Uitwerking Egalisatiereserve 'Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning'

Instelling egalisatiereserve

Aandachtspunt

Toelichting

Beleidsmatige relatie met programma

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Budgethouder

Diana Nijland

Soort

Egalisatiereserve

Doel

Het is mogelijk om een onttrekking uit de egalisatiereserve te doen wanneer het betrekking heeft op de openeinde regelingen van de hierna genoemde taakvelden. Dit zijn maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- (taakvelden 6.71 en 6.72), geëscaleerde zorg 18- (taakveld 6.82) en begeleide participatie (taakveld 6.4). De wijzigingen binnen de reserve lichten we toe bij de jaarrekening.

Kader

Beleidskader sociaal domein

Startjaar

Start 2022

Omschrijving

Voor een viertal taakvelden in het sociaal domein drukken de risico’s van openeinde regeling en moeilijke voorspelbaarheid direct op het weerstandsvermogen. Het gaat hier om maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- (taakvelden 6.71 en 6.72), geëscaleerde zorg 18- (taakveld 6.82) en begeleide participatie (taakveld 6.4). Dat er risico’s zijn is niet nieuw. Maar de onvoorspelbaarheid is groot en inherent aan de steeds, snel veranderende, wetgeving. We willen de komende periode (2022 tot en 2025) gebruiken om steeds realistischer te begroten, rekening houdend met die onvoorspelbaarheid. Hiervoor willen we een egalisatiereserve maken waarbij de lasten door de onvoorspelbaarheid verdeeld worden over het jaar.

Omvang

Maximale middelen € 1.700.000 

Rente toevoegen

n.v.t

Planning

Voor de duur van 4 jaar (2022-2025)

Dotatie

Eenmalig uit rekeningresultaat 2021 en begrotingsresultaat 2022

Randvoorwaarden

Onder welke condities mag aanspraak worden gemaakt op de middelen

Relevante ontwikkelingen (verantwoording)

n.v.t.

Achtergrond reserves

Definitie reserves

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Artikel 43 lid 1 van het BBV onderscheidt de reserves naar (a) de algemene reserve(s) en (b) bestemmingsreserve(s).

Daarnaast onderscheiden we 4 functies van reserves. En reserve kan namelijk een (1) bufferfunctie, (2) bestedingsfunctie, (3) egalisatiefunctie of een (4) inkomensfunctie hebben.

3. Egalisatiefunctie: Voor de egalisatie van ongewenste schommelingen in de exploitatie

Reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting kunnen zo worden vermeden. Ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht kunnen met een egalisatiereserve worden opgevangen. Er is ook sprake van een egalisatiefunctie als structureel gelden aan reserves worden onttrokken als dekking van de kapitaallasten van investeringen. Bij reserves met een egalisatiefunctie geldt dat er een actueel inhoudelijk plan behoort te zijn op basis waarvan ramingen in meerjarenperspectief worden gemaakt. Deze kunnen per jaar flink fluctueren waardoor bijv. een te grillig effect op exploitatie en/of tarieven zou ontstaan.