iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder

Marianne Besselink / Evert Blaauw / Emmeke Gosselink / Wilko Pelgrom / Antoon Peppelman

Ambtelijk trekker

Herman Tinselboer

We werken aan gebiedsgerichte toezicht en handhaving

We starten met de voorbereidingen van ons nieuwe toezicht- en handhavingsbeleidsplan voor de periode van 2028-2032. We implementeren risicogerichte handhaving. Door een analyse zetten we die handhaving in die past bij een risico in het specifieke gebied. Op deze manier zijn medewerkers effectiever inzetbaar en bepalen we welke activiteiten prioriteit krijgen. Dit vormt de basis voor het schrijven en verwerken van ons nieuwe beleidsplan. Aangezien dit voor ons de eerste keer is dat we het op deze manier aanpakken, schakelen we een adviesbureau in. Zo doen we kennis en ervaring op.

Resultaten

We maken een risicoanalyse

Door elk gebied in onze gemeente onder de loep te nemen, maken we duidelijk welke problemen en risico’s voor specifieke gebieden gelden. Dit doen we door het maken van een analyse.

We stellen onze prioriteiten

Met deze werkwijze weten we wat waar speelt in onze gemeente en waar de verschillen liggen. Hierdoor ontstaat inzicht in de aanwezige risicovolle situaties en de incidenten die zich voor doen. Op basis daarvan stellen we nog beter onze prioriteiten.

We zetten capaciteit effectief in

We zetten capaciteit in beginsel in op alle activiteiten. De prioriteit bepaalt de volgorde waarin we onze taken en de intensiteit uitvoeren.

We willen het alcoholgebruik verminderen

We zetten 'mysteryshoppers' in. We controleren op het gebruik van alcohol in onze gemeente. We voeren gesprekken met horecagelegenheden en organisaties van evenementen, om ze bewust te maken van gevaren van alcoholgebruik onder de 18 jaar.

Resultaten

Grip krijgen op wangedrag door alcohol en minder wederverstrekking onder de 18 jaar

Door de inzet van mysteryshoppers proberen we bewustwording te vergroten van de gevaren van alcoholgebruik onder 18 jaar. Een 'mysteryshopper' tracht alcoholhoudende drank te kopen in opdracht van de gemeente.

We vergroten de bewustwording

Door actieve controles brengen we de gevaren van alcoholgebruik onder de 18 jaar bij ondernemers onder de aandacht. Daarnaast vragen we wat ze nodig hebben om dit gebruik te stoppen of te verminderen.

Wij controleren op wet- en regelgeving

Ook zetten we mysteryshoppers in om de horecagelegenheden en evenementen te controleren of de ondernemers voldoen aan de huidige regelgeving.

We hebben aandacht voor ondermijning

Ondermijnende criminaliteit kent veel verschillende uitingsvormen die de veiligheid, leefbaarheid, economie en onze democratie kan aantasten. De gemeente staat voor een krachtige aanpak van ondermijning en ondermijnende criminaliteit. Door georganiseerde ondermijnende criminaliteit te prioriteren, behouden we een brede scope op de aanpak. Dit biedt de mogelijkheid om in te kunnen spelen op bijvoorbeeld actualiteiten en/of trends die voor onze gemeente belangrijk zijn en waar we accenten op willen leggen. Onze doelen bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn:

 • blijvende aandacht voor de kwetsbaarheid in het buitengebied;
 • verbeteren van onze informatiepositie;
 • aanpakken zorgfraude;
 • vergroten van onze weerbaarheid;
 • intensiveren van de integrale aanpak, regionaal maar zeker ook lokaal;
 • verstoren en voorkomen van georganiseerde criminaliteit.

Resultaat

We benoemden vanuit de doelen drie prioriteiten

We investeren in het creëren van bewustzijn op verschillende niveaus, zowel bij gemeente als bij inwoners, ondernemers en ketenpartners. Binnen de gemeentelijke organisatie doen we dit door een plan van aanpak op te stellen en te implementeren in onze organisatie.

Door integrale controles krijgen we meer zicht op criminele samenwerkingsverbanden en kunnen we gezamenlijk met onze partners effectief reageren.

Zorgfraude is een thema wat valt onder de ondermijnende criminaliteit. Om hier beter zicht op te krijgen en hierop te acteren ontwikkelen we een plan van aanpak. Dit onderwerp pakken we zowel lokaal als regionaal op.

We zijn zuinig op onze bermen

We willen de landschappelijke elementen in onze gemeente behouden. We passen ons beleid hiervoor aan en richten ons op naleving van wet- en regelgeving. We waarborgen de belangrijkste functies van de bermen: verkeersveiligheid en biodiversiteit. Waar nodig en mogelijk werken we aan herstel naar de gewenste situatie.

Resultaten

We hebben heldere kaders en instrumenten waarmee we de naleving bevorderen

We hebben een plan van aanpak en werken met een werkgroep om projecten te starten. Door het draaien van die projecten verdiepen we ons in de materie. We leren ook van ervaringen van buurgemeenten. We werken een palet van maatregelen uit dat gericht is op het bereiken van de gewenste situatie.

Alles is gericht op naleving

Voor het bevorderen van de naleving van de wet- en regelgeving zetten we primair in op preventie. Dat doen we door middel van doelgerichte communicatie en gedragsverandering. We controleren waar nodig aan de hand van een controleplan. Preventie en herstel van ongewenste situaties gaan voor repressie.

We maken onze kazernes ‘arbo-proof’

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wil de brandkazernes arbotechnisch aan de huidige eisen aanpassen. In Bronckhorst zijn vier brandweerkazernes. Deze zijn ons eigendom en op verzoek van de VNOG voeren we de benodigde aanpassingen uit.

Resultaat

We willen goede werkplekken voor de brandweerlieden

In het programmaplan 2023-2026 gaven we aan dat we voor € 300.000 de brandweerkazernes ‘arbo-proof’ maken, zodat de brandweerlieden een gezonde en veilige werkplek hebben. Met name forse bouwkostenstijgingen en omvangrijkere aanpassingen van de brandweerkazerne in Steenderen zorgen voor extra kosten.

We voeren de infrastructurele aanpak Hummelo – Keppel – Drempt uit

Samen met de provincie Gelderland, de buurgemeenten Doetinchem en Zevenaar en een klankbordgroep met inwoners en ondernemers uit het gebied, voeren we een infrastructurele gebiedsaanpak uit. Dit om de verkeersoverlast op de Dorpsstraat en Hummeloseweg in Laag-Keppel en de Zomerweg in Achter-Drempt te beperken en de verkeersveiligheid op deze wegen te vergroten. Deze samenhangende infrastructurele maatregelen beïnvloeden elkaar.

Resultaten

We evalueren met de provincie de proef met landbouwsluizen

Zowel met verkeerscijfers als door het uitvoeren van belevingsonderzoeken evalueren we de proef met de landbouwsluizen op de Wehlsedijk en Keppelseweg (de provinciale weg N814). De conclusie van deze evaluatie vormt het ambtelijk advies aan zowel de provinciale als gemeentelijke bestuurders over de te nemen verkeersmaatregelen in het gehele gebied rondom Hummelo, Keppel en Drempt. De maatregelen in zijn geheel zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.
Een koude oversteek in Hummelo is een mogelijk te nemen maatregel. Een zogenaamde koude oversteek zorgt ervoor dat verkeer alleen vanuit de Keppelseweg in Hummelo naar de Hummeloseweg in Laag-Keppel kan rijden en vice versa. Deze koude oversteek zorgt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van de verkeerhinder op de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag-Keppel.

We reconstrueren de Zomerweg in Achter-Drempt

De te nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer hebben tot gevolg dat de Zomerweg in Achter-Drempt drukker wordt. Daarnaast past de inrichting van de Zomerweg niet goed bij de functie van de weg en het dorpse karakter van Achter-Drempt. Bij de herinrichting van de openbare ruimte werken we ook aan de riolering om het rioleringssysteem beter klimaatbestendig te maken en af te koppelen. Het nieuwe ontwerp van de weg kwam tot stand in samenspraak met een klankbordgroep die bestaat uit aanwonenden.

