iconToelichting passiva

Eigen vermogen

Reserves

Soorten

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

24.355

24.855

25.855

23.855

23.855

Bestemmingsreserves

37.230

35.073

34.017

33.025

31.497

Totaal

61.585

59.928

59.872

56.880

55.351

Ontwikkeling reserves in 2024

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Algemene reserve

24.355

500

24.855

Algemene reserve

24.355

500

-

24.855

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

112

112

Minima

27

5

22

Bovenwijkse voorzieningen

2.604

2.604

Investeringsagenda kapitaallasten

25.753

140

25.613

Investeringsagenda bijdragen ineens

2.387

1.720

667

Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning

1.700

1.700

Derving Nuon dividend

172

115

57

Gemeentehuis

4.475

177

4.298

Bestemmingsreserves

37.230

-

2.158

35.073

Totaal reserves

61.585

500

2.158

59.928

Algemene reserve

De Algemene reserve hebben we voor het opvangen van onverwacht tegenvallers. Daarnaast kijken we, binnen de verslaggevingsregels, naar passende mogelijkheden om de reserve in te zetten om structureel een meerwaarde te creëren voor Bronckhorst. Meer hierover leest u in de paragraaf Financiering (2.2.4) en bij de Investeringsagenda (3.3.3).

Bestemmingsreserves

Dit is het deel van het eigen vermogen waarvoor we een bestedingsdoel vastlegden; het heeft een bepaalde bestemming. Deze reserves zijn niet zo vrij besteedbaar als de Algemene reserve, maar de bestemming kan altijd worden aangepast.

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

De bestemmingsreserve is ontstaan uit het overschot aan middelen van het in 2017 afgesloten revitaliseringsproject bedrijventerreinen. De nog beschikbare middelen zetten we in als dekking voor de gebiedsontwikkeling industriepark Zelhem.

Minima

De reserve is bedoeld voor het verstrekken van eenmalige bijdragen aan inwoners voor het opvangen van onverwachte kosten, waarvoor ze geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen (bijstand). We geven een bijdrage van maximaal € 5.000 per betreffende inwoner.

Bovenwijkse voorzieningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die ruimtebeslag tot gevolg hebben, vragen we een bijdrage van de aanvrager op basis van de Nota Bovenwijkse voorzieningen. De vergoedingen storten we in de gelijknamige reserve. Uit de vergoedingen bekostigen we uitgaven buiten de grenzen van een feitelijk exploitatiegebied. In februari 2013 is het exploitatieplan vastgesteld met het kostendekkingsplan.

Investeringsagenda kapitaallasten / Investeringsagenda bijdragen ineens

In de Programmabegroting 2021-2024 is de vorming van de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda vastgesteld. Bij het vaststellen van de Sportagenda in 2021 werd deze reserve ook ingezet voor bijdragen die we ineens betalen. Om de reserve inzichtelijk te houden en beter te monitoren, is de bestemmingsreserve gesplitst in een reserve voor dekking van kapitaallasten en een reserve voor bijdragen voor investeringen ineens. Het gebruik en de inzet van de twee reserves beschrijven we bij 'De voortgang in de investeringsagenda' (3.3.3) en we nemen dit op in de Nota Reserves en voorzieningen. Met deze bestemmingsreserves financieren we de toekomstige opgaven van Bronckhorst (deels) en blijft onze Algemene reserve nog robuust genoeg.

Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 vormden we de egalisatiereserve 'Openeinde-regeling Zorg en ondersteuning'. De aanleiding was en is nog steeds de moeilijk te voorspellen zorgkosten. De bestemmingsreserve gebruiken we om uitschieters in de zorgkosten van de openeinde regelingen voor de Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie, negatief dan wel positief, op te vangen (egaliseren).

Derving Nuon dividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen zonderden we af in deze bestemmingsreserve. De reserve valt jaarlijks gedeeltelijk vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. De laatste bijdrage is in 2025.

Gemeentehuis

Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis en de gemeentewerf vormden we uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen en de werkplaats in Hengelo deze reserve. Jaarlijks komt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is 2/3e deel van de 'IZA-middelen' (kapitaaluitkering van de zorgverzekering) in deze bestemmingsreserve gestort voor de dekking van kapitaallasten van de aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen.

Voorzieningen

In Bronckhorst kennen we drie soorten voorzieningen. Voorzieningen hebben we voor verplichtingen en voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

