iconWe nemen deel in gemeenschappelijke regelingen

We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat we verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die we niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen we in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk. We nemen deel in 6 gemeenschappelijke regelingen.

We nemen deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

GGD

GGD Noord en Oost Gelderland

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Uitvoering geven aan de taken die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

De reserve basisproducten wordt geacht voor 50% bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten.
De reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden en is 20% van de omzet van plusproducten.
 

Onderwerpen 2022

De GGD is bezig met een aanscherping van de koers en taken. Dat moet in 2022 concreet worden in de uitvoering en samenwerking met o.a. de VNOG.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

559.817

587.472

611.090

Bijdrage per inwoner

15,46

16,30

16,94

Eigen vermogen

2.970.000

2.206.000

2.903.000

Vreemd vermogen

7.036.000

2.572.000

2.500.000

Resultaat

69.000

-118.000

23.000

Stadsbank Oost Nederland

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1B Toegang en individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel.

Onderwerpen 2022

Inzet op nieuwe ontwikkelingen schuldregelen, lokale aansluiting versterken en aandacht preventie.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

175.056

195.494

195.652

Bijdrage per inwoner

4,84

5,42

5,42

Eigen vermogen

960.000

1.293.900

1.088.300

Vreemd vermogen

15.001.100

14.572.100

14.828.700

Resultaat

223.300

-

-

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Voorkomen en bestrijden van rampen en incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen 2022

Door opgave gericht werken, wordt beoogd doelgerichter keuzes te kunnen maken

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024)

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

2.256.654

2.284.000

2.316.000

Bijdrage per inwoner

62,33

63,35

64,19

Eigen vermogen

9.616.472

9.119.000

8.776.000

Vreemd vermogen

42.339.826

46.053.000

48.954.000

Resultaat

4.929.382

-337.102

-343.000

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen 2022

In 2022 wordt de bijdrage voor de periode 2023 tm 2026 opnieuw bepaald. Er zijn verder geen nieuwe ontwikkelingen.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor 4 jaar is vastgesteld in de meerjarenbegroting ECAL 2019-2022

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

247.061

257.454

257.454

Bijdrage per inwoner

6,82

7,14

7,14

Eigen vermogen

154.413

158.186

102.965

Vreemd vermogen

768.234

631.286

594.568

Resultaat

44.897

-20.900

-55.221

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandelen van de aanvragen voor vergunningen, toetsen meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies geven (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland,
Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten.

Onderwerpen 2022

In 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. Een omvangrijke wetswijziging met gevolgen voor processen en uitvoering voor de ODA. Bij de invoering van deze wet gaan de provinciale bodemtaken over naar gemeenten. Het is een basistaak en wordt uitgevoerd door de ODA. Verder heeft de aanvullingswet Geluid ook gevolgen voor werkzaamheden voor wegverkeer en gezoneerde industrieterreinen.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

1.019.970

967.000

998.000

Bijdrage per inwoner

28,17

26,82

27,66

Eigen vermogen

107.009

106.000

150.000

Vreemd vermogen

1.883.000

1.076.000

1.060.000

Resultaat

538.000

-

-

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Samen werken aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 via projecten en lobby.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en in de Thematafels

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen 2022

Met de uitkomsten van de evaluatie die in 2021 heeft plaats gevonden de samenwerking in regionaal verband voorzetten en verbeteren om nog meer projecten tot stand te laten komen die bijdragen aan het regionaal belang. hiervoor zijn verschillende doelen geformuleerd.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

244.521

246.235

247.944

Bijdrage per inwoner

6,75

6,83

6,87

Eigen vermogen

6.229.000

6.401.000

5.954.000

Vreemd vermogen

22.601.000

22.724.000

22.728.000

Resultaat

358.000

-578.000

-447.000