iconOns beleid voor dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Willem Buunk

Ambtelijk trekker

Ellen Hanzens

Maatschappelijke doel

  • We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners
  • We zijn een financieel gezonde gemeente
  • We hebben herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000)

CBS 2020

254

267

287

261

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2021

757

761

877

740

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2021

828

793

917

800

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Het uitbreken van een pandemie en daardoor hoge uitgaven van het Rijk.

Het Rijk in de toekomst gaat bezuinigen. Door doorwerking hiervan op het gemeentefonds (systeem samen de trap op en samen de trap af) ontvangen we dan ook een lagere uitkering uit het gemeentefonds.

Financieel - Onze gemeente moet gaan bezuinigen.

50%

€ 1.000.000

5,12%

-

Extern - Herijking Gemeentefonds.

Lagere inkomsten uit gemeentefonds dan geraamd. Herijking gemeentefonds vindt nu op zijn vroegst in 2023 plaats.

Financieel - Financiële tekorten, bijstelling van de begroting waardoor er kans bestaat dat activiteiten worden geschrapt en dat de doelstellingen niet worden gehaald.; Niet financieel - Het niet halen van doelstellingen kan leiden tot landelijke reputatieschade.

70%

€ 450.000

3,21%

5

Extern - Het niet behalen van doelstellingen (uitvoeringsprogramma); Rijksuitgaven in het lopende boekjaar laten een verlaging zien van de Algemene uitkering. Dit risico doet zich nu pas weer voor vanaf 2022, daar de accressen voor 2020 en 2021 bevroren zijn. Dit is een coronamaatregel van het Rijk om onzekerheid bij de gemeenten te verkleinen.

Onderuitputting plaatsvindt op de uitgaven in lopend boekjaar bij het Rijk vanaf 2022.

Financieel - Lagere Algemene uitkering.

50%

€ 350.000

1,78%

-

Mens - Sociaal Domein, onzekerheid over het voortbestaan van de extra middelen voor Jeugd vanaf 2023.

Verwachte extra bijdrage Jeugd over 2023 tot en met 2025 (BZK/IPO voorstel van 1 juli) is verwerkt in deze begroting volgens richtlijnen provincie voor 75%. Vaststelling vindt later plaats met kans op gedeeltelijke terugbetaling Algemene uitkering.

Financieel - Tekorten op het Sociaal Domein.

30%

€ 500.000

1,53%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie waarbij mensen financieel voor uitdagingen komen te staan.

Minder inkomsten worden gegenereerd: (on)inbaarheid van gemeentelijke belastingen retributies, ozb, drinkwater, riool, toeristen- & forensenbelasting. Onzeker blijft hoe de inkomsten zich in de toekomst (met corona) ontwikkelen, voornamelijk vanaf 2021.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

50%

€ 250.000

1,53%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).