iconLeeswijzer

Over de Programmabegroting 2022-2025

De begroting bestaat uit 4 hoofdstukken:

Het programmaplan bestaat uit 4 delen

We werken met 4 raadsprogramma's met daarin een aantal deelprogramma's: het programmaplan. In ieder programma is naast aandacht voor de beleidsdoelen en opgaven ook aandacht voor indicatoren, risico's en de financiën. De financiële informatie wordt zichtbaar door te klikken op de taakvelden in de tabellen bij de programma's (2.1).

De indicatoren geven een beeld van de (beoogde) effecten van ons beleid

We maken onderscheid tussen lokale en landelijke indicatoren:

  • De lokale indicatoren laten zien wat het effect van het beleid is, gericht op onze lokale beleidsdoelen.
  • De landelijke indicatoren geven inzicht in waar we staan en maken vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We zijn op grond van wetgeving (BBV) verplicht om deze indicatoren op te nemen in de programmaplan.

In de deelprogramma’s benoemen we de belangrijkste financiële risico's

Het gaat om de risico's die een financiële impact hebben van 1% of meer van het totale risicobedrag. (kolom: impact financieel). Indien het beschreven risico ook niet financiële gevolgen heeft, hebben we dit uitgedrukt in een cijfer van 1:zeer lokaal tot 5: landelijk (kolom: impact (niet-financieel)).We beschrijven daarnaast de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).

Elk programma sluiten we af met financiële informatie

We verklaren de grotere verschillen van de lasten en baten van 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (inclusief begrotingswijzigingen tot 1 augustus 2021).

In de bedrijfsvoeringsparagrafen leest u de aspecten die voor alle beleidsvelden spelen

In 7 verplichte paragrafen beschrijven we kort hoe we ons beleid inrichten en uitvoeren. Binnen onze P&C-cyclus hebben we daaraan zelf klimaatbegroting toegevoegd. Het gaat dan om:

In de financiële begroting staat ons financieel meerjarenbeeld centraal

We kijken naar de factoren die leiden tot een stijgende of dalende lijn in de begrotingsruimte. In de financiële overzichten staat ook de wettelijke en provinciale informatie die vereist is voor toezicht.

Tot de bedragen die we noemen per deelprogramma kunnen we kosten maken of inkomsten realiseren. Volgens de Financiële verordening Bronckhorst vormt deze afbakening in deelprogramma's 'het autorisatieniveau' vanuit de raad aan ons college. De informatie in dit hoofdstuk gebruikt de accountant bij de controle van de jaarstukken.

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen:

De verordeningen zijn te vinden op www.wetten.nl

De verordeningen geven de kaders waarmee we werken wanneer we ons beleid vormgeven. Ze zijn in te zien op www.wetten.nl.

Goed om te weten

  • In deze programmabegroting geven de doorklikmogelijkheden naar de taakvelden en in de tabellen bij de programma's (2.1) alleen cijfers over de taakvelden.
  • In de verschillende tabellen met informatie over 2021 (kolom "Begroot 2021 na wijz.") bedoelen we de stand op 1 augustus 2021.
  • In de financiële overzichten bij ‘Wat mag het kosten?’ staat bij de saldoregel een ‘+’ voor baten of overschotten en een ‘-‘ voor lasten of tekorten.
  • In de overige overzichten staat in het onderschrift vermeld wat een ‘+’ of ‘-‘ betekent.
  • De cijfers in tabellen, grafieken en opstellingen in deze begroting staan in euro's maal 1.000 en zijn afgerond tot het dichtst bijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.