iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Portefeuillehouder

Willem Buunk

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We zetten ons in voor een gezonde toekomst van de landbouw

Inleiding

De landbouwsector is volop in beweging. We hebben actueel inzicht in de structuur en ontwikkeling van de sector in Bronckhorst. We hebben feiten en cijfers van de landbouw in beeld gebracht waarmee we, bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie, samen met de boeren duidelijke keuzes kunnen maken voor een goede ontwikkeling van de landbouwbedrijven in Bronckhorst. We zetten ons in voor innovatie in de landbouw, in het bijzonder kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat en voor betere of andere verdienmodellen voor de boeren.

Resultaten

We vergroten het begrip tussen boeren en burgers

De sector heeft grote behoefte aan wederzijds begrip tussen burgers en boeren. Samen met de sector gaan we zoeken naar manieren om elkaars communicatieactiviteiten te versterken en om het wederzijds begrip tussen boeren en burgers te bevorderen. We pakken dit samen met individuele boeren en partners uit de sector op.

Innovatiecentrum De Marke wordt zelfstandig

Door bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning bevorderen we de verzelfstandiging van Innovatiecentrum de Marke. De Marke is een veelzijdig agro-innovatiecentrum dat grote kansen biedt voor de Regio Achterhoek, de Achterhoekse landbouwsector, de agro-industrie en de gemeente Bronckhorst. De Marke heeft de potentie om haar huidige (inter)nationale rol als koploper in kringlooplandbouw verder te versterken en te verbreden. Met een projectteam ondersteunen we de planvorming voor nieuwbouw op de huidige locatie.

Deelname van 70 boeren aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek

In Bronckhorst nemen 50 boeren deel aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). We gaan door met onze bedrijfsbezoeken en keukentafelgesprekken met boeren, waarbij we hen stimuleren deel te nemen aan deze projecten. We verwachten dat 70 boeren deel gaan nemen aan de VKA. Dit resultaat wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners gerealiseerd.

We ondersteunen boerenbedrijven met Erfcoaches

We ondersteunen boerenbedrijven met agrarische coaches voor het project “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek”. De coaches gaan bij 120 bedrijven op gesprek. Deze gesprekken zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Dit levert een goed beeld van de gewenste toekomstige ontwikkeling van onze landbouwbedrijven. De resultaten nemen we mee in het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie.

Het accountmanagement voor bedrijven wordt verder ontwikkeld en we ondersteunen innoverende bedrijven

Inleiding

Met goed accountmanagement ondersteunen we het bedrijfsleven en stimuleren we innoverende bedrijven om aan te haken bij verschillende projecten.

Resultaten

Meer bedrijven nemen deel aan een regionaal innovatieprogramma

In 2022 verdubbelen we het aantal bedrijven dat deelneemt aan een regionaal innovatieprogramma. We vullen de aangelegde database voor het accountmanagement met 40 nieuwe bedrijfscontacten.

Inzetten bedrijfspanel

We zetten het bedrijfspanel actief in om het bedrijfsleven bij de gemeentelijke ambities te betrekken.

De rol van de accountmanagers wordt verder ontwikkeld

We ontwikkelen de rol van de accountmanagers verder door in 2022. Als onderdeel van het Rode loperbeleid bezoeken de accountmanagers en het college 65 bedrijven en organisaties. Het Customer Relationship Management (CRM)-systeem wordt verder gevuld en voor de organisatie opengesteld. 80 bedrijfscontacten worden toegevoegd, dit is een stijging van 60%. De nieuwe accountmanager Recreatie en Toerisme wordt verder ingewerkt, waardoor zij volledig inzetbaar is voor ondermeer dit werkveld.
De accountmanagers volgen relevante cursussen en trainingen en zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor o.a. verduurzaming van ondernemingen, herstructureren van verouderde werklocaties en realiseren van nieuwe werklocaties.
De ontwikkeling van de accountmanagers vraagt meer tijd en inzet waardoor de huidige formatie (beschikbare tijd) onder druk komt te staan.

Energietransitie en bedrijfsleven

We benaderen de 10 grootste energieverbruikende bedrijven en vragen hun mee te werken aan de ambities voor de energietransitie. Meer hierover leest u in het deelprogramma 3B Duurzaamheid.

