iconDe voortgang in de Investeringsagenda

Bij de programmabegroting 2021-2024 stelde uw raad de Investeringsagenda vast met een vastgelegde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda van € 32,6 mln. Daarbij maakten we ook afspraken over de solvabiliteit, het meenemen van de raad bij concrete voorstellen, het volgen van de bestedingen en de inzet van de begrotingsruimte en bestemmingsreserve. We vinden het belangrijk om te blijven investeren in economische en maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen. Bij de vaststelling van het programmaplan 2023-2026 is daarom € 10 mln aan dit bedrag toegevoegd. De totale Investeringsagenda komt daarmee op € 42,6 mln.