iconBalansprognose

De geprognosticeerde balansposities, aan het einde van een kalenderjaar, staan in het volgende overzicht:

Activa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vaste activa

Materiële vaste activa

55.419

62.869

75.907

78.281

99.845

96.811

Financiële vaste activa

11.896

11.883

11.805

11.793

11.685

11.673

Vlottende activa

Grondexploitaties (voorraden)

769

500

500

500

500

500

Rekening-courantverhouding met het Rijk

20.124

9.671

-

-

-

-

Vorderingen op openbare lichamen

5.824

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Overige vorderingen

3.084

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Liquide middelen

329

250

250

250

250

250

Overlopende activa

6.030

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal

103.476

94.173

97.462

99.824

121.281

118.234

Passiva

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen vermogen

Algemene reserve

34.614

24.355

24.855

25.855

23.855

23.855

Bestemmingsreserves

32.574

37.230

35.073

34.017

33.025

31.497

Voorzieningen

10.641

11.323

11.211

11.260

11.830

11.623

Vaste schulden

Leningportefeuille

12.805

11.765

10.858

8.532

6.261

5.544

Op te nemen leningen

-

-

6.166

11.060

37.410

37.015

Vlottende passiva

Overige schulden

8.147

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Overlopende passiva

Verplichtingen

1.989

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel

2.706

1.000

800

600

400

200

Totaal

103.476

94.173

97.462

99.824

121.281

118.234