iconWe meten onze CO2-uitstoot

De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie of gemeente te meten en te reduceren. Daarnaast is het een instrument voor opdrachtgevers om te gebruiken voor meetbare criteria bij aanbestedingen. Met de verschillende niveaus op de ladder wordt snel inzichtelijk wat de intenties zijn van de inschrijvende bedrijven en instellingen.

De CO2-prestatieladder heeft 4 invalshoeken:

  1. Inzicht: we stellen een CO2-footprint op volgens de norm ISO 14064-1. Daarmee krijgen we inzicht in onze CO2-uitstoot.
  2. CO2-reductie: we verminderen de CO2-uitstoot.
  3. Transparantie: we communiceren open over de CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen. Zowel met onze inwoners, bedrijven en instellingen als binnen onze organisatie.
  4. Deelname: we nemen deel aan initiatieven - in de sector of keten - om CO2 te verminderen.

De CO2-footprint heeft 2018 als referentiejaar

De CO2-footprint laat de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen zien. Dit heten de Green House Gas-emissies (GHG-emissies). Onze GHG-emissie bedroeg in 2018 549,7 ton CO2. In 2020 was de CO2 uitstoot 445,3 ton. Dit is een afname van 19 procent ten opzichte van het referentiejaar. In 2022 willen we naar 380 ton. Dit is een afname van 30,9 procent ten opzichte van het referentiejaar.

We leggen uit wat GHG-emissies zijn

Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan broeikasgassen’ van een organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Wat is onze CO2-footprint op dit moment

We leveren (direct en indirect) producten en diensten aan onze inwoners, maar we zijn op zichzelf een ‘gewone’ organisatie. De omvang van onze organisatie is zodanig dat we moeten voldoen aan de Europese Energie Richtlijn (EED). We vinden dat we ook een voorbeeldfunctie hebben naar onze burgers en bedrijven. Daarom hebben we niveau 3 op de CO2-prestatieladder behaald. Dit betekent o.a. dat we communiceren over onze CO2-footprint volgens de landelijk norm en beschikken we over kwantitatieve reductiedoelstellingen. Dit is een mooie stap om onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn waar te maken. Hiermee hebben we concreet het energieverbruik in kaart gebracht en houden we kwantitatief bij welke CO2-besparende maatregelen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt.
Met het behalen van niveau 3 richten we ons vooral op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze eigen scope 1 en 2 emissies. Dit houdt in dat we inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook in de zakelijk gereden kilometers.

We nemen maatregelen om CO2 te verminderen

In 2020 werd Bronckhorst opnieuw gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Hiermee geven we het duurzame voorbeeld. We zetten vooral in op besparen van brandstofverbruik en de zakelijke kilometers van medewerkers. Naast de overstap op hoofdzakelijk biodiesel, vervangen we meerdere bedrijfswagens voor een elektrische variant.

We halen 10,9% reductie in 2022

De emissies zijn vastgesteld voor 2020. In ons plan van aanpak met alle reductiemaatregelen staat welke maatregelen we in de komende jaren uitvoeren. Deze zorgen er samen voor dat we 10,9% reductie behalen in 2022 in vergelijking met 2018.

Onze CO2-emissie: streven (2022) versus feitelijk (2020)

Indicatoren

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2030

Niveau op CO2 prestatieladder

EED energie-audit

ntb

2019

niveau 3

niveau 3

niveau 3

niveau 3