iconOver de gebonden heffingen

De gebonden heffingen zijn:

  • afvalstoffenheffing;
  • begraafrechten;
  • rioolheffing;
  • leges en rechten.

Afvalstoffenheffing

Het is onze taak om afvalstoffen van particuliere huishoudens in te zamelen. Dat staat in de Wet milieubeheer. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betalen we uit de afvalstoffenheffing. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden. We mogen zelf de grondslag bepalen voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar we moeten deze keuze wel vastleggen. In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Afvalstoffenheffing

Rekening 2020

Begroting 2021*

Begroting 2022

Lasten afval (7.3)

3.183

3.931

3.253

Baten afval (7.3)

557

294

357

Netto kosten taakveld (7.3)

2.626

3.637

2.895

Toe te rekenen lasten

789

1.042

838

Overhead (0.4)

153

166

169

Verkeer en wegen (2.1)

78

80

81

BTW

558

796

589

Totale lasten

3.416

4.679

3.734

Opbrengst heffingen

2.629

4.679

3.734

Dekkingspercentage

77%

100%

100%

* Bij de ramingen 2021 was er nog geen nieuw afvalplan. Dat kwam eind september 2020.

Voor de afvalstoffenheffing gaan we uit van een kostendekkende exploitatie

De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Circulus-Berkel BV voert de inzameling en verwerking van afval uit voor Bronckhorst. De invordering van de afvalstoffenheffing doet GBTwente voor ons.
In de bovenstaande tabel zijn de cijfers voor 2021 gebaseerd op de situatie van voor het afvalplan (met keuzecontainers) en de cijfers voor 2022 op na het afvalplan (zonder keuzecontainers).

Voor de kosten geldt daarnaast:

Welke ontwikkelingen zien we?

De afvalinzameling en -verwerking kunnen we weer kostendekkend uitvoeren

De jaren van achterblijvende inkomsten hebben we achter ons gelaten. De uitdaging blijft om de kosten te verminderen. Zowel vanuit ons doel om de afvalstromen te verkleinen als om de steeds stijgende kosten van Circulus Berkel op te vangen.

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. Dit heffen we volgens de Verordening begraafrechten.

In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Begraafplaatsen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

469

533

485

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

357

377

399

Netto kosten taakveld (7.5)

112

156

86

Toe te rekenen lasten

143

147

147

Overhead (0.4)

143

147

147

Totale lasten

255

303

233

Opbrengst heffingen

135

137

139

Dekkingspercentage

53%

45%

60%

Voor deze kosten geldt:

  • De kosten zijn voor het beheer, de uitgevoerde diensten en het onderhoud van de begraafplaatsen.
  • We hebben de kosten en de tarieven verhoogd met de inflatie.
  • Begraven en gravenonderhoud vallen onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Welke ontwikkelingen zien we?

De kostendekkendheid houden we met 60% in 2022 boven het minimum van 50%

We accepteren de bestaande kostensituatie. We doen geen onderzoeken naar efficiënter gebruik van begraafplaatsen omdat we dan de emotiebeleving op de begraafplaatsen aantasten. Wanneer de opbrengst van begraven en begraafplaatsonderhoud minimaal 50% van de jaarlijkse kosten dekt, vinden we dat prima.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing worden de kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor het berekenen van de rioolheffing volgen we het kostendekkingsplan van het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' (WTPO). We hanteren 1 rioolheffing voor alle watertaken.

In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Rioolheffing

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten riolering (7.2)

3.447

3.735

3.413

Baten riolering (7.2)

-

-

-

Netto kosten taakveld (7.2)

3.447

3.735

3.413

Toe te rekenen lasten

952

1.005

947

Overhead (0.4)

310

347

338

Verkeer en wegen (2.1)

23

23

23

BTW

619

635

585

Totale lasten

4.399

4.740

4.360

Opbrengst heffingen woningen

4.145

4.272

3.929

Opbrengst heffingen niet-woningen

447

468

431

Opbrengst heffingen

4.592

4.740

4.360

Dekkingspercentage

104%

100%

100%

We voeren onze taken uit voor afvalwater, hemelwater en grondwater

De kosten zitten vooral in het nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Zo passen we wegen en straten zo aan dat het hemelwater bij hevige regenval vertraagd kan afvloeien. Dit voorkomt overbelasting van de riolering.

Voor deze kosten geldt daarnaast:

  • We hebben de kosten en de tarieven verhoogd met de inflatie.
  • In het ‘Afvalwaterketenplan’ kennen de tarieven een spaarelement. In deze begroting hebben we dit spaarelement teruggebracht met € 450.000 naar € 600.000.
  • Riolering valt onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Welke ontwikkelingen zien we?

We maken een nieuw 'Watertakenplan'

In 2022 vernieuwen we het 'Watertakenplan'. Vooruitlopend hierop hadden we voor het traject 'Bronckhorst financieel gezond houden' de kostenstructuur laten doorrekenen. Hiervoor is een voorstel in de Perspectiefnota 2022-2025 uitgewerkt en in deze programmabegroting uitgevoerd. Meer hierover leest u in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Leges en rechten voor taken en diensten van de gemeente

De leges en tarieven van de diverse rechten brengen we in rekening voor de taken en diensten die we als gemeente uitvoeren. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld voor de leges voor reisdocumenten en voor de leges voor akten.

We mogen kruissubsidiëring toepassen

De kosten voor de individuele diensten zijn moeilijk te bepalen. Daarom mag een gemeente een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten nastreven. We moeten daarin wel een consequente lijn volgen. Zo kunnen we kruissubsidiëring toepassen.

Kruissubsidiëring betekent: we verhogen de tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Dit mag niet in strijd met de wet zijn.

We dekken de kosten per groep gelijksoortige producten

Dit noemen we de kostendekkendheid. De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in 3 titels:

1. Algemene dienstverlening.

2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

In deze paragraaf ziet u de kostendekkendheid per titel. Bij de belastingvoorstellen laten we voor de legesverordening het kostendekkingsplan per product van de Legesverordening (recht) zien. De kosten en opbrengsten houden we niet bij op het niveau van een recht, maar op het niveau van een grotere activiteit binnen een titel. Niet alle rechten kunnen we dus een waarde geven.

Kostendekkingsplan

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

1.060

582

1.643

348

-

348

21%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.564

1.613

4.177

1.302

58

1.360

32%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

-

-

0%

Totaal legesverordening

3.624

2.196

5.820

1.650

58

1.708

29%

Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de kosten niet gedekt worden door de opbrengsten. In 2021 was de dekking 30%.

Welke ontwikkelingen zien we?

De milieuvergunning kan niet met de belastingverordeningen 2022 worden vastgesteld

De Omgevingswet zou 1 januari 2022 ingevoerd worden. Dat is uitgesteld naar juli 2022. In de

Perspectiefnota 2022-2025 staat dat we vanaf 2022 leges voor milieuvergunningen heffen (€ 50.000). Dit gaat niet door en hebben we opgevangen vanuit het invoeringsbudget Omgevingswet. De invoering van leges milieuvergunningen verschuift naar 2023.