iconOnderhoud openbaar groen en speelplaatsen

Openbaar groen

Het 'Groenstructuurplan' vormt het kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op 3 verschillende kwaliteitsniveaus:

  • accent: de dorpscentra en belangrijke toegangswegen (gemiddeld 6 onderhoudsrondes);
  • efficiënt: de wijken en de bedrijventerreinen (gemiddeld 4 onderhoudsrondes);
  • natuurlijk: de dorpsranden (extensief en daar waar mogelijk ecologisch).

Spelen

Spelen is: ontmoeten, creatief zijn, lekker kunnen bewegen, samen buiten zijn en sociale verbindingen leggen. Het ‘Speelruimteplan gemeente Bronckhorst’ gaat over fysieke speelruimte voor kinderen, jeugd en jongeren. De leeftijdsgroep van 0 tot en met 18 jaar. Er is bekeken waar fysieke speelruimte aanwezig moet zijn, hoe deze ingericht moet zijn en welke speelplekken en speeltoestellen opgeheven kunnen worden. Buurtbewoners en Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) mogen speelplekken en speeltoestellen adopteren of beheren. We realiseren een passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de jeugd in Bronckhorst.

Stand van zaken onderhoud

  • We onderhouden onze groenvoorzieningen in overeenstemming met het 'Groenstructuurplan'. Daarbij onderhouden we 50% in eigen beheer en 50% besteden we uit. Zowel we als de marktpartij zetten medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We geven uitvoering aan het sociaal werkgeverschap. Met name in het groenonderhoud is veel passend werk voor deze doelgroep. Bij Bronckhorst werken op dit moment 25 (23 fte) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervan hebben 4 medewerkers een beschutte werkplek.
  • Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering werken we samen met onze inwoners. We hebben met 135 inwoners, buurten en DBO's onderhoudsovereenkomsten gesloten. Zij onderhouden circa 1,5 hectare aan openbaar groen.
  • Jaarlijks inspecteren we de speeltoestellen. Kapotte onderdelen vervangen we onmiddellijk en vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen.

Relevante ontwikkelingen

We treden op tegen ongeregistreerd grondgebruik

We treden op tegen ongeregistreerd grondgebruik. We vookomen daarmee dat onze grond door verjaring over gaat naar de ongeregistreerde gebruiker. Iedereen die een stukje grond van ons in gebruik heeft behandelen we op dezelfde manier door de grond te verkopen, een bruikleenovereenkomst aan te gaan of de grond in gebruik en beheer terug te nemen. We werken een aanpak uit voor ongeregistreerd grondgebruik in de bermen in het buitengebied.

We gaan aan de slag in Vorden met de uitvoering van het Speelruimteplan

In Vorden heffen we 5 van de 16 speelplekken op en 2 speelplekken waarderen we op. We stimuleren het adopteren van speelplekken die worden opgeheven.

Omschrijving

Start 2013

Medio 2021

Streefbeeld 2022

Aantal

90

65

60

Financiën

In de begroting is voor het onderhoud van openbaar groen, bomen en speelplaatsen binnen het taakveld 'Openbaar groen en (openlucht)recreatie' een onderhoudsbedrag opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).