iconToelichting passiva

Eigen vermogen

Reserves

Soorten

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

19.171

18.926

18.926

18.926

18.926

Bestemmingsreserves

31.667

29.547

28.664

27.639

26.190

Totaal

50.838

48.472

47.589

46.564

45.115

Ontwikkeling reserves in 2022

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Algemene reserve

19.171

245

18.926

Algemene reserve

19.171

-

245

18.926

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

412

Minima

45

5

40

Bovenwijkse voorzieningen

2.106

2.106

Investeringsagenda kapitaallasten

20.800

9

20.791

Investeringsagenda bijdragen ineens

2.900

1.700

1.200

Derving Nuon dividend

574

230

344

Gemeentehuis

4.830

177

4.653

Bestemmingsreserves

31.667

-

2.121

29.547

Totaal reserves

50.838

-

2.366

48.472

Algemene reserve

De Algemene reserve hebben we voor het opvangen van onverwacht tegenvallers. Daarnaast zoeken we, binnen de verslaggevingsregels, naar passende mogelijkheden om de reserve in te zetten om structureel een meerwaarde te creëren voor Bronckhorst. Vanaf 2021 zetten we, op basis van de besluitvorming over de Programmabegroting 2021, € 23,8 miljoen apart voor de opgaven die we voor de toekomst van Bronckhorst zien. Meer hierover leest u in de paragraaf Financiering (2.2.4) en bij de financiële positie (3.3.1).

Bestemmingsreserves

Dit is het deel van het eigen vermogen waarvoor we een bestedingsdoel hebben vastgesteld, het heeft een bepaalde bestemming. Deze reserves zijn niet zo vrij besteedbaar als de Algemene reserve, maar in principe kan de bestemming altijd worden aangepast.

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

Tot en met 2017 gebruikten we de reserve voor het 'Uitvoeringsplan Herstructurering, Revitalisering en Transformatie bestemming bedrijventerreinen Bronckhorst'. De nog beschikbare middelen zetten wenu in voor de herinrichting van de industrieterreinen, één van onze opgaven in de Investeringsagenda (3.3.1).

Minima

De reserve is bedoeld voor het verstrekken van eenmalige bijdragen aan inwoners voor het opvangen van onverwachte kosten, waarvoor ze geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen (bijstand). We geven een bijdrage van maximaal € 5.000 per betreffende inwoner.

Bovenwijkse voorzieningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die ruimtebeslag tot gevolg hebben, vragen we een bijdrage van de aanvrager op basis van de Nota 'Bovenwijkse voorzieningen'. De vergoedingen storten we in de reserve. In februari 2017 zijn de prioriteiten in de nota vastgelegd op basis waarvan we nu de bestedingen doen. Deze hebben betrekking op parkeren Bronckhorst, dorpsranden en landschap en het vastgoedtransitiefonds. We kijken hoe deze reserve kan bijdragen aan de geformuleerde investeringsopgaven.

Investeringsagenda kapitaallasten / Investeringsagenda bijdragen ineens

In de Programmabegroting 2021-2024 is de vorming van de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda vastgelegd. Bij het vaststellen van de Sportagenda in 2021 werd deze reserve ook ingezet voor bijdragen ineens. Om de reserve inzichtelijk te houden en beter te kunnen monitoren, hebben we deze bestemmingsreserve gesplitst in een reserve voor dekking van kapitaallasten en een reserve voor bijdragen ineens. Het gebruik en de inzet vande 2 reserves beschrijven we bij de financiële positie (3.3.1). We nemen dit op in de Nota 'Reserves en voorzieningen'. Met deze bestemmingsreserves kunnen we de toekomstige opgaven van Bronckhorst (deels) financieren en blijft onze Algemene reserve nog robuust genoeg.

Derving Nuon dividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve. De reserve valt jaarlijks gedeeltelijk vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. De laatste bijdrage is in 2025.

Gemeentehuis

Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis en de gemeentewerf hebben we uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen en de werkplaats in Hengelo deze reserve gevormd. Jaarlijks komt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is 2/3e deel van de 'IZA-middelen'in deze bestemmingsreserve gestort voor de dekking van kapitaallasten van de aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen.

