iconOntwikkelingen

Burgerzaken

We rollen zaakgericht werken verder uit

Belangrijk voor een goede dienstverlening is ‘zeg wat je doet, en doe wat je zegt’. Door zaakgericht te werken streven we naar een nog betere dienstverlening.

We ontwikkelen onze digitale producten en diensten door

Inwoners hebben de mogelijkheid om 24/7 producten en diensten aan te vragen. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid.

Personeel en organisatie

We ontwikkelen het hybride werken

Na de coronacrisis blijven we hybride werken. Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd, locatie en wijze waarop het werk plaatsvindt. Deze keuze wordt bepaald door het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers.

We voeren een nieuw functiewaarderingssysteem in

Doordat ons huidige functiewaarderingssysteem niet meer wordt onderhouden, stappen we over naar een nieuw systeem, HR21.

We besteden extra aandacht aan positieve gezondheid

Na de intensieve periode van volledig thuiswerken vanwege corona besteden we in 2022 extra aandacht aan de positieve gezondheid van onze medewerkers. Dat doen we door het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) opnieuw aan te bieden. Het doel van het PMO is het opsporen van beginnende gezondheidsproblemen bij medewerkers. De verplichting tot het periodiek aanbieden van een PMO staat ook in de Arbowet. Het vorige PMO was in 2018.

We houden aandacht voor leren en ontwikkelen

Dit geldt zowel voor onze organisatie als onze werknemers. ‘Bronckhorst Leert Door’ is de paraplu waaronder we leer- en ontwikkelvragen en aanbod bij elkaar brengen.

We ontwikkelen ‘opgavengestuurd’ werken in de hele organisatie

De invoering van de Omgevingswet gebruiken we hiervoor als leer- en werkomgeving. We toetsen voortdurend of wat we doen bijdraagt aan onze doelstellingen en opgaven. Daarbij bewaken we de balans tussen ambitie en uitvoerbaarheid.

Overzicht van medewerkers

We brengen de Fte's in beeld en geven een specificatie van tijdelijke en vaste dienstverbanden en de vacatures.

Medewerkers

mdw 2020

fte 2020

mdw 2021

fte 2021

mdw 2022

fte 2022

Vast dienstverband

272

242,6

271

240,3

270

241,5

Tijdelijk dienstverband

22

19,9

29

24,9

27

25,8

Vacatures

20,1

17,2

15,9

Totaal

294

282,6

300

282,4

297

283,2

De bovenstaande tabel is exclusief collegeleden, WSW-medewerkers, ingehuurde medewerkers, raadsleden, Babsen en stagiaires.

Informatievoorziening en automatisering

We voeren het uitvoeringsprogramma dienstverlening verder uit

Het uitvoeringsprogramma ‘onze dienstverlening, ons visitekaartje’ (2021-2024) is opgenomen programma 4 Besturen.

We bereiden de migratie van onze telefonie voor

Het telefoniecontract is verlengd tot mei 2022. Daarna nemen we telefonie af als dienst bij de Ict-samenwerking. Dit betekent een migratie van de telefooncentrale, KCC en (mobiele) provider. Tegelijkertijd nemen we dan ook gezamenlijk deel aan de aanbesteding GT-Mobiel. Deze is onlangs gestart en ronden we af in 2024.

We faciliteren plaats- en tijdonafhankelijk werken

Het hybride werken vraagt om andere apparatuur. We willen medewerkers optimaal ondersteunen. We bieden standaard hybride werkplekken en de ondersteuning hiervan aan.

We starten meer projecten in de ict-samenwerking

We hebben diverse projecten gepland. Deze dragen bij aan de verbetering van de beveiliging, de verhoging van de digitale weerbaarheid (SIEM/SOC) en het verder standaardiseren en verbeteren van de dienstverlening.

Planning en control

We voeren een nieuw financieel programma in

Het nieuwe financiële programma gaat op 1 januari 2022 ‘live’. Vanaf dan komen we via de nieuwe gebruikersvragen tot maatwerk bij het inrichten van rapporten, verstrekken van informatie, het opvragen van informatie, enz.

We geven een verklaring voor de rechtmatigheidsverantwoording af

De wet rond de rechtmatigheidsverklaring is uitgesteld. We gebruiken de extra tijd om ons goed voor te bereiden op de rechtmatigheidsverantwoording.

Facilitaire zaken

We sluiten de kantoorinrichting aan op 'plaats- en tijdonafhankelijk werken'

Corona heeft geleid tot nieuwe inzichten op het gebied van plaats- tijdonafhankelijk werken en de manier waarop onze kantooromgeving daarbij aansluit. In 2022 laten we collega’s kennismaken en ervaringen opdoen met de nieuwe inrichting. De ervaringen van het pilotproject gebruiken we voor een toekomstgericht plan voor de rest van het gemeentehuis (‘Huis van Verbinding’).

Communicatie

We ontwikkelen een nieuwe website

We bereiden ons voor op de invoering van een nieuwe website (www.bronckhorst.nl) met een vernieuwd beheersysteem dat bijdraagt aan digitale toegankelijkheid.

We ontwikkelen onze digitale en visuele communicatie door

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en mensen zijn meer visueel ingesteld. We zetten in op het realiseren van meer beeldcommunicatie, via bijvoorbeeld filmpjes en infographics. Verder ontwikkelen we onze sociale media inzet structureel door vanuit de newsroom. Hierin werken KCC en cluster Communicatie samen, om te duiden wat in de buitenwereld speelt. Daarmee sluiten we met onze communicatie nog beter aan bij wat inwoners bezighoudt.

We ontwikkelen onze advisering bij participatietrajecten door

We experimenteren met tools en werkwijzen om de participatie van doelgroepen en vervolgens de communicatie met hen zo goed mogelijk op te zetten.

We adviseren voor verschillende externe communicatietrajecten

Denk hierbij aan; de Omgevingswet, uitvoering woonbeleid, projecten voor Bronckhorst energieneutraal 2030, uitvoering sportagenda en -akkoord, aanbesteding en afsluiting nieuwe zorgcontracten, nieuwbouw VO school Vorden etc.

We ontwikkelen een nieuw intranet

Met als doel meer interactie en samenwerkingsmogelijkheden.

Juridische zaken

We vergroten de juridische kennis in de organisatie

Het is belangrijk dat medewerkers juridisch inzicht hebben en hun juridische kennis vergroten. In ‘Bronckhorst Leert Door’ voeren we een nieuwe leerlijn juridische kennis in. Hierdoor kunnen (nieuwe) collega’s kennisnemen van het algemene bestuursrecht.

We volgen veranderende wetgeving

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Het attenderen van collega’s op komende wijzigingen en veranderingen is belangrijk. Bij de invoering van de Omgevingswet is veel aandacht voor juridische vraagstukken, overgangsrecht en het omgevingsplan.

Andere verwachte nieuwe wetgeving in 2022 is het Wetsvoorstel open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). De invoering van de nieuwe wet- en regelgeving zal veel tijd en aandacht kosten van de organisatie.