iconBaten en lasten 2022 per programma

Baten en lasten 2022

Baten

Lasten

Saldo

Programma

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6.778

35.339

-28.561

1A Vitale inwoners en samenleving

-

3.221

-3.221

1B Toegang en individuele voorzieningen

6.778

32.119

-25.341

Programma 2 Wonen en leefomgeving

7.781

27.104

-19.323

2A Passend wonen

1.693

1.592

102

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.087

25.512

-19.425

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

4.494

6.281

-1.787

3A Economie

339

1.615

-1.276

3B Duurzaamheid

4.155

4.666

-511

Programma 4 Bestuur

345

3.288

-2.943

4A Besturen

345

3.288

-2.943

Totaal programma's

19.397

72.012

-52.615

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

8.323

534

7.789

- Algemene uitkering

54.806

-

54.806

- Dividenden

410

4

406

- Saldo financieringsfunctie

746

694

51

- Overige algemene dekkingsmiddelen

20

1.311

-1.291

Totaal algemene dekkingsmiddelen

64.304

2.543

61.761

Overhead

236

10.448

-10.212

Heffing VPB

-

-

-

Onvoorzien

-

123

-123

Saldo van baten en lasten

83.937

85.125

-1.188

Toevoeging aan reserves

-

-

-

Onttrekking aan reserves

2.361

-

2.361

Geraamd resultaat 2022

86.298

85.125

1.172

+ = overschot; - = tekort

De wijzigingen in onze reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) geven we hieronder per reserve weer:

Gebruik van (bestemmings)reserves

Omschrijving

Onttrekking

Toevoeging

Programmabegroting:

Algemene reserve

245

Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten

9

Bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens

1.700

Bestemmingsreserve derving Nuondividend

230

Bestemmingsreserve gemeentehuis

177

Totaal

2.361

-

Per saldo onttrekking

2.361

Nieuwe presentatie van (bestemmings)reserves

In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserveInvesteringsagenda kapitaallasten en Investeringsagenda bijdragen ineens. Daarvan geven we jaarlijks op een vaste plek (De Investeringsagenda) een beeld van de opgaves die we hiervoor in het lopende jaar hebben. De bestemmingsreserve Sociaal domein is eind 2021 opgeheven. Hiervoor lopen vanaf 2022 de geldstromen ook via de Algemene reserve, voor projectgelden of voor risicoafdekking.

Voor alle opgaves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van reserves, leggen we u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor (voor Kapitaallasten Investeringsagenda) of in de Jaarstukken (voor Sociaal domein).