iconWat geven we anders uit dan verwacht voor 2022

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2022 met de ramingen die we in het programmabegroting van 5 november 2020 voor de jaarschijf 2022 hebben opgenomen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2021. En is hoger dan we verwacht hadden bij de Perspectiefnota 2022 (op basis van de Decembercirculaire 2020). Belangrijke stijging is de hogere vergoeding voor Jeugdkosten. We zetten dat in voor het sociaal domein, ook voor de jaren na 2022. Over de ontwikkeling van de Algemene uitkering leest u meer in het overzicht algemene dekkingsmiddelen (3.1.2) en de financiële positie (3.3.1).

Algemene uitkering

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Algemene uitkering gemeentefonds

47.675

49.983

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.319

4.823

Totaal Algemene uitkering

53.994

54.806

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier de rijksvergoedingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien voor de uitvoering van de inkomensregelingen en de eigen bijdragen.

Overige inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Bijdragen Rijk

5.213

5.172

Verhaal

407

407

Eigen bijdragen

213

208

Overige bijdragen overheidsinstanties

171

261

Totaal overige inkomensoverdrachten

6.004

6.048

Belastingen

De opbrengsten van de verschillende belastingen laten, naast indexering, een verhoging zien bij onroerendezaakbelastingen (ozb) woningen en bij ozb gebruikers niet woningen. Bij deze 2 verhogen we de opbrengst voor gelijkblijvende woonlasten bij een lagere rioolheffing (€ 360.000). Daarnaast stijgen de proceskosten voor no cure no pay-bedrijven bij ozb woningen met 10% (€ 10.000). De daling bij ozb niet-woningen volgt uit de verkleining van het areaal aan bedrijven (m.n. boerderijen) en de verlaging van het rioolrecht (€ 450.000). Over de ontwikkeling van de belastingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.250

5.668

- niet woningen, eigenaren

1.601

1.570

- niet woningen, gebruikers

924

960

Toeristenbelasting

260

260

Forensenbelasting

65

65

Reclamebelasting

125

125

Rioolheffing:

- woningen

4.272

3.929

- niet woningen

468

431

Totaal belastingen

12.965

13.008

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Voor de diensten voor afval willen we dat de tarieven kostendekkend zijn, voor (bouw)vergunningen meer kostendekkend en voor de andere diensten berekenen we de prijsstijging door.

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Pachten

27

28

Huren:

- woningen

26

26

- overige gebouwen

675

762

- gronden

10

10

Leges:

- bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

1.270

1.291

- rijbewijzen en reisdocumenten

239

243

- overige leges

121

122

Overige opbrengsten:

- afvalstoffenheffing

4.684

3.734

- opbrengst grondstoffen (naast afvalstoffenheffing)

250

313

- lijkbezorgingsrechten

548

561

- overig

473

446

- detacheringen wsw-ers

834

834

- detacheringen overig

52

45

Totaal overige opbrengsten en leges

9.209

8.416

Dividend, winstuitkering

We krijgen van 2 bedrijven dividend. Meer informatie leest u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Dividend, winstuitkering

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Bank Nederlandse Gemeenten

120

120

Alliander

200

290

Totaal dividend

320

410

Personeelskosten

De vergoedingen aan raadsleden en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand staan onder de kostenpost vergoedingen. Het begrip personeelskosten is van toepassing voor het college, de griffie en het overige ambtelijk personeel.Meer informatie leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Personeelskosten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Vergoeding raads- en commissieleden

373

388

College

461

462

Griffie

233

270

Ambtenaren burgerlijke stand

8

8

Gemeentelijke organisatie

20.445

20.769

Wsw

2.495

2.497

Totaal personeelskosten

24.015

24.393

Afschrijvingen

De afschrijvingen volgen gerealiseerde investeringen. Op de investeringen schrijven we af op basis van de verwachte gebruiksduur. De kosten van het investeringsplan 2022-2025 volgen we via het investeringsplan. In de beleidsbegroting (2.1) staan in de diverse programma's de afzonderlijke vervangingsinvesteringen van het investeringsplan genoemd.