We hebben aandacht voor de veren in Bronckhorst

Het veer Olburgen – Dieren maakt gebruik van het Gelderse verenfonds en krijgt een bijdrage van beide oevergemeenten. Het veer Bronkhorst – Brummen heeft een sluitende exploitatie en ontvangt daarom geen bijdrage. Dit veer staat al meer dan een jaar te koop, de exploitant heeft nog geen opvolger. De voortgang van het veer komt daarmee in gevaar.
De provincie Gelderland stopt met haar huidige bijdrage aan veren met een exploitatietekort. Een kostendekkende exploitatie voor het veer Olburgen – Dieren is daarmee lastiger. Beide veren in Bronckhorst zijn belangrijk voor scholieren, fietsers, wandelaars en forenzen. Onze bijdrage gaat de komende jaren omhoog.

Resultaten

We houden het veer Olburgen – Dieren in de vaart

Samen met oevergemeente Rheden en de veerbaas makten we een plan gemaakt om het veer financieel gezond te maken en daarmee in de vaart te houden. De tarieven gaan jaarlijks omhoog en de veerbaas zoekt naar meer mogelijke bezuinigingen binnen zijn bedrijf. In het coalitieakkoord van de provincie staat dat de provincie wil blijven bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Hoe dat precies vorm krijgt en wat de financiële gevolgen zijn, is nu nog niet duidelijk en is onderdeel van besprekingen met de provincie. De bijdrage van beide oevergemeenten is afhankelijk van het jaarlijks exploitatietekort.

We ondersteunen het veer Bronkhorst – Brummen

Het veer Bronkhorst – Brummen heeft een sluitende begroting, toch heeft de veerbaas moeite zijn bedrijf te verkopen. Samen met de gemeente Brummen bieden we ondersteuning aan om samen te onderzoeken wat er nodig is om zijn veer aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers.

We werken aan kansengelijkheid in het onderwijs

Samen met de partners in onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, GGD en bibliotheek zetten we in op het vergroten van de kansen voor de kinderen in Bronckhorst. We voeren in 2024 de plannen uit die in 2023 zijn vastgesteld. We werken binnen verschillende thema’s aan kansengelijkheid en bepalen met de partners wat er nodig is om de kansengelijkheid te vergroten.

Resultaat

We voorkomen achterstanden en voldoen aan de uitgangspunten van het Rijk

We zetten in op extra ondersteuning en specifieke programma’s. We bieden voorschoolse educatie aan peuters die extra hulp nodig hebben voor hun ontwikkeling. We versterken de doorgaande leerlijn door in te zetten op een groter aantal kinderen die naar een voorschoolse voorziening gaan. Ook verbeteren we de samenwerking tussen partners op het gebied van onderwijs en zorg door casuïstiekbespreking. Daarnaast versterken we de huidige samenwerking voor een brede ontwikkeling van kinderen op het gebied van sport en cultuur.

We investeren in duurzame (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties

Met het vaststellen van de uitgangspuntennotitie ‘Uitgangspuntennotitie sport en leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst’ kiezen we voor het opnemen van middelen van de investeringsruimte voor de gebiedsplannen. Daarmee kunnen inwoners en verenigingen samen bepalen wat ze nodig vinden voor hun omgeving om ook op de lange termijn een aansluitend beweeg- en sportaanbod te houden.

Resultaten

Met de verenigingen en inwoners creëren we toekomstbestendige en duurzame (sport)verenigingen

Door het opzetten van gebiedsplannen krijgen we goed in beeld wat de mogelijkheden en beperkingen zijn in een gebied en komen we tot oplossingen die aansluiten bij de behoeften van inwoners.

We investeren slim in duurzame accommodaties

Er ligt een besluit voor het verduurzamen van vier gemeentelijke accommodaties. Met behulp van de landelijke Dumava-subsidie maken we sporthal De Kamp in Hengelo als eerste toekomstbestendig. De voorbereidingen hiervoor lopen. De start van de renovatie staat gepland in april 2024. Aanvragen voor andere accommodaties bereiden we voor.

