iconOverhead

MR_R  Stortingen en onttrekkingen reserves

Lasten

Baten

Saldo

0-10  Mutaties reserves

-

2.361

-2.361

Totaal

-

2.361

-2.361