Afschrijvingen

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.472

2.221

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

214

191

Overhead

764

590

Totaal afschrijvingen

3.453

3.004

Inkomensoverdrachten

Bij de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten heffen we leges waarvan een deel bestemd is voor het Rijk. De afdracht aan het Rijk staat hieronder. Tegenover de sociale uitkeringen en verstrekkingen staan bijdragen van het Rijk en vergoedingen en verhaal op cliënten.

Naast inkomensoverdrachten aan individuen geven we ook bijdragen aan overheidsinstellingen. De lasten voor de Omgevingsdienst Achterhoek zien we als 'afname van diensten' en staan daarom opgenomen onder de kosten derden, programma Bedrijvigheid en ontwikkeling (€ 998.000). De verlaging voor de afvalkosten van Circulus-Berkel B.V. is het gevolg van de latere besluitvorming (eind september) over het Afvalplan. De ramingen uit dat plan zaten niet in de ramingen van de Programmabegroting 2021.

Inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Afdracht leges

104

104

Sociale uitkeringen in geld

6.759

7.060

Sociale uitkeringen in natura

15.947

15.834

Subsidies:

- raadsfracties

6

7

- overige marktpartijen

8

8

- dierenopvang

37

51

- peuterspeelzalen

88

89

- VVV

118

120

- Yunio

463

480

- bibliotheken

647

647

- overige subsidies

2.249

2.428

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

- Regio Achterhoek

246

248

- VNOG

2.284

2.316

- GGD

587

611

- Laborijn

1.400

1.400

- ECAL

257

257

- overige bijdragen

41

41

Gemeentelijke bijdragen:

- VNG

156

158

- Circulus-Berkel B.V.

3.141

2.541

- overige gemeentelijke bijdragen

38

-

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

155

Totaal inkomensoverdrachten

34.734

34.556

Kosten derden

De stijging bij Wonen en leefomgeving volgt uit de raadsbesluiten over de Investeringsagenda. Zo wordt een bijdrage voor een multifunctionele sportaccommodatie in Keijenborg gegeven (Sport) en voor reconstructies in dorpen (Leefbaarheid).

Kosten derden

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Zorg en ondersteuning

2.236

2.230

Wonen en leefomgeving

7.201

8.904

Wonen en leefomgeving (riolering)

931

946

Bedrijvigheid en ontwikkeling

2.072

1.952

Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval)

357

338

Besturen

642

656

Algemene dekkingsmiddelen

512

568

Overhead

3.618

3.749

Onvoorzien

128

123

Totaal kosten derden

17.696

19.464

Dotaties voorzieningen

Om de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sporthallen gelijkmatig in de exploitatie op te kunnen nemen, gebruikenwe onderhoudsvoorzieningen. In de tariefstelling voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. De dotatie (het 'spaarbedrag') voegen we toe aan de betreffende voorziening en vanuit de voorziening dekken we de kosten van de vervangingsinvesteringen.

Dotaties voorzieningen

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

167

168

Sportaccommodaties

319

324

Gemeentelijke gebouwen

532

541

Vervangingsinvesteringen riolering

1.036

989

Totaal dotaties gebouwen

2.054

2.022

Rente

We betalen over de bestaande leningportefeuille gemiddeld 4,5% rente over de opgenomen leningen. Over het verloop van de leningen leest u meer in de balans (paragraaf 3.3.2).

Rentebaten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Rente baten

80

70

Personeelshypotheken

13

12

Rente baten

93

82

Rentelasten

Jaarschijf 2022 uit MJB 2021-2024

Begroting 2022

Leningportefeuille

597

597

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

41

12

Beheerkosten SvN

25

26

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

68

72

Rente lasten

731

707

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen geven we in het overzicht van baten en lasten 2022 per programma (3.1.1).