iconWat mag het kosten

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz.

2022

2023

2024

2025

Lasten:

3A Economie

1.248

1.869

1.615

1.102

1.102

1.173

3B Duurzaamheid

4.974

4.837

4.666

4.709

4.710

4.631

Totaal lasten:

6.222

6.706

6.281

5.811

5.812

5.804

Baten:

3A Economie

98

14

339

339

339

339

3B Duurzaamheid

3.538

4.128

4.155

4.213

4.215

4.120

Totaal baten:

3.635

4.142

4.494

4.552

4.554

4.459

Saldo

3A Economie

-1.150

-1.855

-1.276

-763

-763

-834

3B Duurzaamheid

-1.437

-709

-511

-495

-495

-511

Saldo totaal

-2.587

-2.565

-1.787

-1.259

-1.258

-1.345

Financiële ontwikkelingen

3B DUURZAAMHEID

Verschil 2022/2021

V / N

7-3  Afval

15

V

7-4  Milieubeheer

184

V

Totaal 3B

199

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2022

2023

2024

2025

Vervanging milieuparkjes

171.300

2022

10

1.285

19.700

19.443

19.186

Vervanging milieuparkjes

112.750

2023

10

846

12.966

12.797

Vervanging milieuparkjes

45.000

2025

10

-

-

338

5.175

Bedrijvigheid en ontwikkeling

329.050

1.285

20.545

32.747

37.158

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2022

2023

2024

2025

3A Gebiedsprocessen bedrijventerreinen

AR

5.000

3B Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

AR

5.000

10.000

-

-

-

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve