iconWe volgen de vastgestelde Investeringsagenda

We maakten een inventarisatie van investeringen die we de komende tijd op ons af zien komen. Deze inventarisatie volgt uit vastgestelde beleidsdocumenten, zoals het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP), de omgevingsvisie en de sportagenda. Daarnaast betreffen het uitgaven vanuit de Investeringsagenda Leefbaarheid (waaronder werkzaamheden van het project Vitale Kernen), de Investeringsagenda Bedrijventerreinen en initiatieven vanuit de samenleving. Deze inventarisatie met daarbij een overzicht van onze voornemens op de korte en lange termijn legden we voor aan uw raad in oktober.

We weten wat we voor de verschillende projecten uitgeven

De projecten uit de Investeringsagenda deelden we op in vijf categorieën. Indien er koppelkansen zijn tussen categorie 3 en 4 kunnen deze uitwisselbaar zijn.

  1. Projecten die gereed of in uitvoering zijn;
  2. Projecten waarover al een raadsbesluit is genomen;
  3. Projecten waar we als college voornemens zijn om op korte termijn invulling aan te geven;
  4. Projecten waar we als college voornemens zijn om op lange termijn invulling aan te geven;
  5. Projecten die vooralsnog niet uitgevoerd worden.

Het uitgangspunt is dat de categorieën 1 t/m 4 in de komende jaren stapje voor stapje opschuiven. Lange termijn wordt op een gegeven moment korte termijn, korte termijn wordt raadsbesluit en raadsbesluit wordt gereed of in uitvoering.

In het volgende schema verdeelden we de projecten per categorie. Hiermee geven we direct ook inzicht in de bestedingen.

De categorieën 1 en 2 uit het schema zijn besluiten uit de raad. De onderbouwing van de investeringen uit de categorieën 3, 4 en 5 baseren we op de uitgangspunten en afwegingskaders volgend uit de vastgestelde beleidsdocumenten (te weten het IHP, de sportagenda en de omgevingsvisie en het vastgestelde afwegingskader leefbaarheid) en op een aantal lopende afspraken. In de raadsvergadering van oktober 2023 namen we u mee in de verdere onderbouwing. De bedragen in het schema zijn een inschatting op basis van kengetallen of haalbaarheidsonderzoeken (prijspeil 2023). Bij de financiële doorrekening op lange termijn houden we rekening met landelijke indexeringsgetallen.

Voor de projecten uit categorie 3 (korte termijn) en categorie 4 (lange termijn) geldt dat we bij de uitwerking zoeken naar koppelkansen met andere vormen van financiering. Voorbeelden hiervan zijn geraamd onderhoud, de reserve Bovenwijkse voorzieningen of beschikbare subsidies.

We zetten jaarresultaten in

De investeringen uit de categorie 3, 4 en 5 van de Investeringsagenda kennen nog niet de goedkeuring voor uitvoering. In oktober vroegen we uw raad om de indeling uit het schema als richtinggevend kader vast te stellen. Gemeente en samenleving krijgen zo voor de middellange en lange termijn duidelijkheid over de benodigde investeringen vanuit een gezamenlijke visie en afweging. Op die manier zijn we ook beter in staat (financieel) te plannen. Voor ieder voorstel ontvangt uw raad uiteraard een afzonderlijk raadsvoorstel waarin de uitwerking van de opgave staat en de totale financiering daarvan. Op basis daarvan wordt het definitieve besluit genomen over deze investering.

Wanneer we de categorieën 1 t/m 4 bij elkaar optellen, is er sprake van een totale investering van € 42.506.000. De totale Investeringsagenda is daarmee voor 20 tot 40 jaar vastgelegd. Om die reden stelden we uw raad in oktober 2023 voor om volume toe te voegen aan de Investeringsagenda wanneer we een positief jaarresultaat realiseren. We kiezen er dan voor om 50% van dit resultaat toe te voegen aan de Investeringsagenda. Hiermee groeit de Investeringsagenda jaarlijks wanneer de trend van positieve resultaten zich doorzet.

De kanttekening is dat er, mede met het vooruitzicht op het ravijnjaar, op basis van de huidige berekeningen de komende jaren waarschijnlijk geen sprake is van een positief resultaat, maar van een negatief resultaat. Daarnaast is het streven altijd om realistisch te begroten, waardoor we niet begroten naar een positief resultaat. In dat geval wordt het volume van de Investeringsagenda niet gevuld en is er geen ruimte voor eventuele aanvullende investeringen. Met deze inventarisatie voor de lange termijn, is ons beeld dat er voorlopig geen extra investeringen nodig zijn.