Voorzieningen

In Bronckhorst kennen we 3 soorten voorzieningen. Voorzieningen hebben we voor verplichtingen en voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

Soorten

2021

2022

2023

2024

2025

Egalisatievoorzieningen

2.404

2.415

2.505

2.281

2.178

Risicovoorzieningen

4.676

4.638

4.510

4.406

4.318

Voorziening middelen derden

2.508

2.652

2.785

2.906

3.016

Totaal

9.588

9.705

9.800

9.593

9.512

Ontwikkeling voorzieningen in 2022

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

984

541

433

1.092

Onderhoud sportaccommodaties

1.420

324

421

1.323

Egalisatievoorzieningen

2.404

864

854

2.415

Bedrijvenpark A18

182

182

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.588

99

1.488

Wachtgeld wethouders

130

72

45

157

Pensioen wethouders

2.777

96

62

2.811

Risicovoorzieningen

4.676

168

206

4.638

Re-integratietrajecten

89

89

Rioolheffing

-

989

989

1

Afkoop onderhoud graven

2.397

388

244

2.541

Reparatie 3e jaar WW

21

21

Voorziening middelen derden

2.508

1.377

1.233

2.652

Totaal voorzieningen

9.588

2.410

2.293

9.705

Egalisatievoorzieningen

Met een zogenoemde egalisatievoorziening vormen we een buffer voor kosten van bedrijfsuitoefening, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Zo hebben we voor de jaarlijkse exploitatielasten van het onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties een voorziening. Stortingen berekenen we op basis van het onderhoudsplan en die zijn het gemiddelde van wat er voor de gekozen onderhoudsplanperiode nodig is aan budget. Alle onderhoudskosten worden uit de voorziening gedekt. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Risicovoorzieningen

Bij risicovoorzieningen gaat het om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. We kennen 4 risicovoorzieningen.

Bedrijvenpark A18

De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. We verwachten een nadelig exploitatieresultaat. Voor het aandeel van Bronckhorst in het verlies hebben we deze voorziening getroffen. Het risico vindt zijn oorsprong in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK).

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen en wachtgelden aan wethouders van de voormalige gemeenten. De omvang van de voorziening bepalen we periodiek op basis van actuariële berekeningen.

Wachtgeld wethouders

De gemeente loopt het risico dat zij wachtgeld moet uitbetalen aan voormalige wethouders. Daarvoor hebben we een voorziening getroffen die een gedeelte van het maximale risico afdekt (25%). Het wachtgeld hebben we gebaseerd op de rechten zoals die zijn vastgelegd in de Wet APPA.

Pensioen wethouders

Bij de opbouw van pensioenen voor wethouders van Bronckhorst storten we jaarlijks een bedrag, overeenkomend met de toename van de opgebouwde rechten, in de voorziening. De uitbetaling van de pensioenen komt ten laste van de voorziening.

Voorziening middelen derden

Bij deze middelen van derden (geen overheidslichamen) ligt de bestemming vast. De derde heeft het bedrag voor een doel verstrekt en het moet dan ook besteed worden daarvoor. We kennen 4 voorzieningen voor middelen van derden:

Re-integratietrajecten

Op het salaris van ons personeel houden we de premie in voor 'Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA) en storten deze in de voorziening. Uit de voorziening bekostigen we re-integratietrajecten.

Rioolheffing

In de tariefberekening voor rioolheffing houden we rekening met een dotatie aan de voorziening voor vervangingsinvesteringen. Deze "gespaarde"middelen gebruiken we om de vervangingsinvesteringen af te boeken. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen storten we in deze voorziening. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij, wat we als dekking van de onderhoudskosten ten gunste van de exploitatie brengen. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door

wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om

deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt

vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten

zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Vaste schulden

Onder de post vaste schuld vallen opgenomen leningen met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar.

Van het verloop, de jaarlijkse rentelast en de resterende looptijd van onze leningenportefeuille kunnen we het onderstaande beeld geven.

Verloop leningen

Ontwikkeling

2022

2023

2024

2025

Schuldrest per 1 januari

13.843

12.797

11.765

10.858

Reguliere aflossingen

1.047

1.032

907

2.326

Vervroegde aflossingen

Schuldrest per 31 december

12.797

11.765

10.858

8.532

Rentelast boekjaar

597

547

501

431

Gemiddeld rentepercentage

4,5%

4,5%

4,5%

4,4%

Looptijd schuldrestant per 31 december

- looptijd < 5 jaar

3.869

3.914

4.503

2.594

- looptijd tussen 5 en 10 jaar

1.740

1.080

-

-

- looptijd langer dan 10 jaar

7.188

6.771

6.354

5.938

Op de aangetrokken geldleningen (bestaande leningenportefeuille) betalen we gemiddeld 4,5% rente.

Vlottende passiva / Overlopende passiva

Onder deze posten vallen leningen en verplichtingen met een looptijd van minder dan één jaar. Voor de balans hebben we de vlottende passiva en overlopende passiva als stelpost opgenomen. De cijfers hebben we afgeleid uit de Jaarstukken.