heeft; we geven ondersteuning op de kwetsbare plekken en zetten in op kansen die zich voordoen. Daarnaast willen we onze reguliere dienstverlening op peil houden.

Onze sociaalconsulenten, gebiedsambtenaren, accountmanagers en combinatiefunctionarissen staan in nauw contact met onze inwoners. Zo houden we de effecten van de coronapandemie- specifiek op Wmo en jeugd, eenzaamheid, sport en cultuur, ondernemerschap en leefbaarheid - goed in de gaten. In de programmabegroting ziet u welke concrete acties en beoogde resultaten wij rond corona voor ogen hebben. Mochten de effecten vragen om andere acties, dan stellen wij bij.

Veel in gang gezet en bereikt

We hebben de afgelopen jaren veel in gang gezet en gerealiseerd. Zo zijn we volop aan de slag met de uitvoering van de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. Het aantal zonnepanelen op woningen is verdubbeld sinds 2018. 4.000 inwoners ontvingen een Op Morgen energiebox met informatie en tips over energiebesparing. Daarnaast maakten we een sportagenda met plannen om onze sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. In onze bestuursperiode keurden we plannen voor 355 woningen goed en werden 104 woningen gerealiseerd. Projecten in de vitale kernen worden uitgevoerd, zoals de nieuwe entree voor Kulturhus Vorden en de herinrichting van het dorpscentrum Steenderen. We sloten een samenwerkingsovereenkomst met innovatiecentrum De Marke en startten de campagne ‘Tot slot! in Bronckhorst’ om het toerisme en de recreatie verder te ontwikkelen. In bijlage 4.6 vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Maar ontwikkelingen houden niet op aan het einde van onze termijn. Het nieuwe beleid willen we goed afronden en overdragen. Waar de ambities uit ons coalitieakkoord ‘Gewoon Doen!’ doorlopen, willen we tot (financiële) borging komen. Met de Investeringsagenda geven we een brede impuls aan voorzieningen die tot structurele verbeteringen leiden of creëren we nieuwe voorzieningen. De eerste investeringsprojecten waarmee de raad heeft ingestemd worden uitgevoerd zoals sportcomplex Bronckhorst Midden en VO Het Kompaan in Vorden. Andere vernieuwingen hebben een structurele borging nodig zoals bijvoorbeeld Vitale kernen; hiervoor vindt u in deze programmabegroting een voorstel.

Uitvoering in 2022

We gaan werken met onze vastgestelde omgevingsvisie en de handreiking participatie 2.0, ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. We kopen onze zorg vanaf 1 januari 2022 anders in en maken nog meer wooninitiatieven mogelijk met ons aangepaste woonbeleid. Bovendien voeren we de nieuwe warmtevisie uit en gaan we aan de slag met de herstructurering van industriepark Zelhem. Meer over onze ambities voor 2022 leest u in het programmaplan van deze begroting.

Natuurlijk verdienen onze inwoners goede zorg en ondersteuning, ook op langere termijn. Door corona liep de transformatie in het sociaal domein helaas vertraging op. In 2022 leggen we u een nieuw plan voor om hier een extra impuls aan te geven.

In 2022 bereiden we ons verder voor op twee nieuwe taken binnen het sociaal domein. Zo moeten we de Wet beschermd wonen uitvoeren in 2023. En zijn we komend jaar verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Meer hierover leest u in programma 1 van het programmaplan.

We willen onzekerheden in de zorgkosten opvangen

Het laat zich moeilijk voorspellen hoe hoog de zorgkosten de komende jaren zijn. Met het opheffen van de bestemmingsreserve Sociaal Domein drukt die onvoorspelbaarheid van de zorgkosten direct op ons weerstandsvermogen. Om dit op te kunnen vangen stellen we in deze begroting voor om een egalisatiereserve te creëren voor de openeinde regelingen van de Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie. De uitwerking vindt u in bijlage 4.5.

We gaan voor een sluitende meerjarenbegroting

In de Perspectiefnota 2022-2025 deden we voorstellen om tot een sluitende begroting te komen. Inmiddels zorgen recente ontwikkelingen, zoals extra geld voor Jeugdzorg, voor een positief resultaat in 2022 en een nagenoeg sluitend meerjarenbeeld. Dat geeft ons iets lucht, zodat niet alle oplossingen die we voor een mogelijk financieel tekort deden in de Perspectiefnota noodzakelijk zijn. Meer over het begrotingsbeeld leest u in 1.2 en in de financiële begroting (3.3.1 Financiële positie 2022-2025).

Ontwikkeling financiële positie

2022

2023

2024

2025

Beeld bij Perspectiefnota 2022-2025

-

464

73

135

Effecten Meicirculaire 2021 (juli 2021)

376

105

-108

-204

Beeld na Meicirculaire 2021

376

570

-36

-69

Niet uitvoerbare maatregelen Perspectiefnota binnen programma 1 Zorg en ondersteuning (informatievoorziening juni 2021)

-85

-1.130

-1.130

-1.130

Extra geld voor Jeugdzorg (arbitragecommissie)

1.500

1.113

1.020

909

Resultaat 1e tussenrapportage 2021 (24-6-2021)

169

-

379

-

Autonome ontwikkelingen (uitgangspunten)

-788

-239

-227

130

Begrotingsruimte Programmabegroting 2022

1.172

313

6

-160

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

Tot slot

Dit is onze laatste begroting. Ondanks corona hebben we veel bereikt en zien wij ook voor de komende tijd volop kansen voor Bronckhorst. We zijn er trots op dat wij daar samen met uw raad een bijdrage aan mogen leveren!

De uitgaven en inkomsten in beelden

U ziet hieronder waaraan we de middelen besteden in 2022 en waar de middelen vandaan komen.

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In onderstaand overzicht ziet u in vogelvlucht wat de inkomsten en uitgaven zijn. Deze zijn niet 1 op 1 te vergelijken met de diagrammen. De cijfers komen overeen, maar de indeling is gericht op de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Daarnaast is onder de uitgaven van Bestuur 'organisatie' opgenomen, dit is de overhead van onze gemeente.