iconOnderhoud riool

We werken volgens het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' en de 'Verordening rioolheffing Bronckhorst'. In het Watertakenplan hebben we aandacht voor afval-, regen- en grondwater. Speerpunten in het plan zijn samenwerking, afkoppelen, duurzaam en klimaatbestendig.

Stand van zaken onderhoud

  • We laten ieder jaar camera-inspecties uitvoeren van een deel van de riolering. Op basis van deze resultaten actualiseren we het uitvoeringsprogramma.
  • In het Watertakenplan is bepaald dat voor 2050 30% van het verharde oppervlak, waarvan nu nog het regenwater wordt geloosd op het gemengde riool, afgekoppeld wordt. Het gaat voor meer dan de helft om particulier terrein waarvoor een afkoppelsubsidie beschikbaar is.

Relevante ontwikkelingen

We maken een nieuw watertakenplan

Onze nieuwe inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan op het landschap en de riolering verwerken we in een nieuw watertakenplan Olburgen voor de periode 2023-2027. Hierbij hoort een nieuw kostendekkingsplan, daarmee bepalen we de hoogte van de rioolheffing vanaf 2023 en verder.

We treffen maatregelen aan riolering bij onacceptabele situaties

We hebben het afgelopen jaar het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) laten opstellen. Het SSW geeft ons inzicht in de huidige en mogelijk toekomstige onacceptabele situaties ten gevolge van hevige regenval. Deze onacceptabele situaties pakken we aan waar dat kan. Denk aan het afkoppelen van verharde oppervlakken, het vergroten van riool, etc. Deze werkzaamheden stemmen we zo veel als mogelijk af op andere werkzaamheden in de openbare ruimte voor openbaar groen en wegen (zoals bij Vitale kernen en Bloemenbuurt Zelhem).

Financiën

Voor 2022-2025 staat voor € 6,74 miljoen aan investeringen gepland. De dekking komt vanuit de rioolheffing. Het onderhoudsbedrag is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).