iconWat mag het kosten

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz.

2022

2023

2024

2025

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.744

3.266

3.221

3.200

3.201

3.201

1B Toegang tot passende voorzieningen

38.944

35.895

32.119

32.106

32.119

32.087

Totaal lasten:

41.689

39.161

35.339

35.307

35.320

35.288

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

80

36

-

-

-

-

1B Toegang tot passende voorzieningen

12.350

6.655

6.778

6.758

6.758

6.758

Totaal baten:

12.429

6.691

6.778

6.758

6.758

6.758

Saldo

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.665

-3.230

-3.221

-3.200

-3.201

-3.201

1B Toegang tot passende voorzieningen

-26.595

-29.240

-25.341

-25.348

-25.361

-25.329

Saldo totaal

-29.259

-32.470

-28.561

-28.548

-28.561

-28.529

Financiële ontwikkelingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil 2022/2021

V / N

6-1  Samenkracht en burgerparticipatie

43

V

7-1  Volksgezondheid

-34

N

Totaal 1A

9

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

1B

Andere inzet van sociaal team

-170.000

-170.000

-170.000

1B

Minder deelnemers voor Hulp bij Huishouden

-85.000

-960.000

-960.000

-960.000

1B

Minder bijstandsuitkeringen

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-235.000

-1.280.000

-1.280.000

-1.280.000

Aanvulling Programmabegroting 2022

1B

Geen realisatie andere aanpak Hulp bij Huishouden

85.000

1.130.000

1.130.000

1.130.000

1B

Extra geld voor Jeugdzorg (arbitragecommissie)

-1.500.000

-1.112.920

-1.019.924

-908.884

Aanvulling in Programmabegroting 2022-2025

-1.415.000

17.080

110.076

221.116

Totaal structureel

-1.650.000

-1.262.920

-1.169.924

-1.058.884

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

-1.650.000

-1.262.920

-1.169.924

-1.058.884

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.