iconWat mag het kosten

Programma 4 Bestuur

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz.

2022

2023

2024

2025

Lasten:

4A Besturen

3.103

3.310

3.288

3.227

3.247

3.239

Totaal lasten:

3.103

3.310

3.288

3.227

3.247

3.239

Baten:

4A Besturen

391

431

345

345

345

345

Totaal baten:

391

431

345

345

345

345

Saldo:

-2.713

-2.879

-2.943

-2.882

-2.902

-2.894

Financiële ontwikkelingen

4A BESTUREN

Verschil 2022/2021

V / N

0-1  Bestuur

-100

N

0-2  Burgerzaken

37

V

Totaal 4A

-64

N

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2022

2023

2024

2025

Kassa systeem hal

30.000

2024

10

-

-

225

3.450

Bestuur

30.000

-

-

225

3.450

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.