iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder

Marianne Besselink / Evert Blaauw /
Willem Buunk / Paul Hofman

Ambtelijk trekker

Herman Tinselboer

We actualiseren onze handhavingsprogramma's

Inleiding

Het doel van de beleidsplannen Toezicht & Handhaving en Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022, is het creëren van een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving in onze gemeente. Vierjaarlijks actualiseren we de beleidsstukken en prioriteren we opnieuw.

Resultaten

We actualiseren het beleidsplan Toezicht- en Handhaving (T&H)

Het huidige beleid loopt van 2017-2022. We actualiseren door doelstellingen en prioriteiten opnieuw vast te stellen en we voeren een risicoanalyse uit. Deze risicoanalyse gebruiken we om te bepalen waarop we controleren en hoe vaak dat moet gebeuren. De analyse gebruiken we ook bij de naleving van de regelgeving en om de beoogde doelstellingen te halen.

We zetten in op het beleidsplan Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022

Speerpunt in dit beleid is de aanpak van ondermijning. We verlengden de aanstelling van de opgaveregisseur ondermijning Achterhoek. Ook blijven we inzetten op het toezicht buitengebied en nemen we actief deel aan de regionale aanpak cybercriminaliteit, synthetische drugs en zorgfraude.

We volgen de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek T&H en Integraal veiligheidsbeleid

De aanbevelingen aan het college uit het rekenkameronderzoek 2021 nemen we mee in de actualisaties. Er is aandacht voor eenduidigheid in beide plannen met betrekking tot doelstellingen, prioriteiten en maatregelen. Hiermee zorgen we voor een duidelijke koppeling tussen beide domeinen. We betrekken de raad actief bij het stellen van kaders en het benoemen van prioriteiten.

We stimuleren kansengelijkheid in het onderwijs

Inleiding

Het onderwijs is op de proef gesteld door corona. Het Rijk stelde met het Nationaal Programma Onderwijs, middelen ter beschikking om de (onderwijs)kansen van leerlingen te vergroten. Met een schoolscan analyseerden scholen de ontwikkelingen van leerlingen tijdens corona. We praten hierover in het LEA (locale educatieve agenda). In 2022 geven we invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling van kinderen in Bronckhorst.

Resultaten

We geven een extra impuls aan de ontwikkeling van kinderen

De uitkomsten van de schoolscan gebruiken we om de ontwikkelkansen van kinderen te stimuleren. Dit doen we samen met het onderwijs en andere relevante partners, zoals de kinderopvang. De inzet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is een extra impuls bovenop ons reguliere beleid voor de ontwikkeling van het kind (beleidskader 1 van het beleidskader sociaal domein). Samen met scholen werken we verder aan kansengelijkheid in het onderwijs.

We werken toe naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Inleiding

In 2021 stellen we het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. We zetten stappen die nodig zijn om toekomstbestendig onderwijshuisvesting te realiseren. We doen dit samen met de lokale en regionale onderwijsinstellingen.

Resultaten

We starten in Zelhem het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het primair onderwijs

In Halle verbeteren we de onderwijsvoorziening omdat onderdelen verouderd zijn. Ook zetten we samen met de schoolbesturen de eerste stappen om de schoolgebouwen in onze gemeente te verduurzamen en onderzoeken we in hoeverre er alternatieve vormen van financiering mogelijk zijn. In afstemming met het landelijke expertisecentrum voeren we een uitgebreide inventarisatie uit naar verduurzamingsmogelijkheden.

Kompaan College (Vorden) krijgt een gezicht

Inleiding

Om het voortgezet onderwijs in Vorden te behouden, bouwen we een nieuwe VO-school aan de Almenseweg. Het Kompaancollege is bezig het vernieuwende onderwijsaanbod in de regio vorm te geven in Vorden. We zien het aantal leerlingen stijgen. De school zal ruimte geven aan 400 leerlingen. Met een projectplan geven we de nieuwe VO-school vorm.

Resultaten

Samen met Achterhoek VO bereiden we de bouw van de VO-school voor

We geven uitvoering aan het vastgestelde projectplan. We vragen de omgevingsvergunning aan en werken het ruimtelijk plan uit. We betrekken omwonenden nauw bij de ontwikkeling van de school en eventueel benodigde aanpassingen in de directe omgeving.

We geven uitvoering aan de in 2021 vastgestelde sportagenda

Inleiding

In 2022 geven we uitvoering aan de sportagenda en het Lokaal sportakkoord. Met de sportagenda investeren we de komende jaren in een mooi sportaanbod, vitale sportaanbieders en toekomstbestendige sportaccommodaties.

Resultaten

We starten met het verduurzamen van gemeentelijke sporthallen

We ronden het onderzoek naar mogelijke privatisering van het beheer en de exploitatie van sporthallen af. Op basis van het afwegingskader uit de sportagenda financieren we innovatieve initiatieven. We werken een voorstel uit over structurele ondersteuning van alle sportaccommodaties. Die nemen we mee in de begroting van 2023.

Meer aandacht voor agrarisch erfgoed

Inleiding

Bronckhorst heeft een groot monumentenbestand, waaronder veel agrarisch erfgoed. Binnen ons erfgoedbeleid geven we voortaan meer aandacht aan het agrarische erfgoed. Dit is het meest bedreigde erfgoed omdat onderhoud niet altijd de prioriteit heeft van eigenaren of omdat het leeg komt te staan. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in onze gemeente. Verwaarlozing van erven, achterstallig onderhoud en verloedering van het landschap ligt op de loer.

Resultaten

We pakken minimaal 3 agrarische monumenten aan

Vanuit het uitvoeringsprogramma agrarisch erfgoed 2021-2022 richten we ons op het meest bedreigde agrarische erfgoed. Samen met de eigenaren gaan we aan de slag om dit erfgoed op een duurzame wijze in stand te houden. Daarnaast werken we aan de restauratie van station Vorden.

We behouden en versterken de biodiversiteit

Inleiding

Het doel is diversiteit aan soorten planten en dieren in onze gemeente te behouden, te herstellen en te versterken. Dit doen we op basis van het plan ‘Samen voor biodiversiteit’. We streven naar meer bloemen en kruiden in het openbaar groen van de kernen. Dit is de doelstelling van het plan ‘Samen voor biodiversiteit’, want graslandjes met veel bloemen en kruiden dragen bij aan een rijk voedsel- en leefgebied voor verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Resultaten

We beheren 80% van onze bermen en greppels ecologisch

We brachten de mogelijkheden voor ecologisch beheer van de bermen in beeld en ons maaibeheer pasten we hierop aan. Daarmee breiden we de oppervlakte dat we ecologisch beheren uit. Ook informeren we inwoners over het beheer, het nut en de noodzaak ervan, het verwachte resultaat en hoe men zelf kan bijdragen aan een betere biodiversiteit.

We bouwen het monitoringsprogramma van de vrijwilligersgroepen verder uit

We verwachten voor het eerst met minimaal 3 groepen te kunnen monitoren (voorheen lukte dat niet vanwege de coronabeperkingen).

We blijven initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het versterken van de biodiversiteit

Het ondersteunen van initiatieven doen we vanuit het Uitvoeringsprogramma 'landschap en biodiversiteit' met onder andere Erfinrichtingsplannen, biodiversiteitsproject en geboortebomen. Dit resultaat wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners gerealiseerd.

We gaan door met het omvormen van gazons naar bloemrijk hooiland

We maken een aantal geschikte locaties klaar voor het nieuwe beheer door de graszoden te verwijderen en in te zaaien met een geschikt zaaimengsel. We passen het maaibeheer aan de nieuwe situatie aan, zodat de vegetatie zich goed ontwikkelt. We informeren de inwoners over de maatregelen, nut en noodzaak en de verwachtingen en hetgeen zij zelf kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten. Eind 2022 evalueren we de resultaten en ervaringen.

We cofinancieren landschapsinitiatieven

Inleiding

Samen met inwoners, ondernemers en andere partners behouden, herstellen en versterken we het landschap. Door landschapsinitiatieven te (co)financieren, dragen we bij aan een grotere biodiversiteit, een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een beleefbaar landschap metkleine, waardevolle cultuurhistorische elementen.

Resultaten

We geven uitvoering aan het meerjarig uitvoeringsprogramma voor landschap en biodiversiteit Met de provinciale bijdrage uit de landschapsregeling, (co)financieren we projecten die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Binnen deze regeling is er speciale aandacht voor de versterking van het Nationaal Landschap De Graafschap. We voeren dit uit via projecten als: Levend Landschap, Dorp en Rand, door aanleg van landschapsbeplantingen op particuliere erven en percelen, en het beleefbaar maken van erfgoed.
Door aan te haken bij de campagne ‘tot slot in Bronckhorst’, binden we de landschappelijke versterking van het Nationaal Landschap de Graafschap aan recreatie, toerisme en erfgoed. Het samenwerken met buurgemeenten werken we verder uit.

