iconEen overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht

Rekening 2020

Begroting 2021 (na wijziging)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Onvoorziene uitgaven (A)

-

63

123

123

123

123

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen woningen

5.108

5.250

5.668

5.668

5.668

5.668

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.636

1.601

1.570

1.570

1.570

1.570

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

952

924

960

960

960

960

Forensenbelasting

68

65

65

65

65

65

Reclamebelasting

143

125

125

125

125

125

Toeristenbelasting

246

260

260

260

260

260

Lokale heffingen (B)

8.153

8.225

8.648

8.648

8.648

8.648

Algemene uitkering

53.847

54.616

54.806

53.688

53.045

52.907

Algemene uitkering (C)

53.847

54.616

54.806

53.688

53.045

52.907

Dividend / winstuitkering

BNG

92

131

120

120

120

120

Vitens

-

-

-

-

-

-

Alliander

448

370

290

355

355

355

Dividend (D)

540

501

410

475

475

475

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

-36

1.071

-1.291

-1.364

-1.377

-1.391

Saldo financieringsfunctie (F)

-62

313

51

98

106

143

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

62.443

64.789

62.747

61.668

61.018

60.904

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit budget één-op-één gesteld met het aantal inwoners. We gebruiken dit (€ 3,50 per inwoner) om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Hulpmiddel is voor ons de Risico-impactanalyse. Daarmee volgen we nu de mogelijke effecten en risico's van corona, een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren waar het gaat om onvoorziene uitgaven.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan er niet bij, de opbrengsten hiervan zijn bedoeld voor 100% kostendekkendheid voor die diensten. De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we in voor toeristische uitgaven (toeristenbelasting) en subsidie aan ondernemersverenigingen (reclamebelasting) binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering

De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Voor de Algemene uitkering geldt volledige bestedingsvrijheid, eventuele labelingen van budgetten hierbinnen maken we zelf. De cijfers in deze programmabegroting geven de stand van de Algemene uitkering na de Meicirculaire 2021.
Voor Jeugdhulp krijgen we tot en met 2022 extra middelen van het Rijk. Of die middelen er ook zijn voor de jaren erna blijft onduidelijk. We gaan er vanuit dat de compensatie na 2022 wordt voortgezet. Dit is is ook in lijn met het advies van de VNG en IPO daarover. Met het risico dat dit scenario toch geen waarheid wordt, houden we rekening in de risicoparagraaf (2.2.2).

In het onderstaande overzicht ziet u de ontwikkeling van de Algemene uitkering. Dit nemen we als gegeven mee in de begrotingsopstelling 2022-2025.

Ontwikkeling Algemene uitkering totaal

2021

2022

2023

2024

2025

Programmabegroting 2021-2024

53.661.576

53.993.583

53.687.454

53.404.531

-

Effecten Septembercirculaire 2020

-235.352

-503.424

-403.706

-281.353

-

Effecten Decembercirculaire 2020

765.724

-137.235

-142.384

-142.902

-

Effecten Maartcirculaire 2021

424.529

-

-

-

-

Verwerkt in Perspectiefnota 2022

54.616.477

53.352.924

53.141.364

52.980.276

53.146.069

Effecten Meicirculaire 2021

1.591.495

1.452.890

-553.082

-935.707

-1.139.220

Omvang in Programmabegroting 2022

56.207.972

54.805.814

52.588.282

52.044.569

52.006.849

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Het effect van de Algemene uitkering op de begrotingsruimte is als volgt:

Ontwikkeling vrije ruimte in circulaires Algemene uitkering

2021

2022

2023

2024

2025

Effecten Septembercirculaire 2020

-235

-503

-404

-281

-

Effecten Decembercirculaire 2020

766

-137

-142

-143

-

Effecten Maartcirculaire 2021

425

-

-

-

-

Effecten Meicirculaire 2021

1.591

1.453

-553

-936

-1.139

Ontwikkeling mei 2020 - mei 2021

2.546

812

-1.099

-1.360

-1.139

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Voor het bedrag 'onder aan de streep' gebruiken we weer een groot gedeelte van de bestaande kosten (verlaging of verhoging). Daarover hebben we u geïnformeerd in juli 2021. Het resultaat vormt begrotingsruimte of - tekort en dat vermelden we bij de financiële positie, een paar aanpassingen in bestaande budgetten (3.3.1).

Dividend / winstuitkering

We nemen deel in 7 bedrijven. Van 2 bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder deze noemer hebben we 2 stelposten staan. We weten dat de besteding komt, maar niet binnen welk taakveld dat zal zijn. Het gaat om de volgende budgetreserveringen:

  • het flexibele formatiebudget (€ 1,2 miljoen). Dit bestaat uit inhuur en nog niet aan taakvelden toegerekende vacatures;
  • de reserveringen voor nieuw beleid vanuit de Algemene uitkering (€ 89.000). Over die reserveringen informeren we u altijd in de actieve informatievoorziening over de Algemene uitkering.

Saldo financieringsfunctie

Over de rente-effecten van ons financieringsbeleid leest u meer in de paragraaf Financiering (2.2.4).