iconBaten en lasten 2024 per programma

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6.377

40.833

-34.457

1A Vitale inwoners en samenleving

540

5.467

-4.927

1B Toegang en individuele voorzieningen

5.836

35.366

-29.530

Programma 2 Wonen en leefomgeving

8.820

32.505

-23.686

2A Passend wonen

2.093

2.293

-199

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.726

30.213

-23.487

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

7.516

9.474

-1.959

3A Economie

417

1.195

-778

3B Duurzaamheid

7.099

8.279

-1.180

Programma 4 Bestuur

344

3.730

-3.386

4A Besturen

344

3.730

-3.386

Totaal programma's

23.056

86.543

-63.487

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

8.755

561

8.194

- Algemene uitkering

67.847

-

67.847

- Dividenden

460

4

456

- Saldo financieringsfunctie

798

612

186

- Overige algemene dekkingsmiddelen

1.252

3.441

-2.189

Totaal algemene dekkingsmiddelen

79.112

4.617

74.494

Overhead

233

12.761

-12.528

Heffing VPB

-

Onvoorzien

-

128

-128

Saldo van baten en lasten

102.401

104.049

-1.648

Onttrekking aan reserves

2.158

-

2.158

Toevoeging aan reserves

-

500

-500

Geraamd resultaat 2023

104.558

104.549

9

+ = overschot; - = tekort

De wijzigingen in onze reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) geven we hieronder per reserve weer:

Gebruik van (bestemmings)reserves

Omschrijving

Onttrekking

Toevoeging

Programmabegroting:

Algemene reserve

500

Bestemmingsreserve Minimafonds

5

Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten

140

Bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens

1.720

Bestemmingsreserve derving Nuondividend

115

Bestemmingsreserve gemeentehuis

177

Totaal

2.158

500

Per saldo onttrekking

1.658

We hebben drie bijzondere (bestemmings)reserves

In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten en Investeringsagenda bijdragen ineens. Daarvan geven we jaarlijks op een vaste plek een beeld van de opgaves die we hiervoor in het lopende jaar hebben bij de 'De voortgang in de Investeringsagenda' (3.3.3). Voor alle opgaves komt circa 50% uit de jaarlijkse budgetten en 50% vanuit deze reserves. Uit de reserve betalen we kapitaallasten en bijdragen ineens. Voor subsidies zijn geen kapitaallasten mogelijk; dat zijn bijdragen ineens. Wat we voor de concrete uitvoeringsvoorstellen nodig hebben, leggen we u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor.
Daarnaast kennen we de bestemmingsreserve Zorg en ondersteuning voor de onvoorspelbaarheden binnen het sociaal domein (gebruik Jeugdhulp, Wmo en Participatie). Wat we hiervoor nodig hebben van reserves, verwerken we in tussenrapportages en de jaarstukken. In de jaarstukken geven we een totaaloverzicht van de genomen besluiten in dat jaar.