We hebben toekomstbestendige gemeentelijke accommodaties

Door te investeren in de duurzaamheid van de gemeentelijke locaties kunnen deze weer lange tijd vooruit. Daarmee borgen we de mogelijkheid tot binnensporten voor inwoners.

We ontwikkelen beleid op cultuur

We stellen in 2024 nieuw cultuurbeleid op. Dit werken we uit in aanvulling op en in samenhang met de gebiedsprocessen vanuit ‘Uitgangspuntennotitie sport en leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst’.

Resultaat

We hebben eind 2024 cultuurbeleid beschikbaar

Met het cultuurbeleid maken we keuzes over onze inzet op kunst en cultuur in Bronckhorst.

We werken integraal aan opgaven in het landelijk gebied

De inrichting en het gebruik van het landelijk gebied bepaalt de kwaliteit van het landschap, de bodem, het water en de biodiversiteit. De ontwikkelingen en opgaven in het landelijk gebied beïnvloeden op ons leven, wonen en werken. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) beschrijft deze ontwikkelingen en opgaven:

 • Landbouwtransitie
 • Verminderen gebruik van grondstoffen
 • Bodem en waterkwaliteit
 • Omgaan met- en tegengaan van klimaatverandering
 • Versterken van het landschap

Deze ontwikkelingen en opgaven hebben impact op de agrarische sector en de agrarische familiebedrijven. We staan voor een gezond en realistisch toekomstperspectief voor onze agrariërs, passend in ons landschap. De agrariërs ondersteunen we hierbij. Dat werken we uit in deelprogramma 3A Economie (2.1.3).

Resultaat

We starten met de uitvoering van het Omgevingsprogramma Landschappelijke Kwaliteit

In het Omgevingsprogramma Landschappelijke Kwaliteit beschrijven we wat we de komende jaren gaan doen om invulling te geven aan de transities in het landelijk gebied met de accenten op biodiversiteit, erfgoed en landbouw. Dit doen we o.a. door het faciliteren van gebiedsprocessen, uitwerken van toekomstbeelden voor het landelijk gebied en de dorpsranden, bouwen aan het contact en samenwerken met de agrarische sector.

We vergroten de leefbaarheid in onze kernen voor een vitaal Bronckhorst

Sinds 2023 bouwen we het traject Vitale kernen af. Het traject Vitale kernen, gericht op een kwaliteitsimpuls van de centra van de vier kernen, krijgt een vervolg in Vitaal Bronckhorst. Met de ‘Uitgangspuntennotitie sport en leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst’ als basis geven we ruimte aan fysieke projecten en initiatieven in alle kernen en het buitengebied. Met de notitie als basis werken we verschillende gebiedsvisies uit. De projecten of initiatieven dragen bij aan de toekomstbestendigheid van de Bronckhorster gemeenschap en sluiten integraal aan bij de verschillende opgaven die in de gebieden spelen. Zo werken we aan een Vitaal Bronckhorst.

Resultaten

We ondersteunen initiatieven in alle kernen en het buitengebied

Initiatieven vanuit de samenleving komen in aanmerking voor ondersteuning. Belangrijk is dat initiatiefnemers de betrokkenheid en draagvlak in de gemeenschap aantonen en dat de projecten bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Daarbij kijken we ook naar het slim gebruiken van accommodaties voor de leefbaarheid, sport en het verenigingsleven. De ‘Uitgangspuntennotitie sport en leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst’ en de gebiedsvisies die volgen, vormen daarbij het kader.

