We volgen welke kosten we maken

Voor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatste 2 kolommen.

Rekening van baten en lasten

Kostensoorten

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 jaarschijf 2022

Begroting 2022

Baten

Algemene uitkering

53.847

54.616

53.994

54.806

Overige inkomensoverdrachten

13.271

6.207

6.004

6.048

Belastingen

12.745

12.965

12.965

13.008

Ov.opbrengsten, huren en pachten, leges

7.180

8.435

9.209

8.416

Dividend, winstuitkering

540

501

320

410

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.589

814

-

335

Totaal baten

89.172

83.537

82.492

83.022

Lasten

Personeelskosten

24.081

25.355

24.015

24.393

Afschrijvingen

2.855

3.279

3.453

3.004

Inkomensoverdrachten

40.369

34.637

34.734

34.556

Kosten derden

17.189

20.686

17.696

19.464

Dotaties voorzieningen

2.492

1.784

2.054

2.022

Aankoop grond en overige duurzame goederen

19

-

-

-

Totaal lasten

87.004

85.740

81.951

83.440

Rente

Rente baten

51

85

93

82

Rente lasten

781

770

731

707

Saldo rente lasten

731

685

638

625

Activering mutaties grondexploitaties

906

426

-

146

Saldo van baten en lasten

531

-3.314

-97

-1.188

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging reserves

-

2.154

-

-

Onttrekking reserves

2.393

5.468

652

2.361

Geraamd resultaat

2.924

-

554

1.172

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort