iconOverzicht incidentele baten en lasten 2022-2025 per programma

Baten en lasten zien we als incidenteel wanneer ze de begroting niet meer dan 3 jaar achtereenvolgend beïnvloeden, waarvan de einddatum vastligt en die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. We volgen hiermee het Gelders provinciaal toezichtskader 'Kwestie van evenwicht' en de verschenen provinciale handleiding 2021 'Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten'. Voor de provincie hoeven we in het overzicht niet zichtbaar te maken hoe we de incidentele lasten opvangen (in de exploitatie of uit de reserve).

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten geven we het volgende overzicht:

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Zorg en ondersteuning

-

-

-

-

Wonen en leefomgeving

2B Invoering Omgevingswet

235

-

-

-

Programma 2 Wonen en leefomgeving

235

-

-

-

Bedrijvigheid en ontwikkeling

3A Gebiedsprocessen bedrijventerreinen

5

-

-

-

3B Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

5

-

-

-

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

10

-

-

-

Programma 4 Bestuur

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

AD Dekking bijdragen Investeringsagenda ineens

1.700

400

400

400

Algemene dekkingsmiddelen

1.700

400

400

400

Overhead

-

-

-

-

Saldo incidentele middelen

1.945

400

400

400

+ = inzet van incidentele middelen; - = bijdrage van derden aan incidentele middelen

De bijdragen ineens voor de Investeringsagenda (€ 1,7 miljoen) halen we uit een reserve, namelijk Dekking bijdragen Investeringsagenda. Hiervan betalen we de sportaccommatie in Keijenborg en de aanleg van voetbalvelden in Keijenborg en Vorden. Hiervoor verstrekken we namelijk in 1 keer een subsidie. De overige (project)budgetten dekken we vanuit de exploitatie. Meer daarover leest u in het programmaplan.