iconWe hebben de risico's in beeld

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Natuurlijk blijven jaarlijks maatregelen nodig om de dynamische wereld van de Algemene uitkering of nieuwe uitvoeringseisen te kunnen invullen. Risicomanagement heeft onze blijvende aandacht. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2) hebt u hierover meer kunnen lezen. En 1 van die maatregelen hebben we zojuist hiervoor genoemd over het sociaal domein.

In het begrotingsbeeld voor 2022-2025 zitten 3 belangrijke aannames:

  • Dat de kosten voor de Jeugdzorg de daling volgen zoals geschetst door het Rijk in de Meicirculaire 2021. Het Rijk gebruikt daarvoor de demografische informatie over de jeugd in Bronckhorst.
  • De berekende bijdrage voor de Jeudgzorgtaken door de Arbitragecommissie wordt door het nieuwe kabinet erkend en blijvend verstrekt aan de gemeenten in de jaren 2023-2025.
  • De Investeringsagenda verloopt voor de komende jaren via jaarlijkse kapitaallasten (met investeringen in eigen bezittingen) en bevat daarvoor vanaf 2025 de meeste lasten.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan dus de belangrijkste risico's genoemd, maar we richten ons nu vooral op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen), de toekomstige opgaven (Investeringsagenda) en corona (hybride werken en zorg voor inwoners).