iconBalansprognose

De geprognosticeerde balansposities, aan het einde van een kalenderjaar, staan in het volgende overzicht:

Activa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Materiële vaste activa

59.909

57.158

62.432

71.784

70.483

86.087

Financiële vaste activa

9.724

9.637

9.637

9.637

9.637

9.637

Vlottende activa

Grondexploitaties (voorraden)

809

435

290

290

Rekening-courantverhouding met het Rijk

15.725

6.409

-

-

-

-

Vorderingen op openbare lichamen

4.299

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Overige vorderingen

3.107

3.500

3.250

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

274

250

250

250

250

250

Overlopende activa

2.100

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal

95.947

82.889

81.359

90.460

88.869

104.474

Passiva

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen vermogen

Algemene reserve

48.830

19.171

18.926

18.926

18.926

18.926

Bestemmingsreserves

9.180

31.667

29.547

28.664

27.639

26.190

Voorzieningen

10.785

9.588

9.705

9.800

9.593

9.512

Vaste schulden

Leningportefeuille

14.894

13.843

12.797

11.765

10.858

8.532

Op te nemen leningen

-

-

1.795

12.746

13.324

32.785

Vlottende passiva

Overige schulden

6.421

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Overlopende passiva

Verplichtingen

1.368

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel

4.469

120

90

60

30

30

Totaal

95.947

82.889

81.359

90.460

88.869

104.474