iconWat mag het kosten

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz.

2022

2023

2024

2025

Lasten:

2A Passend wonen

1.509

2.448

1.592

1.277

1.937

1.937

2B Aantrekkelijke leefomgeving

24.090

25.832

25.512

24.274

24.450

24.514

Totaal lasten:

25.599

28.280

27.104

25.551

26.388

26.451

Baten:

2A Passend wonen

1.428

2.476

1.693

1.259

2.298

2.298

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.925

6.560

6.087

6.109

6.131

6.153

Totaal baten:

8.352

9.036

7.781

7.368

8.429

8.452

Saldo

2A Passend wonen

-82

28

102

-18

361

361

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-17.165

-19.272

-19.425

-18.166

-18.320

-18.360

Saldo totaal

-17.247

-19.244

-19.323

-18.183

-17.959

-17.999

Financiële ontwikkelingen

2A PASSEND WONEN

Verschil 2022/2021

V / N

8-2  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

-268

N

8-3  Wonen en bouwen

341

V

Totaal 2A

74

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

2A

Invoering milieuvergunningen

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

2B

Investeringen rioleringen vragen minder rente

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

2B

Verlaging rioolheffing naar 100% kostendekkendheid

400.000

400.000

400.000

400.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Aanvulling Programmabegroting 2022

2B

Door uitstel Omgevingswet geen milieuvergunningen

50.000

2B

Gemis leges uit budget invoering Omgevingswet

-50.000

Aanvulling in Programmabegroting 2022-2025

-

-

-

-

Totaal structureel

-

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal incidenteel

-50.000

-

-

-

Saldo

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2022

2023

2024

2025

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2022)

16.000

2022

1

16.000

-

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2023)

16.000

2023

1

-

16.000

-

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024)

16.000

2024

1

-

-

16.000

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025)

16.000

2025

1

-

-

-

16.000

IP materieel buitenruimte 2022

55.000

2022

div

413

7.075

6.981

6.888

IP materieel buitenruimte 2023

16.000

2023

div

-

120

2.240

2.210

IP materieel buitenruimte 2024

255.000

2024

div

-

-

1.913

35.700

IP materieel buitenruimte 2025

229.000

2025

div

-

-

-

1.718

Vervanging vrijverval riolering

535.000

2022

40

4.013

21.400

21.199

20.999

Verbetering vrijverval riolering

101.000

2022

40

758

4.040

4.002

3.964

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

317.000

2022

15

2.378

25.888

25.571

25.254

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

177.000

2022

15

1.328

14.455

14.278

14.101

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

24.000

2022

40

180

420

411

942

Renovatie IBA's

28.000

2022

15

210

2.287

2.259

2.231

Afkoppelen

246.000

2022

40

1.845

9.840

9.748

9.656

Vervanging vrijverval riolering

493.000

2023

40

-

3.698

19.720

19.535

Verbetering vrijverval riolering

101.000

2023

40

-

758

4.040

4.002

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

580.000

2023

15

-

4.350

47.367

46.787

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

325.000

2023

15

-

2.438

26.542

26.217

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

45.000

2023

40

-

338

1.800

1.783

Renovatie IBA's

31.000

2023

15

-

233

2.532

2.501

Afkoppelen

246.000

2023

40

-

1.845

9.840

9.748

Vervanging vrijverval riolering

478.000

2024

40

-

-

3.585

19.120

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

620.000

2024

15

-

-

4.650

50.633

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

315.000

2024

15

-

-

2.363

25.725

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

36.000

2024

40

-

-

270

1.440

Renovatie IBA's

29.000

2024

15

-

-

218

2.368

Afkoppelen

353.000

2024

40

-

-

2.648

14.120

Vervanging vrijverval riolering

420.000

2025

40

-

-

-

3.150

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

532.000

2025

15

-

-

-

3.990

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

349.000

2025

15

-

-

-

2.618

Renovatie IBA's

16.000

2025

15

-

-

-

120

Afkoppelen

346.000

2025

40

-

-

-

2.595

Wonen en leefomgeving

7.362.000

27.125

115.185

230.175

376.114

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2022

2023

2024

2025

2B Invoering Omgevingswet

AR

235.000

235.000

-

-

-

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve