iconDe Investeringsagenda

Bij de Programmabegroting 2021-2024 hebt u de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda vastgelegd. Voor de Investeringsagenda hebben we afspraken over de solvabiliteit, het meenemen van de raad bij concrete uitvoeringsvoorstellen, het volgen van de werkelijke bestedingen en de inzet van begrotingsruimte en de bestemmingsreserve. Hieronder lichten we toe hoe we die afspraken hebben ingevuld voor deze programmabegroting.

De eerste voorstellen van de Investeringsagenda zijn een feit

De investeringen van de Investeringsagenda hebben niet directe goedkeuring voor uitvoering. Voor ieder voorstel van de Investeringsagenda ontvangt u van ons een afzonderlijk raadsvoorstel, waarin de uitwerking van die opgave staat en de totale financiering daarvan. We hebben met u afgesproken dat we jaarlijks de ontwikkelingen in de Investeringsagenda en de dekking daarvan monitoren in de begroting en jaarstukken.

Tot dusver is 43% van de Investeringsagenda ingevuld met concrete investeringsbesluiten. De uitgaven zijn gepland vanaf 2021 en zijn verdeeld over 4 categorieën:

Investeringsagenda x € 1.000

Ruimte Investeringsagenda

Besluiten 2021 (t/m 1-8-2021)

Resterende ruimte

VO Vorden

10.700

Nog te investeren

2.500

Investeren in Onderwijs (2B)

13.200

10.700

2.500

Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden (Keijenborg)

1.400

Nog te investeren

6.600

Investeren in Sport (2B)

8.000

1.400

6.600

Oltmanstraat Steenderen

1.195

Bloemenbuurt Zelhem

550

Fietsstroken

250

Nog te investeren

8.005

Investeren in Leefbaarheid (2B)

10.000

1.995

8.005

Nog te investeren

1.400

Investeren in Bedrijventerreinen (3A)

1.400

-

1.400

Totaal

32.600

14.095

18.505

Onderwijs

Het besluit investering in onderwijs heeft betrekking op het Kompaan college (Vorden). In opvolging van uw raadsbesluit van juli 2020 is de “businesscase 1e fase” voor de nieuwbouw Voortgezet Onderwijs aan de Almenseweg in Vorden in concept klaar. Uit deze businesscase blijkt duidelijk dat de gemaximeerde gemeentelijke bijdrage geïndexeerd moet worden voor stijgende bouwkosten. Ook geeft het inzicht in een deel van de kosten die geen onderdeel uitmaakten van eerdergenoemd raadsbesluit. In het najaar sturen we u de businesscase ter besluitvorming.

Sport

De sportinvesteringen hebben betrekking op het multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden. We leveren hier een bijdrage aan de ontwikkeling.

Leefbaarheid

De voorbereidingen rond de investeringen in leefbaarheid zijn in volle gang. We verwachten dat de uitvoering van de Oltmanstraat Steenderen, Bloemenbuurt Zelhem en de aanleg van rode fietsstroken (Zomerweg Drempt en Barlhammerweg in Laag Keppel) plaatsvinden in 2022.

Herinrichting bedrijventerreinen

Het voorstel rond revitalisering bedrijventerrein Zelhem leggen we in het najaar 2021 voor aan de raad. Belangrijk daarbij is dat er gezamenlijk wordt opgetrokken tussen bedrijven, provincie, waterschap en gemeente om tot een succesvol programma te komen.

We rapporteren over de bestedingen binnen de Investeringsagenda

Het is gebruikelijk om de investeringen te activeren. De jaarlijkse kapitaallasten voor de Investeringsagenda worden enerzijds opgevangen door de reguliere exploitatie (voor 40%) en anderzijds door de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Doordat we bij de geplande investeringen te maken hebben met een aantal variabelen, zullen we telkens aan uw raad de gewijzigde situatie voorleggen.

Kapitaallasten Investeringsagenda (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

investering & rente over gehele looptijd

Investeren in Onderwijs

80

428

443

17.408

Investeren in Sport

38

10.550

Investeren in Leefbaarheid

15

142

140

199

11.687

Investeren in Bedrijventerreinen

11

1.636

Totale kapitaalslasten

15

222

568

690

41.281

Dekking uit begrotingsruimte

15

222

568

667

17.481

Reserve Investeringsagenda bijdrage ineens

3.000

-

Dekking BR kapitaalslasten investeringsagenda

20.800

23.800

Fasering maakt dat uitgaven in een ander jaar plaatsvinden

We hebben altijd te maken met fasering (snelheid van besluiten, onderzoeken, planvorming, etc.) waardoor verwachte uitgaven op een ander moment vallen dan gepland. Voor de Investeringsagenda hebben we voor € 680.000 aan kapitaallasten ruimte in de begroting. De rest (€ 920.000) komt uit de gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Met het opschuiven van de planperiode naar 2022-2025, verschuift ook het jaar waarin we de volledige jaarlast van € 1.655.924 zullen ervaren (in 2026).

Kosten vallen hoger uit

De werkelijke kosten kunnen anders uitvallen dan gepland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gestegen grondstofprijzen, die mogelijk hogere aanbestedingsprijzen veroorzaken. Op dit moment bekijken we de effecten hiervan voor het al genomen besluit over de nieuwbouw van de VO-school in Vorden.

Onze solvabiliteit blijft minimaal 30%

De bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda rekenen we toe aan ons eigen vermogen. En om die reden nemen we deze ook mee bij de berekening van de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft een indruk hoe sterk de gemeente Bronckhorst is.

Daarnaast kennen we het weerstandsvermogen. Dit is het deel van het eigen vermogen wat minimaal aanwezig moet zijn om mogelijke risico’s op te kunnen vangen. Het totaal van de risico’s bepaalt welk weerstandniveau minimaal nodig is. Dat zegt ook wat over de financiële robuustheid van een gemeente. Over het weerstandsvermogen van Bronckhorst leest u meer in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2). Meer over onze reserves staat verderop bij de De balans in het kort (3.3.2).

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van ons solvabiliteitspercentage.

Ontwikkeling percentage solvabiliteit

2021

2022

2023

2024

2025

Solvabiliteit

61,3

59,6

52,6

52,4

43,2

Solvabiliteit excl. bestemmingsreserves Investeringsagenda

32,7

32,5

28,9

29,1

24,1

De snellere verlaging komt door de bijdragen ineens die vanuit de bestemmingsreserve zijn gedaan voor sport. In de komende jaren zal een tegenwaartse beweging komen naar dekking vanuit de jaarlijkse begrotingsruimte.