iconWe ontvangen minder rente

Het renteschema hieronder geeft inzicht in de rentebaten en rentelasten en de verdeling ervan. Onder het schema lichten we de verschillende onderdelen uit dat schema toe.

Renteschema

2021

2022

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

686.824

634.967

af: De externe rentebaten

84.964

81.758

Totaal door te rekenen externe rente

601.860

553.209

af: De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-

-

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

-

Saldo aan taakvelden door te rekenen externe rente

601.860

553.209

bij: Rente over eigen vermogen

bij: Rente over voorzieningen

65.514

71.910

De aan taakvelden toe te rekenen rente

667.374

625.119

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

980.014

676.263

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

312.640

51.144

bedragen in €

Rentelasten

We betalen voor de lopende leningen € 597.000 aan rentelasten. Het gemiddeld rentepercentage daarvoor is 4,5%. Het verloop van de leningportefeuille, de jaarlijkse rentelast en de restant looptijd leest u in de toelichting op de balansprognose (3.3.2).

Rentebaten

De baten krijgen we uit de in het verleden afgesloten personeelshypotheken, de leningen aan verbonden partijen en leningen voor doelen (zoals starters- en duurzaamheidsleningen). De overtollige liquide middelen, die we verplicht onderbrengen bij de rijksoverheid (schatkistbankieren), brengen ons niets op met de huidige rentestand.

Doorberekende rente grondexploitatie

Aan de grondexploitatie rekenen we rente door. Het percentage hiervoor wordt bepaald op basis van de verhouding tussen het vreemd vermogen (opgenomen leningen) en het eigen vermogen (reserves). Dit percentage is 1,76%. We rekenen geen rente toe omdat we geen actieve grondexploitaties hebben. Meer hierover leest u in de paragraaf Grondexploitatie (2.2.7).

Rente over voorzieningen

De afkoopsommen voor het onderhoud van graven (voor 10, 15 of 20 jaar) berekenen we door de (toekomstige) jaarlijks verschuldigde bijdragen uit te drukken in een bedrag op het moment van afkoop. Hiervoor rekenen we met een percentage van 3%. Aan de voorziening, waarin de afkoopsommen worden gestort, voegen we ook 3% rente toe. Dat doen we om de jaarlijkse vrijval (bijdrage aan de exploitatie) gelijk te laten lopen met het dan geldende (berekende) tarief.

Renteverdeling

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden (zoals wegen, onderwijs of afval) rekenen we de rentelasten toe aan die taakvelden. Hiervoor hanteren we een percentage van 1,1%. De teveel verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer 'saldo financieringsmiddelen'. Dit is voor 2022 € 51.000. Het bedrag vindt u ook terug in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.1.2).