Soorten

2023

2024

2025

2026

2027

Egalisatievoorzieningen

3.249

3.102

3.075

3.576

3.320

Risicovoorzieningen

4.014

3.984

3.943

3.902

3.861

Voorziening middelen derden

4.060

4.124

4.242

4.351

4.442

Totaal

11.323

11.211

11.260

11.830

11.623

Ontwikkeling voorzieningen in 2023

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.808

586

659

1.735

Onderhoud sportaccommodaties

1.442

354

428

1.368

Egalisatievoorzieningen

3.249

941

1.088

3.102

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.269

99

1.170

Pensioen wethouders

2.744

135

65

2.814

Risicovoorzieningen

4.014

135

164

3.984

Re-integratietrajecten

110

110

Rioolheffing, vervangingsinvesteringen

4

691

695

-

Rioolheffing, tariefegalisatie

461

461

Afvalstoffenheffing, vervangingsinvesteringen

1

1

Afvalstoffenheffing, tariefegalistie

673

673

Afkoop onderhoud graven

2.730

412

288

2.854

Reparatie 3e jaar WW

20

20

Verplichtingen voormalig personeel Delta

56

56

-

Verlofsparen

5

5

Voorziening middelen derden

4.060

1.103

1.039

4.124

Totaal voorzieningen

11.323

2.179

2.291

11.211

Egalisatievoorzieningen

Met een egalisatievoorziening vormen we een buffer voor kosten van bedrijfsuitoefening, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Zo hebben we voor de jaarlijkse exploitatielasten van het onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties een voorziening. Stortingen berekenen we op basis van het onderhoudsplan en die zijn het gemiddelde van wat er voor de gekozen onderhoudsplanperiode nodig is aan budget. Alle onderhoudskosten dekken we uit de voorziening. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Risicovoorzieningen

Bij risicovoorzieningen gaat het om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. We kennen twee risicovoorzieningen.

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen en wachtgelden aan wethouders van de voormalige gemeenten. De omvang van de voorziening bepalen we periodiek op basis van actuariële berekeningen.

Pensioen wethouders

Bij de opbouw van pensioenen voor wethouders van Bronckhorst storten we jaarlijks een bedrag, overeenkomend met de toename van de opgebouwde rechten, in de voorziening. De uitbetaling van de pensioenen komt ten laste van de voorziening.

Voorziening middelen derden

Bij deze middelen van derden (geen overheidslichamen) ligt de bestemming vast. De derde (bijvoorbeeld inwoners voor teveel afvalstoffenheffing) heeft het bedrag voor een doel verstrekt en het moet dan ook daaraan besteed worden. We kennen negen voorzieningen voor middelen van derden.

Re-integratietrajecten

Op het salaris van ons personeel houden we de premie in voor 'Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA) en storten deze in de voorziening. Uit de voorziening bekostigen we re-integratietrajecten.

Rioolheffing, vervangingsinvesteringen

In de tariefberekening voor rioolheffing houden we rekening met een dotatie aan de voorziening voor vervangingsinvesteringen. Deze gespaarde middelen gebruiken we om de vervangingsinvesteringen te doen. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Rioolheffing, tariefegalisatie

We zorgen voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en hebben ook de zorgplicht voor het grondwater. De heffing is maximaal kostendekkend. Bij het opmaken van de jaarstukken kunnen positieve dan wel negatieve afwijkingen blijken. De overschotten voegen we toe aan de voorziening. De tekorten verrekenen we met deze voorziening tot maximaal de omvang van de voorziening.

Afvalstoffenheffing, vervangingsinvesteringen

Uit het resultaat op de afvalstoffenheffing 2021 vormden we een voorziening voor vervangingsinvesteringen. Ook een deel van het resultaat van 2022 is toegevoegd aan de voorziening. De voorziening voor vervangingsinvesteringen gebruiken we voor de vervanging van ondergrondse containers.

Afvalstoffenheffing, tarievenegalisatie

De lasten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen dekken we door heffingen met als uitgangspunt kostendekkendheid. Bij het opmaken van de jaarstukken kunnen positieve dan wel negatieve afwijkingen blijken. De overschotten voegen we toe aan de voorziening. De tekorten verrekenen we met deze voorziening tot maximaal de omvang van de voorziening.

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen storten we in deze voorziening. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij, wat we als dekking van de onderhoudskosten gebruiken. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door

wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om

deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, heffen we vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie waarmee we zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening. Eventuele uitkeringen bekostigen we hieruit.

Verplichtingen voormalig personeel Delta

In 2021 is de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Delta geliquideerd. Voor de resterende personele verplichtingen troffen de nog resterende deelnemende gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst een voorziening. We dragen ook namens de andere gemeenten de zorg voor de financiële afwikkeling.

Verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit ‘verlofsparen’ kunnen ze, passend bij hun levensfase, hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld.

Vaste schulden

Onder de post vaste schuld vallen opgenomen leningen met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar. Van het verloop, de jaarlijkse rentelast en de resterende looptijd van onze lopende leningenportefeuille kunnen we het onderstaande beeld geven.

Verloop leningen

Ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Schuldrest per 1 januari

11.765

10.858

8.532

6.261

Reguliere aflossingen

907

2.326

2.271

717

Vervroegde aflossingen

Schuldrest per 31 december

10.858

8.532

6.261

5.544

Rentelast boekjaar

501

431

337

273

Gemiddeld rentepercentage

4,5%

4,4%

4,5%

4,6%

Looptijd schuldrestant per 31 december

- looptijd < 5 jaar

3.604

2.594

740

340

- looptijd tussen 5 en 10 jaar

900

-

-

-

- looptijd langer dan 10 jaar

6.354

5.938

5.521

5.104

Op de aangetrokken geldleningen (bestaande leningenportefeuille) betalen we gemiddeld 4,5% rente. Zodra we gaan lenen voor de Investeringsagenda veranderen hier de bedragen en percentages.

Vlottende passiva / Overlopende passiva

Onder deze posten vallen leningen en verplichtingen met een looptijd van minder dan één jaar. Voor de balans namen we de vlottende passiva en overlopende passiva als stelpost op. De cijfers leiden we af uit de Jaarstukken (2022).