iconDeelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Portefeuillehouder

Paul Hofman

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We maken een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Inleiding

Uit de stresstest light en de risicodialoog uit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) komen voor Bronckhorst risico's op het gebied van wateroverlast, verdroging, hitte en overstromingen voor. We bereiden ons komende periode voor op de gevolgen van klimaatveranderingen en extremer weer.

Resultaten

We stellen een uitvoeringsprogramma DPRA op

In het uitvoeringsprogramma spreken we af wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Dit kunnen andere overheden zijn, maar ook bedrijven en betrokken inwoners. De betrokken partijen worden zich bewust van hun rol en ontwikkelen initiatieven om de gevolgen van de klimaatontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken.

We werken aan het programma Aanpak Droogte Achterhoek

De projectgroep Droogte komt namens het samenwerkingsverband Water Achterhoek+ met een actiepuntenlijst om de droogte in de Achterhoek aan te pakken. We werken in de projectgroep samen met het waterschap Rijn en IJssel, de provincie, gemeenten en betrokken partijen zoals landgoedbeheerders, LTO en Vitens. We werken door op de gebiedsaanpak van landgoederenzone Baakse Beek (Vorden) en 't Klooster (Hengelo).

We maken gebruik van landelijke subsidies bij uitvoering van projecten

Vanuit het DPRA hebben we recht op subsidie voor de maatregelen tegen wateroverlast en droogte. Onze eigen bijdrage is 70% per project. Door klimaatmaatregelen te combineren met geplande werkzaamheden in de openbare ruimte en rioleringsmaatregelen uit het watertakenplan is de eigen bijdrage in de meeste gevallen al beschikbaar. Voor de overige gevallen nemen we aanvullende voorstellen op in het nieuwe watertakenplan.
Voor de 2e fase ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) is er voor de jaren 2022 t/m 2027 een subsidiebedrag beschikbaar van € 50 miljoen voor Oost Nederland. Hiervoor geldt een maximale bijdrage van 25%. Over de voorwaarden van de verdeling moet nog worden gesproken.
We werken samen met gemeenten in Oost Nederland om aandacht te vragen voor de problematiek voor klimaatadaptatie op de hoge zandgronden.

We maken een nieuw watertakenplan

Onze nieuwe inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan op het landschap en de riolering verwerken we in een nieuw watertakenplan Olburgen voor de periode 2023-2027. Hierbij hoort een nieuw kostendekkingsplan, waarmee we de hoogte bepalen van de rioolheffing vanaf 2023 en verder.

We zijn energieneutraal in 2030

Inleiding

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame energie zelf opwekken als dat we verbruiken. Inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke energie-opgave. Zo werken we aan een veilige en schone woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.

Resultaten

We gaan door met 'Zonnige bedrijven'

Net als voorgaande jaren werken we samen met de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem) aan het programma Zonnige bedrijven voor ondernemers en agrarische bedrijven. Met netwerkbedrijf Liander werken we samen aan het oplossen van de te lage capaciteit van het netwerk om de duurzaam opgewekte energie terug te leveren.
Bij het verdeelstation Olde Kaste in Keijenborg vergroot Liander de capaciteit van het net.

We helpen bedrijven minder energie te gebruiken en meer energie duurzaam op te wekken

Samen met Stichting ‘t Werkveld helpen we bedrijven op het bedrijventerrein 't Werkveld in Vorden om de maatregelen uit de energiescan uit te voeren. We stimuleren bedrijven op andere bedrijventerreinen energiescans te laten uitvoeren. Met de 10 grootste energieverbruikers maken we afspraken om het energieverbruik extra te verlagen en meer duurzame energie op te wekken bij de bedrijven zelf, maar ook in de directe omgeving.

We geven zelf het goede voorbeeld

We kijken wat er nodig is om de parkeerplaats van het gemeentehuis te voorzien van een zonnecarport en we verduurzamen onze sporthallen. We vervangen onze dienstvoertuigen voor elektrische voertuigen en zetten in op regionale duurzame inkoop. Voor al onze eigendommen (gebouwen en gronden) kijken we of deze geschikt zijn voor opwek van duurzame energie.

We helpen inwoners energie te besparen en hun huis te verduurzamen

Het energieloket blijft beschikbaar voor inwoners die zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen of hun huis te verduurzamen. De Agem voert namens ons het energieloket uit. Het energieloket voert een zonactie uit met het collectief inkopen van zonnepanelen voor de woningbezitters. We richten een energiebank op om ook inwoners met onvoldoende eigen middelen de gelegenheid te geven energie te besparen of duurzaam op te wekken.

We maken een uitvoeringsprogramma voor de Transitievisie Warmte

We zoeken met betrokken partijen duurzame warmtebronnen, zoals biogas, die toepasbaar zijn in Bronckhorst. Onder andere in het stadje Bronkhorst en de Bloemenbuurt in Zelhem. De uitvoering van de Transitievisie Warmte vraagt om extra inzet; de huidige formatie is niet toereikend. Het is noodzakelijk dat het Rijk een financiële bijdrage geeft voor de uitvoering van de warmtetransitie.

