iconWat mag het kosten

Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op die financiële ontwikkelingen geven we hier. We hebben € 6 mln meer te besteden dan in 2023. De stijging komt vooral vanuit een hogere Algemene uitkering (€ 4,5 mln V) en het voor 2024 verhoogde budget voor realisatiekracht uit programmaplan 2023 (€ 1 mln V). De hogere Algemene uitkering is nodig om de gestegen uitgaven volgens uitgangspunten op te vangen (indexering van lonen en prijzen). Die kostenstijgingen lichten we hieronder toe bij de onderdelen nieuw beleid, investeringsplan, dekking projectkosten uit reserves. De kostenstijging volgens uitgangspunten lichten we verderop toe bij Financiële positie (3.3.1).

Berekening overheadpercentage

In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (taken zoals groenonderhoud of Jeugdzorg). Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).

Overzicht baten en lasten overhead

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Personeelskosten / personeelskosten derden

6.905

6.141

6.634

Energiekosten

106

44

44

Belastingen

1

9

9

Leveringen en diensten

3.820

4.204

4.975

Dotatie voorziening onderhoud

231

238

253

Kapitaallasten

707

719

846

Subtotaal lasten

11.771

11.355

12.761

Doorbelastingen

-

-

-

Totaal lasten

11.771

11.355

12.761

Baten

Vergoedingen voor personeel

89

40

43

Huren

165

177

177

Leveringen en diensten

157

-

-

Verkoop duurzame goederen

-

-

Bijdrage instanties

116

14

14

Totaal baten

526

230

233

Saldo Overhead (taakveld 0.4)

11.245

11.124

12.528

Overheadpercentage

12,1%

12,3%

12,0%

- = kosten; + = baten

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s (exclusief reserveringen). De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage; de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dus niet totale lasten van de programma's (exclusief reserveringen). Dan wordt het percentage 69% (2023: 73%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We rekenen geen overhead naar incidentele taken

We rekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

OH

We moeten vaker procederen in civiele rechtszaken

100

100

100

100

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

100

100

100

100

Aanvulling Programmabegroting 2024

Dividend BNG en Alliander lager

15

15

15

15

Aandeel in Algemene uitkering voor indexatie

-2.468

-2.574

-2.130

-2.026

Uitgangspunten lonen en prijzen

4.220

4.121

4.080

3.947

Uitgangspunten investeringslasten

-472

-378

-440

118

Uitgangspunten overig

-127

-83

-82

242

Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027

1.153

1.087

1.428

2.281

Totaal structureel

1.253

1.187

1.528

2.381

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

1.253

1.187

1.528

2.381

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Invest. Bedrag

T.l.v voorz.

Netto invest.

Jaar

Termijn

2024

2025

2026

2027

Kassa-systeem hal

30

30

2024

10

-

3

3

3

Audio Visuele middelen

150

150

2025

5

-

1

32

32

Keukeninrichting

70

70

2025

10

-

1

8

8

Overhead

250

-

250

-

5

44

43

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2024

2025

2026

2027

Storting ravijnjaar 2026

AR

-500

-1.000

2.000

-

Minimafonds

BR

5

5

5

5

Bovenwijkse voorzieningen

BR

25

25

25

Kapitaallasten Investeringsagenda

BR

140

391

517

1.210

Kapitaallasten Investeringsagenda bijdragen ineens

BR

1.720

400

267

-

Derving Nuondividend

BR

115

57

-

-

Huisvesting (gemeentehuis en werf)

BR

177

177

177

177

Saldo mutatie reserves

1.658

56

2.992

1.417

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve

Bij het gebruik van de bestemmingsreserve huisvesting gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De Algemene reserve is in 2021 ingezet voor de vorming van de twee bestemmingsreserves voor de Investeringsagenda. Die twee reserves lichten we verder toe bij de Investeringsagenda (3.3.3).