iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Portefeuillehouder

Marianne Besselink / Evert Blaauw /
Willem Buunk / Paul Hofman

Ambtelijk trekker

Jacqueline Arends

Bestuur midden in de samenleving

Inleiding

Onze organisatie en als bestuur zijn we voortdurend in ontwikkeling. Een goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere overheden is daarbij belangrijk.

Resultaten

We zetten extra in op een sterke verbinding met de samenleving

Na een periode waarin fysieke ontmoeting weinig mogelijk was, pakken we dit weer op door het aangaan van wekelijkse collegebezoeken en locatiebezoeken vanuit de individuele portefeuilles. Met participatietrajecten vanuit diverse onderwerpen en overleggen met dorpsbelangenorganisaties, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties, ondernemers en individuele inwoners blijven we alert op de aandachtspunten en kracht in de samenleving.

We verwachten de crisisstructuur eind 2021 af te ronden

We volgen hierbij de lijn van het ministerie en VNOG. Mogelijke aanhoudende of structurele maatregelen integreren we in de reguliere werkwijze.

We organiseren gemeenteraadsverkiezingen

Voorafgaand aan de verkiezingen informeren we inwoners over onder andere de partijprogramma’s, het belang van stemmen, het uitbrengen van een stem en locaties van de stembureaus met als doel duidelijkheid te geven over de het stemproces en het verhogen van de opkomst. We zetten alle benodigde maatregelen en voorzieningen in zodat de verkiezingen goed verlopen. Waar nodig nemen we extra coronamaatregelen.

Er start een nieuwe bestuursperiode

Als gewenst ondersteunen en faciliteren we de formatie van het nieuwe bestuur met ambtelijke ondersteuning op inhoud en proces. We vertalen het coalitieakkoord naar een concrete opdracht voor de organisatie en naar bestaande plannen waaronder monitor en financiële documenten.

Onze dienstverlening is ons visitekaartje

Inleiding

Onze dienstverlening is modern en vernieuwend, de inwoner kan zelf het contactkanaal kiezen en we zijn altijd online bereikbaar. We leveren maatwerk en persoonlijk contact is altijd mogelijk. Onze antwoorden en adviezen zijn compleet en concreet.

Resultaten

We voeren het uitvoeringsprogramma dienstverlening verder uit

Door corona hebben medewerkers versneld digitale vaardigheden aangeleerd en verbeterd. Dit heeft gezorgd voor meer digitale en hybride werk- en overlegvormen. Onze inwoners, bedrijven, verenigingen, organisaties en instellingen raken hier ondertussen aan gewend. Belangrijk daarbij is dat iedereen mee kan blijven doen. Een aantal projecten liep door corona vertraging op, zoals de Bronckhorster klantreis en het onderzoek naar het opzetten van de live chat voor onze website.

Onze producten en diensten worden steeds meer ‘tijd-en-plaats-onafhankelijk'

We pakken zaakgericht werken, het inrichten van werkprocessen en digitaliseren verder op. Zo bieden we de mogelijkheid aan inwoners om de verlenging van het rijbewijs digitaal aan te vragen. We communiceren inclusief en passen hiervoor onze brieven verder aan.

We monitoren de klanttevredenheid

Dat doen we met het dienstverleningsonderzoek in 2022 via het inwonerspanel. We voeren dit iedere 2 jaar uit. Daarnaast blijven we elk kwartaal de dienstverlening monitoren bij de balie en de telefonie.

We versterken onze digitale vaardigheden

Denk hierbij aan het werken met Office 365 en digitaal samenwerken via Teams. Daarnaast nemen we sociaal intranet in gebruik.

Dienstbare overheid

Inleiding

We zijn een dienstbare overheid. We zorgen ervoor dat onze samenleving dit ervaart en actief meedoet. Dit organiseren we bewust en efficiënt. En we zorgen dat iedereen in onze organisatie hiervan leert.

Resultaten

Bestuur midden in de samenleving

We stimuleren, ondersteunen en faciliteren initiatieven uit de samenleving. We ondersteunen de samenleving in het herstel na corona door verbinding, concrete acties en trajecten.
We ontwikkelen en versterken onze verbindende rol in de samenleving door gebiedsambtenaren, accountmanagers, combinatiefunctionarissen en sociale teams.

We werken samen met Datalab GO voor data onderbouwde besluitvorming

We verdiepen op inhoudelijke thema’s zoals corona, landschap/-droogte en ondermijning. Er is ruimte voor het vaststellen van nieuwe onderwerpen door de deelnemende gemeenten. Vanuit het Datalab GO ontwikkelen, verstevigen en verbreden we de leerlijn datagedreven werken/beleid binnen de gemeente met communicatie en training. Het doel is besluitvorming beter te onderbouwen en de mogelijkheden van datagedreven werken zichtbaar te maken.

