iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit 2 soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat wel een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen, afvalverwijdering of riolering.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hebben we bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 72% (2021: 69%) op de ingezette arbeidsuren meegenomen.

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Soorten heffingen Bronckhorst

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen vallen gedeeltelijk in (deel)programma's (gebonden en ongebonden belastingen) en gedeeltelijk in de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden belastingen).

We ontwikkelen de tarieven volgens ons coalitieakkoord ‘Gewoon doen’

We hebben beleid over lokale belastingen en kwijtschelding. Dit beleid staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. Daarbij werken we vanuit de uitgangspunten van ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen’:

We stellen de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. In de begrotingsvergadering legt de raad daarvoor het beleid vast. Dit doen we in november 2021.Een uitzondering zijn de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Deze veranderen niet ieder jaar en komen dus niet in november in de raad.

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

De taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken doet het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Het contract hiervoor loopt tot en met 2025.

In deze tabel leest u de (verwachte) opbrengsten per jaar:

Opbrengsten belastingen en rechten

Werkelijk 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Forensenbelasting

68

65

65

Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.108

5.250

5.668

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.636

1.601

1.570

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

952

924

960

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.696

7.775

8.198

Reclamebelasting

143

125

125

Toeristenbelasting

246

260

260

Afvalstoffenheffing

2.629

4.679

3.734

Begraafrechten

135

137

139

Rioolheffing woningen

4.145

4.272

3.929

Rioolheffing niet-woningen

447

468

431

Rioolheffing totaal

4.592

4.740

4.360

Leges titel 1: Algemeen

398

399

348

Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

986

1.281

1.302

Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

Leges totaal

1.375

1.680

1.650

16.884

19.461

18.530