We helpen bij de opwek van duurzame energie

We ondersteunen dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) en energiecoöperaties om met een dorpsenergieplan (DEP) te komen om meer energie te besparen en zonneparken aan te leggen. De uitdaging is dat elk dorp een zonnepark en/of een collectief zonnedak krijgt. We trekken een dorpsenergiecoach aan die hen daarbij helpt. Voor initiatieven bij energieopwek projecten is een ontwikkelfonds voor de energiecoöperaties beschikbaar. De uitvoering van de motie om energiecoöperaties meer ondersteuning te geven en het amendement om alle daken te beleggen met zonnepanelen vraagt om extra inzet. We werken mee aan (kleine) zonneparken tot 2 MegaWatt en er worden 2 'Zon op Erf' projecten gerealiseerd.

We zetten in op duurzame mobiliteit

Er komen minimaal 13 laadpalen (26 laadpunten) extra beschikbaar om elektrisch rijden te stimuleren, onder andere bij toeristische opstappunten en grote openbare parkeerplaatsen. Met mobiliteitsmakelaars werken we samen aan slimme, duurzame en toekomstbestendige mobiliteit voor ondernemers en hun werknemers.

De doelstelling 30 kg restafval in 2025 komt in beeld

Inleiding

Goede afvalscheiding draagt in belangrijke mate bij aan minder restafval. Onze inwoners scheiden hun afval goed. Om dat te stimuleren hanteren we voor afvalinzameling een gedifferentieerd tarief (Diftar). Onze inwoners hechten veel waarde aan het hergebruiken van de grondstoffen (plastic, metaal, drinkpakken, groente-, fruit- en tuinafval). De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen staat door vervuiling met restafval wel onder druk.

Resultaten

We hebben maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025

De hoeveelheid restafval wordt steeds minder en komt in de buurt van de landelijke afspraak van maximaal 30 kilogram per inwoner.

We hebben minder restafval in de PMD en GFT containers

Restafval in de containers voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) en Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) zorgt ervoor dat het afval niet kan worden (her)gebruikt als grondstof. Door gerichte communicatie over de mogelijkheden en het belang van goede afvalscheiding voorkomen we restafval in de PMD en GFT containers.

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de afval- en grondstofinzameling

Ons nieuwe tariefsysteem (2020) zorgt voor voldoende opbrengst om de kosten te dekken.

We voorkomen overlast bij milieuparkjes door bijplaatsing

De basis op orde is het uitgangspunt om overlast bij milieuparkjes tegen te gaan. We realiseren op plekken waar de capaciteit te krap is, meer containers. We voorkomen daarmee vervuiling van de omgeving. Bijplaatsingen ruimen we zo snel mogelijk op.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema duurzaamheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2030

Percentage besparing energie

CBS/klimaatmonitor

0%

2015

10%

25%

Percentage hernieuwbare energie

CBS/klimaatmonitor

4,90%

2017

15%

45%

Het totaal in percentage van de uitnutting uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek

ntb

ntb

Percentage benutte bedrag uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek door inwoner Bronckhorst op totaal van benutting

ntb

ntb

Thema grondstoffen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2019

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2025

Aantal kg restafval per inwoner

Circulus Berkel

91 kg

2015

64 kg

55 kg

51,3 kg*

40kg

30kg

Verhouding groente, fruit en keukenafval in de restcontainer

Circulus Berkel

30%

2017

30%

0-10%

30%*

30%

Percentage afvalscheiding aan de bron per inwoner

Circulus Berkel

78%

2017

81%

75%

86%*

75%

75%

In te zamelen kg PMD per inwoner

Circulus Berkel

30 kg

2017

38 kg

30 kg

42 kg*

30 kg

* Gegevens komen uit de meest recente massabalans van Circulus Berkel.

Landelijk verplichte indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS 2019

74

68

63

111

% Hernieuwbare elektriciteit

RWS 2019

6,2%

8,3%

10,2%

10,7%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Vernietiging van de omgevingsvergunning; Niet tot stand komen van de subsidiëring via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie; Faillissement van de coöperatie.

De inititiefnemer of energiecoöperatie de lening via het Aanjaagfonds duurzame energieopwekking niet meer (volledig) kan aflossen.

Financieel - Dit risicogevolg hangt af van het aantal deelnemers en de hoogte van de lening.; Niet financieel - Dit kan leiden tot plaatselijke imago schade.

25%

€ 500.000

1,28%

-

Omgeving - Klimaatverandering

Er door de toename van heftige regenbuien wateroverlast ontstaat.

Financieel - Extra kosten door extra uren brandweer/cluster buiten.; Niet financieel - Plaatselijke imagoschade indien niet adequaat wordt gereageerd.

40%

€ 250.000

1,02%

3

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).