We faciliteren initiatiefnemers om locaties met Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) om te vormen tot nieuwe werklocaties

Binnen de nieuwe kaders voor het vestigen van bedrijven op voormalige agrarische locaties, gaan we initiatiefnemers faciliteren om tot transformatie van locaties te komen waardoor vestiging van niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied mogelijk wordt. We verwachten in 2022 hiervoor 5 concrete locaties in het landelijk gebied te kunnen aanpakken.

We herstructureren bedrijventerreinen en treffen voorbereidingen om nieuwe terreinen aan te leggen

Inleiding

We zien dat de groei van het bedrijfsleven en de bijbehorende vraag naar ruimte aantrekt. Het is een uitdaging om de komende jaren te zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven in onze gemeente. Daarom investeren we in de aanpak om onze bedrijventerreinen uit te breiden overeenkomstig de analyses uit het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW).

Resultaten

Herstructurering Industriepark Zelhem

We voeren de eerste fase van de herstructurering Industriepark Zelhem uit en starten de voorbereidingen voor de tweede fase.

We herstructureren bestaande bedrijventerreinen

In 2022 gaan we door met het herstructureren van oude bedrijventerreinen. Voor het uitbreiden van bedrijventerreinen ontwikkelen we in 2022 een nieuwe werkwijze.
We onderzoeken de mogelijkheid om de bedrijventerreinen in Vorden, Hengelo en Steenderen te herstructureren. We nemen minimaal 1 herstructurering ter hand.

We voeren de visie Recreatie en Toerisme uit

Inleiding

In 2019 stelden we samen met de vrijetijdssector de beleidsvisie Recreatie en Toerisme op. Met de verdere uitwerking en uitvoering ervan is vanwege de coronacrisis pas op de plaats gemaakt. De coronacrisis had grote impact op de toeristische en recreatieve sector. Het toeristisch profiel dat we kozen is een kans voor de sector om zich te versterken. De nieuwe Tot Slot!-campagne biedt een inspirerend uithangbord voor dé Achterhoekse Kastelen- en landgoederenregio. Dit is een samenwerking tussen de gemeente, de toeristische platforms, landgoedeigenaren en ondernemers.

Resultaten

We rollen de Tot Slot!-campagne uit

Het toeristisch profiel is gecreëerd. Nu gaan we aan de slag om ondernemers, toeristische platforms, landgoedeigenaren en bewoners te betrekken. We nodigen hen uit om aan te sluiten bij de Tot Slot!- campagne met ideeën, arrangementen, activiteiten of producten.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema economie

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2025

Toename bedrijfsareaal op herontwikkelde bestaande bedrijventerreinen

IBIS

*

2020

nihil

nihil

+1 ha t.o.v. voorg. jaar

+2 ha t.o.v. voorg.jaar

Aantal hectare aan nieuw gerealiseerd bedrijfsareaal of toename verwacht bedrijfsareaal dat in procedure is gebracht

IBIS

*

2020

nihil

-

5

+1 ha t.o.v. voorg. jaar

+3 ha t.o.v. voorg. jaar

Aantal nieuw gevestigde bedrijven op nieuw of herontwikkelde locaties (vab’s) in het buitengebied

IBIS

*

2020

3

3 meer t.o.v. voorg. jaar

3 meer t.o.v. voorg. jaar

3 meer t.o.v. voorg. jaar

3 meer t.o.v. voorg. jaar

* Geen waarde bij nulmeting, omdat het toename betreft.

Thema bevorderen ondernemerschap

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Onze dienstverlening aan onze ondernemers wordt beoordeeld met minimaal een 7

Ondernemerspanel

6.3

2021

7

7

7

Thema toerisme

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Het effect op de lokale economie wordt gemeten aan de hand van de groei van de bestedingen; die moet minstens net zo goed zijn als de gemiddelde ontwikkeling in de Achterhoek (op basis van de tweejaarlijkse monitoring van Achterhoek Toerisme).*

Achterhoek Toerisme monitor

10% groei t.o.v. 2017

2019

11% groei t.o.v. 2017

Wordt bepaald op basis monitor van 2021

* Op basis van de Achterhoek Toerisme monitor wordt regionaal bepaald wat de groei is, dit geeft input geeft voor de lokale indicator.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Functiemenging

LISA 2020

46,6%

47,4%

47,9%

53,5%

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2020

632

657,8

681

786

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2020

67,2%

68,9%

69,1%

69,0%

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2020

170,7

176,1

182,5

150,1

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Dit deelprogramma kent geen risico's die een financiële impact hebben van 1% of meer van het totale risicobedrag. Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).