iconWat mag het kosten

Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op die financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we daar een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022.

Berekening overheadpercentage

In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (taken zoals groenonderhoud of Jeugdzorg). Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).

Overzicht baten en lasten overhead

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Niet in te delen lasten

-

124

124

Personeelskosten / personeelskosten derden

5.733

6.149

5.714

Energiekosten

42

42

42

Belastingen

2

9

9

Leveringen en diensten

3.175

3.516

3.574

Dotatie voorziening onderhoud

224

228

231

Kapitaallasten

713

884

754

Subtotaal lasten

9.889

10.951

10.448

Doorbelastingen

-

-

-

Totaal lasten

9.889

10.951

10.448

Baten

Vergoedingen voor personeel

128

52

45

Huren

156

177

177

Leveringen en diensten

22

-

-

Verkoop duurzame goederen

-

-

-

Bijdrage instanties

71

14

14

Totaal baten

377

243

236

Saldo Overhead (taakveld 0.4)

9.512

10.708

10.212

Overheadpercentage

11,1%

11,5%

12,0%

- = kosten; + = baten

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is

72% (2021: 69%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten,want het is gerelateerdaan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We rekenen geen overhead naar incidentele taken

We berekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

AD

Hogere ozb voor verlaging rioolheffing

360.000

360.000

360.000

360.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

360.000

360.000

360.000

360.000

Aanvulling Programmabegroting 2022

Geen bijzonderheden

Aanvulling in Programmabegroting 2022-2025

-

-

-

-

Totaal structureel

360.000

360.000

360.000

360.000

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

360.000

360.000

360.000

360.000

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2022

2023

2024

2025

Audio Visuele middelen

150.000

2025

5

-

-

-

1.125

Keukeninrichting

70.000

2025

10

-

-

-

525

Overhead

220.000

-

-

-

1.650

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2022

2023

2024

2025

AD Derving Nuondividend

BR

229.600

172.200

114.800

57.400

AD Dekking kapitaallasten Investeringsagenda

BR

8.628

128.262

327.822

397.650

AD Dekking bijdragen Investeringsagenda ineens

BR

1.700.000

400.000

400.000

400.000

OH Huisvesting (gemeentehuis)

BR

150.000

150.000

150.000

150.000

OH Vrijval Iza gelden (20 jr)

BR

12.039

12.039

12.039

12.039

OH Huisvesting gemeentewerf Hengelo

BR

15.312

15.312

15.312

15.312

2.115.579

877.813

1.019.973

1.032.401

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve

Bij het gebruik van bestemmingsreserves, zoals huisvesting, gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De eenmalige bijdragendekken we vanuit de Algemene reserve (dekking kapitaallasten Investeringsagenda of bijdragen Investeringsagenda ineens).