iconWe nemen deel in bedrijven

We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. We hebben aandelen in 7 ondernemingen, waarbij we bij 2 ook dividend ramen.

We nemen deel in de volgende bedrijven:

Amphion

Amphion schouwburg

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Beschikbaar hebben van een cultureel centrum (in de gemeente Doetinchem) ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland.

Partijen

De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek

Vertegenwoordiging

In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Aandeelhoudersvergadering: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille.

Onderwerpen 2022

Inzetten op versterking van de samenwerkingen binnen het Amphion Cultuurbedrijf

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

42

42

42

Nominale waarde (x € 1)

19.059

19.059

19.059

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden.

Partijen

Van de coöperatie zijn 8 Achterhoekse gemeenten lid en 15 lokale energiecoöperaties. Van de energiecoöperaties komen er 4 uit Bronckhorst. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding BV. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV en Achterhoeks Energieloket BV. Van AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn 8 Achterhoekse gemeente aandeelhouder

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Wanneer het verdienmodel van AGEM tot onvoldoende resultaten leidt en AGEM stopt, is de startinbreng van € 105.353 verloren.

Onderwerpen 2022

Aanjagende rol vervullen bij het nieuwe duurzaamheidsfonds (energie samen)

Rapportages

Begroting, jaarplan en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

nvt

nvt

nvt

Nominale waarde (x € 1)

-

-

-

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Er is geen sprake van aandelen

Coöperatie De Marke

Coöperatie De Marke

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Zelhem

Doelstelling en belang

Met nieuwe vormen van leren de toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met kringlooplandbouw.

Partijen

Van de coöperatie zijn Vruchtbare Kring Achterhoek (300 boeren) lid, de WUR en gemeenten

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Risico's zijn beperkt. Verlies van de waarde van de aandelenportefeuille.

Onderwerpen 2022

Realiseren van de verzelfstandiging, participatie in innovatieprojecten. En vanuit Bronckhorst in het bijzonder ondersteunen vernieuwing complex

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

-

5

5

Nominale waarde (x € 1)

-

25.000

25.000

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Circulus-Berkel BV

Circulus-Berkel BV

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Partijen

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Zutphen,
Bronckhorst en Voorst

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen.

Onderwerpen 2022

Vermindering hoeveelheid restafval richting doelstelling 30kg in 2025 binnen de gestelde financiële en kwaliteitskaders. Preventie van afval is daarbij van belang, zo min mogelijk verspillen en waar mogelijk hergebruiken.

Rapportages

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

847

847

847

Nominale waarde (x € 1)

847

847

847

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Alliander

Alliander

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en belang

Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie.

Partijen

De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting.

Onderwerpen 2022

bijdragen aan versterking kapitaal en inzet op versnelling versterking netwerk in de Achterhoek

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

539.971

539.969

539.971

Nominale waarde (x € 1)

2.699.855

2.699.845

2.699.845

Ontvangen dividend

448.412

370.256

290.000

Bedrag per inwoner

12,39

10,27

8,04

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Behouden van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en rendement voor de aandeelhouders.

Partijen

De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Verlies van de excellente kredietwaardigheid en scherpe inkooppositie. Bij eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting.

Onderwerpen 2022

Vasthouden en vergroten kernwaarden: Duurzaam; Betrouwbaar en Professioneel. Tevens het verder vergroten van klantpartnerschap.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

72.384

72.384

72.384

Nominale waarde (x € 1)

180.960

180.960

180.960

Ontvangen dividend

91.928

131.015

120.000

Bedrag per inwoner

2,54

3,63

3,33

Vitens

Vitens

Programma

Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving hebben met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Partijen

Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders)

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting.

Onderwerpen 2022

we dragen bij aan succesvol gebiedsproces rond waterwinning het Klooster

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aantal aandelen

21.362

21.362

21.362

Nominale waarde (x € 1)

21.362

21.362

21.362

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00