iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Portefeuillehouder

Evert Blaauw

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We gaan voor de juiste woning op de juiste plaats

Inleiding

We zien dat vraag en aanbod van woningen steeds minder goed op elkaar aansluiten. Dit speelt niet alleen in Bronckhorst, maar is een landelijk probleem. Er is een grote krapte op de woningmarkt. De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds en het aantal reacties op een beschikbare sociale huurwoning neemt toe.

Resultaten

We realiseren voldoende duurzame en vernieuwende woningbouwinitiatieven

De focus ligt op het realiseren van betaalbaar aanbod voor belangrijke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Er is ruimte voor doorstromers en nieuwe (collectieve) woonvormen.

We zetten in op verduurzaming, vernieuwing van de woningvoorraad en functieverandering van vastgoed naar wonen. Om nog meer goede plannen tot ontwikkeling te brengen, verruimen we de mogelijkheden voor het bouwen van woningen aan de randen van kernen en in het buitengebied.

We handelen woningbouwinitiatieven snel en adequaat af

We voeren meer regie op de woningbouw en zetten daarvoor, als dat nodig is, extra capaciteit in. Het vinden van geschikt personeel is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging.

Het is belangrijk dat onze kwaliteit van onze dienstverlening goed aansluit op de dynamiek van het aantal en soort bouwplannen. Deze aanvragen beoordelen we met duidelijke criteria. We werken samen met en stimuleren externe partijen om de juiste woning op de juiste plaats te bouwen. Dit resultaat wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners gerealiseerd.

We maken wijken leefbaarder en toekomstbestendig

Inleiding

Onze inwoners geven de leefbaarheid in Bronckhorst een hoog cijfer. Toch zijn er wijken en buurten, die om de leefbaarheid te verbeteren en woningen toekomstbestendig te maken, extra aandacht vragen. Dit zijn woningen en wijken van 40 tot 60 jaar oud. Die woningen zijn nog niet verduurzaamd en passen onvoldoende bij de woonwensen. Ook corporaties hebben veel sociale huurwoningen die toe zijn aan groot onderhoud. Vaak liggen er opgaven in zowel het sociale als fysieke domein.

Resultaten

We maken dorpen en buurten toekomstbestendig en verbeteren de leefbaarheid

De huidige samenleving stelt andere eisen aan de kwaliteit van woningen en de buitenruimte. We zien ook projecten op het gebied van verduurzaming, klimaatadaptie en (sociale) leefbaarheid. Samen met de woningbouwcorporatie investeren we in wijken en buurten. We verduurzamen woningen, maken de openbare ruimte toekomstbestendig.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema wonen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,20%

2018

max 2%

3,80%

max 2%

max 2%

max 2%

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

2018

8

8

8

8

Uitbreiding woningvoorraad (netto toename aantal woningen (aantal gereed gemelde woningen minus gesloopte en samengevoegde woningen))

Gemeentelijk datasysteem

-

2019

80

80

100

120

Aanbod sociale huurwoningen

Gemeentelijk datasysteem

2.848

2019

2.848

2.848

2.860

2.880

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2020

3,7

3,7

4,7

10,3

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

5,11%

-

Organisatie - In 2021 is de leges verhoogd met 28%. Daardoor wordt verwacht dat de legesopbrengsten met 28% zullen stijgen bij een gelijkblijvend aantal bouwaanvragen.

Door corona wordt een economische crisis verwacht. Het is daarom onzeker of de leges opbrengsten inderdaad met 28% zullen stijgen. Aan de andere kant merken wij nu een toename van het aantal aanvragen.

Financieel - Minder legesopbrengsten of meer uitgaven door inhuur.

50%

€ 250.000

1,28%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).