We steunen initiatieven van inwoners en ondernemers

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de doelen vanuit de Landschapsontwikkelingsvisie, maar die niet vallen binnen het subsidiecontract met de provincie of andere regelingen. Dit zijn vaak initiatieven die ontstaan als spin-off van projecten binnen het landschapscontract met de provincie. We bieden inwoners en ondernemers hiervoor een eenmalige cofinanciering. Dit budget wordt daarmee mede op basis van directe inbreng van inwoners besteed.

We vernieuwen ons omgevingsbeleid

Inleiding

Vanwege de invoering van de Omgevingswet vernieuwen we ons omgevingsbeleid. Het gaat daarbij om drie nieuwe instrumenten: omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en omgevingsplan.

Resultaten

Begin 2022 stellen we onze omgevingsvisie vast

Een toegankelijke visie waarin de identiteit van Bronckhorst en de waarden van onze leefomgeving centraal staan. De omgevingsvisie wordt het centrale document voor het afwegen van initiatieven. We schonen bestaande beleidskaders op en werken aan de toepassing van de visie in uitvoering, advisering en besluitvorming.

We stellen de omgevingsprogramma’s Werklocaties, Wonen en Klimaatadaptatie vast en starten met de uitvoering

De omgevingsprogramma’s bieden inwoners een duidelijke handreiking over hoe zij kunnen bijdragen aan Bronckhorst, bijvoorbeeld als zij een bedrijf willen uitbreiden of woningen willen bouwen.

We werken met behulp van de ontwikkelde bouwstenen in de eerste helft van 2022 het stramien en de systematiek voor het nieuwe omgevingsplan uit

Het doel is om in 2023 een Bronckhorster omgevingsplan klaar te hebben.

Dienstverlening ontwikkelt zich door in geest van de Omgevingswet

Inleiding

Op basis van de Handreiking participatie 2.0 ontwikkelen we onze dienstverlening aan initiatiefnemers en belanghebbenden. We benutten feedback van initiatiefnemers bij het aanpassen van onze manier van werken. We vertalen dit in de procesondersteuning die we bieden aan initiatiefnemers en belanghebbenden. Hiermee borgen we de directe inbreng van inwoners.

Resultaten

We bereiden ons voor op een nieuw digitaal loket

Onze medewerkers ontwikkelen zich door opleidingen te volgen en door te experimenteren in ons Omgevingslab. De nieuwe ingangsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dan zijn onze (werk)processen klaar en is onze IT-ondersteuning op orde. Zo kan iedereen zijn of haar initiatieven bij de gemeente indienen via een nieuw digitaal loket. We garanderen dat inwoners hun aanvragen kunnen blijven indienen. Zo nodig draaien we tijdelijk met een dubbel systeem.

We maken onze digitale dienstverlening nog toegankelijker en laagdrempeliger

We spannen ons ervoor in dat aanvragers op 1 plek alle benodigde informatie kunnen vinden om een aanvraag in te dienen. Om goed voorbereid te kunnen starten op 1 juli 2022 oefenen we in de eerste helft van het jaar met 1 type vergunning.

We vergroten de leefbaarheid door vernieuwing in kernen en buitengebied

Inleiding

In de 4 grotere kernen is een kwaliteitsimpuls nodig. Dit zorgt ervoor dat we in de toekomst in de centra een prettig verblijfsklimaat met een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen creëren. We zien ook dat vernieuwing nodig is in andere kernen en in het buitengebied om daar een plezierige woon- en leefomgeving te waarborgen. Hier investeren we in. Dit budget wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners besteed.

Resultaten

We starten met de herinrichting van het Marktplein in Steenderen

Steenderen transformeert van een doorgangsdorp naar een verblijfsdorp. Hiermee geven we uitvoering aan het Wensenboek van de werkgroep Vitale kernen. Door een reconstructie van de Oltmansstraat en de herinrichting van de Markt (met veel aandacht voor groen) ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied waarbij de auto te gast is. Voor de Burgemeester Smitstraat maken we samen met de inwoners een plan en treffen we de eerste voorbereidingen voor de uitvoering.