We hebben te maken met een onzekere arbeidsmarkt

De huidige arbeidsmarkt maakt het lastig om voldoende kwalitatief personeel te vinden voor verschillende vraagstukken en taken van de organisatie. We zetten in op aantrekkelijk werkgeverschap, door werving en selectie en doorontwikkeling van bestaande medewerkers. De huidige situatie van de arbeidsmarkt geeft echter onzekerheid in het vinden van voldoende kwalitatief personeel voor verschillende vraagstukken en taken van de organisatie. Dit is nu al zichtbaar door het niet in te kunnen vullen van bestaande vacatures. We kunnen niet uitsluiten dat dit op termijn keuzes vraagt op inhoud en taken.

We passen werkplekken op het gemeentehuis aan

We ontwikkelen de werkplek van de toekomst / Huis van Verbinding door met digitale, hybride en fysieke mogelijkheden.

Burgerbegroting, inzicht en behoefte als eerste stap

In 2022 geven we inzicht in de rol van inwoners bij de inzet van ons budget en verkennen we welke ontwikkeling hierin mogelijk en wenselijk is. Dit geven we in gesprek met de nieuwe raad verder vorm. Resultaten verwerken we in volgende programmabegrotingen.
Naast de inbreng van inwoners in de besteding van onder andere onderstaande budgetten en projecten bieden we inwoners ook de mogelijkheid inhoudelijke inbreng te leveren in beleidsprocessen en concrete projecten in de directe leefomgeving. Voorbeelden zijn de omgevingsvisie, diverse woningbouwlocaties en de energietransitie. De Handreiking participatie 2.0 is onze basis methode hiervoor. Vooraf geven we helder aan of er kan worden meebeslist of dat we alleen vragen mee te denken. In concrete gevallen kunnen inwoners meebeslissen in een project en hebben daarmee directe invloed op hun eigen leefomgeving. Om inwoners te stimuleren initiatief te nemen in hun leefomgeving werken we in 2022 de ondersteuning en begeleiding verder uit.

Burgerbegroting

structurele budgetten

Omschrijving

Beleidsdoelen

Budget

Beschikbaar via

Welzijnsbeleid

Welzijn

€ 100.000 (€ 20.000 per gebied)

Welzijnsplatforms

Incidentiele subsidies

Welzijn en leefbaarheid

€ 20.000 (€ 2.500 per initiatief)

Individueel of georganiseerd verband

Kernenbeleid

Leefbaarheid

€ 85.000

DBO’s

Vitale kernen

Leefbaarheid

€ 500.000

Werkgroepen Vitale kernen

Dorp en rand

Biodiversiteit

Werkgroepen Dorp en rand

Landschappelijke kwaliteit

Burgerbegroting

investeringsbudgetten

Omschrijving

Beleidsdoelen

Budget

Beschikbaar via

Investeringsagenda Leefbaarheid

Leefbaarheid

totaal € 10.000.000

Individuele inbreng, DBO’s, vitale kernen werkgroepen enz.

Waarvan: Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem

Warmtevisie

€ 550.000

Individuele inbreng

Openbare ruimte

Transitie woningmarkt

Waarvan: Reconstructie Oltmanstraat Steenderen

Leefbaarheid

€ 1.195.000

Individuele inbreng

Openbare ruimte

Werkgroep Vitale kern Steenderen

Investeringsagenda Sport

Sport

Maximaal € 1.000.000

Sportverenigingen

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema dienstbare overheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2018

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Algemene dienstver-leningonder-zoek

7,24

2013

7,42

7,6

7,1

7,8

Percentage respondenten die een onvoldoende geven.

Algemene dienstver-leningonder-zoek

11%

2013

9%

12%

7%

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Demografische druk

CBS 2021

84,5%

85,5%

85,9%

73,7%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

2,03%

3

Mens - Vertrek wethouder; Mens - Onvrijwillig vertrek wethouder

De voorziening voor wachtgeld niet toereikend is.

Financieel - Uitbetalen van (langdurige) wachtgeldverplichtingen; Voorziening moet worden aangevuld uit andere middelen; Niet financieel - Naast een aanvulling van de voorziening uit andere middelen kan dit tot imagoschade leiden

10%

€ 1.000.000

1,02%

4

Meer informatie over de risico's staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).