We ronden de projecten Vitale kernen af

Vanuit het traject Vitale kernen realiseerden we verschillende projecten in samenwerking met de werkgroepen. Een aantal projecten loopt nog, waaronder:

 • In Steenderen startten we in de zomer van 2023 met het Marktplein om er een groene en aantrekkelijke ontmoetingsruimte van te maken. We richten ons daarnaast op de mogelijkheden om de Burgemeester Smitsstraat gedeeltelijk te reconstrueren.
 • We versterken het groen in de Dorpsstraat van Vorden en zorgen voor een betere veiligheid voor fietsers en voetgangers. Daarnaast werken we aan een plan om doorgaand verkeer op de Zutphenseweg te verminderen en een lagere snelheid te bevorderen.
 • In het centrum van Zelhem starten we met de uitvoering van plannen voor de Smidsstraat en de Magnoliaweg. Met draagvlak onder bewoners, eigenaren en ondernemers werken we aan een prettiger verblijfsgebied, een groenere uitstraling en een groter veiligheidsgevoel van alle weggebruikers. De nieuwe verkeerssituatie levert een positieve bijdrage aan het gehele centrum. Voor de herinrichting van de Markt maken we een gedragen ontwerp, dat aansluit bij de plannen voor de herontwikkeling van de locatie Het Witte Paard.

We werken aan de omgevingsprogramma’s

We vertalen onze strategische koers uit de omgevingsvisie in omgevingsprogramma’s. Deze vormen de basis voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Resultaten

We voeren de omgevingsprogramma’s uit

We werken aan de uitvoering van projecten die zijn opgenomen in de vastgestelde omgevingsprogramma’s.

We monitoren de resultaten van de programma’s

We brengen de resultaten van de omgevingsprogramma’s samenhangend in beeld en doen zo nodig voorstellen voor bijsturing en aanpassing van de omgevingsvisie.

We werken conform de Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht overheden nieuwe kerninstrumenten te gebruiken voor het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Naast de omgevingsvisie en de omgevingsprogramma’s heeft het omgevingsplan een centrale rol. Het omgevingsplan gaat de twee huidige bestemmingsplannen vervangen. De kern van de wet is het werken vanuit een integrale kijk op ruimtelijke kwaliteit vanuit een ‘ja mits’ houding. Dit sluit aan bij onze dienstverleningsvisie.

Resultaten

We leveren een casco voor het omgevingsplan op

Het opstellen van het omgevingsplan is een omvangrijke operatie die enkele jaren gaat duren. De eerste stap is het casco, waarmee we bepalen hoe we het plan gaan opbouwen en vullen.

We blijven leren

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet voeren we ons opleidingsplan voor de organisatie uit. Op basis van ervaringen zetten we waar nodig aanvullende trainingen in om de Omgevingswet goed uit te voeren. We volgen hoe onze inwoners de kwaliteit van onze dienstverlening bij vergunningverlening ervaren en optimaliseren deze waar nodig.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema huisvesting bibliotheek

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2021

Doel 2022

Realisatie 2022

Doel 2023

Doel 204

Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst

Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek

21,5%
van aant. inw. = 7.751

2019

6.912

7.325

6.639

7.159

7.159

Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren

Veiligheid

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

1,4

1,4

1,2

3,6

Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

2,4

3

3,3

5,6

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

1,5

1,1

1,2

1,2

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

0,4

0,4

0,3

1,9

Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar)

Halt 2022

5

8

4

7

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Omgeving - Een niet sluitende exploitatie van een zwembad

Eén of meerdere zwembaden moet(en) sluiten

Financieel - Er alsnog kosten voor sloop of andere kosten moeten worden gemaakt die voortvloeien uit het recht van eerste aankoop; Niet financieel - Plaatselijke imagoschade

50%

€ 650.000

2,17%

3 (Plaatselijk)

Extern - Inflatie/prijsstijgingen

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente komen; Niet financieel - Imagoschade ontstaat doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald

50%

€ 500.000

1,69%

3 (Plaatselijk)

Extern - Tekort aan personeel door schaarste op de arbeidsmarkt

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente komen; Niet financieel - Imagoschade ontstaat doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald

50%

€ 500.000

1,69%

3 (Plaatselijk)

Extern - Stijgende energiekosten

Binnen- en buitensport compensatie-aanvragen indienen

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan; Niet financieel - Imagoschade ontstaat

50%

€ 200.000

<1,00%

3 (Plaatselijk)

Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth

Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt

Financieel - Het budget wordt overschreden. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar verhaald kunnen worden; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers ontstaat

20%

€ 250.000

0,33%

5 (Landelijk)

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).