We maken het centrum van Hengelo groener en veiliger

In het centrum nemen we diverse klimaatmaatregelen. Aansluitend op verschillende particuliere initiatieven, vergroenen we de openbare ruimte verder. Dit past in de Zomervisie ’18 van Vitale Kern Hengelo. Ook verbeteren we het verblijfsgebied rond de kerk door doorgaand verkeer en voetgangers op elkaar af te stemmen. We realiseren een plan van de werkgroep om het winkelgebied te versterken door verplaatsing van functies.

We richten de omgeving van het Kultuurhuus opnieuw in en we bereiden plannen voor de Zutphenseweg en de Dorpsstraat in Vorden voor

Door herinrichting van de openbare ruimte verbinden we de entree van het Kultuurhuus met de Dorpsstraat en de kerk. Het maakt onderdeel uit van de Huiskamer van het dorp, zoals opgenomen in de visie van Vitale Kern Vorden.
Voor de Zutphenseweg maken we een visie gericht op het verminderen van doorgaand verkeer en het verbeteren van de beleving. We voeren de eerste fysieke maatregelen uit. Dit doen we ook voor de Dorpsstraat.

We starten met de inrichting van het Zelhemhuus en maken plannen voor de herinrichting van de markt door aanpak van enkele verkeersknelpunten

Mede onder aanvoering van de werkgroep Vitale kernen Zelhem maken betrokken partijen afspraken over de opzet en inrichting van het Zelhemhuus, zowel ruimtelijk als organisatorisch. Daarmee creëren we een multifunctionele plek waar diverse partijen samenwerken op sociaal-cultureel vlak en waar ze verschillende activiteiten aanbieden.
Een plan voor de herinrichting van de Markt komt gereed en stemmen we af op de herontwikkeling van de locatie het Witte Paard. Ook starten we met de uitvoering van de eerste onderdelen van het verkeerscirculatieplan van de werkgroep.

De directe woonomgeving van de Bloemenbuurt is duurzaam ingericht

Dit resultaat wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners gerealiseerd. Samen met ProWonen zijn we hier in 2021 mee gestart. In 2022 brengen we verder structuur aan in de wijk, verbeteren we de begaanbaarheid door goede voetpaden, creëren we een duidelijke parkeersituatie en koppelen we water af.

Ondersteunen en begeleiden van diverse initiatieven uit de samenleving op het vlak van leefbaarheid

Naast het faciliteren van de plannen van de werkgroepen Vitale kernen, ondersteunen we ook leefbaarheidsinitiatieven uit de overige kernen en het buitengebied. We werken hiervoor een plan uit zodat we ook na 2022 de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Dit resultaat wordt mede op basis van directe inbreng van inwoners gerealiseerd en staat ten dienste van de ondersteuning van initiatieven uit de samenleving.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema biodiversiteit

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm

bijenstichting educatie & advies

32x

2020

32x

3%

3%

3%

Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer (maaien, afvoeren en klepelen)

gemeentelijke administratie

20%

2019

40%

16%*

60%

80%

80%

* Incl. natuurlijke oevers, bloemenweides, waterinfiltratie en bermen in het buitengebied. Exclusief greppels.

Thema huisvesting bibliotheek

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst

Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek

21,5% aant. inw. 7.751

2019

7.751

7.325

7.751

7.325

7.325

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

0,3

1,9

geen data

geen data

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2020

1,1

1,4

3,7

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

1,2

2

geen data

geen data

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2020

2,9

2,4

5,5

% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO/ Ingrado 2019

0,9

1,8

geen data

geen data

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado 2019

nvt

2,5

geen data

geen data

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

DUO/ Ingrado 2019

16

21

geen data

geen data

Indicator

Bron

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Niet-sporters

Meerdere bronnen

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

80%

€ 2.000.000

16,30%

4

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd.

Gesubsidieerde instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement of surseance zoals welzijn, cultuur, sport.

Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen.; Niet financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd: verantwoording, en daarmee de vaststelling, kan pas later plaatsvinden.

50%

€ 250.000

1,28%

3

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren. Hiervoor moet nog grond worden verworven.

De verkopende partij niet ingaat op het bod van de gemeente. De kosten voor de verwerving worden betaald uit de gemeentelijke voorbereidingskosten. Mocht het tot een onteigeningsprocedure komen, dan zullen de bijkomende kosten van de verwerving oplopen.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden. Het nog later starten van de bouw waardoor mogelijk nog hogere bouwkosten (indexering).

50%

€ 250.000

1,27%

-

Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth.

Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt.

Financieel - Budgetoverschrijding. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar kunnen verhalen.; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers.

30%

€ 400.000

1,22%

5

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).