iconEen overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht

Rekening 2022

Begroting 2023 (na wijziging)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Onvoorziene uitgaven (A)

-

123

128

128

128

128

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen woningen

5.767

5.838

5.945

5.945

5.945

5.945

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.601

1.617

1.660

1.660

1.660

1.660

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

977

988

1.025

1.025

1.025

1.025

Forensenbelasting

60

67

69

69

69

69

Reclamebelasting

141

125

125

125

125

125

Toeristenbelasting

504

340

340

340

340

340

Lokale heffingen (B)

9.049

8.976

9.164

9.164

9.164

9.164

Algemene uitkering

63.806

63.352

67.847

68.225

63.014

61.793

Algemene uitkering (C)

63.806

63.352

67.847

68.225

63.014

61.793

Dividend / winstuitkering

BNG

165

181

180

180

180

180

Vitens

-

-

-

-

-

-

Alliander

399

280

280

280

280

280

Dividend (D)

564

461

460

460

460

460

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

623

1.259

2.233

2.248

2.548

2.548

Saldo financieringsfunctie (F)

73

101

186

287

360

402

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

74.115

74.271

80.018

80.512

75.674

74.495

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven (A)

De begroting heeft volgens de Financiële verordening Bronckhorst een budgetpost voor onvoorziene uitgaven wat één-op-één is gesteld met het aantal inwoners. We gebruiken dit (€ 3,50 per inwoner) voor eenmalige kosten die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Met de risico-impactanalyse (2.2.2 paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) volgen we de mogelijke effecten van risico's voor de komende jaren waar het gaat om onvoorziene uitgaven.

Lokale heffingen (B)

Deze inkomsten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan hier niet bij. Die opbrengsten zijn bedoeld voor 100% kostendekkendheid voor die diensten. De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we in voor respectievelijk toeristische uitgaven en subsidie aan ondernemersverenigingen binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (C)

De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron. Voor de Algemene uitkering geldt volledige bestedingsvrijheid, eventuele labelingen van budgetten hierbinnen maken we zelf. De cijfers in deze programmabegroting geven de stand van de Algemene uitkering na de Meicirculaire 2023. We willen dat het Rijk de financiële gaten vanaf 2026 en verder voor gemeenten herstelt. In de risicoparagraaf (2.2.2) houden we er ook rekening mee dat dit niet gebeurt. En dan leggen we u voor de Perspectiefnota 2026 passende maatregelen voor. We pakken dit in 2024 op in aanloop naar die perspectiefnota.

In het onderstaande overzicht ziet u het effect van de Algemene uitkering op de begrotingsruimte. Dit nemen we als gegeven mee in de begrotingsopstelling 2024-2027.

Ontwikkeling Algemene uitkering totaal

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2023-2026

63.341

64.590

59.246

59.246

Effecten Septembercirculaire 2022

1.903

249

773

773

Effecten Decembercirculaire 2022

14

15

15

-2.867

Verwerkt in Perspectiefnota 2024-2027

65.258

64.854

60.034

57.152

Effecten Meicirculaire 2023

2.589

3.371

2.980

4.641

Omvang in Programmabegroting 2024

67.847

68.225

63.014

61.793

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Over de Meicirculaire 2023 hebben we u geïnformeerd in juli 2023. Het resultaat beïnvloedt de begrotingsruimte of - tekort enorm en dat vermelden we bij de financiële positie, verderop in dit hoofdstuk bij een paar aanpassingen in bestaande budgetten (3.3.1).

Dividend / winstuitkering (D)

We nemen deel in zeven bedrijven. Van twee bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

Onder deze noemer hebben we stelposten staan. We weten dat de besteding of ontvangst komt, maar niet binnen welk taakveld dat is. Het gaat om de volgende budgetreserveringen:

  • het flexibele formatiebudget (€ 2,4 mln). Dit bestaat uit inhuur en de voor realisatiekracht beschikbaar gestelde gelden. Voor realisatiekracht (vanuit het programmaplan van december 2022) is € 2,1 mln nog niet aan taakvelden toegerekend (als vacatureruimte of al ingevulde formatie);
  • door stijgende energie- en grondstofprijzen verwachten we dat investeringen duurder uitvallen. Voor de hieruit voortkomende hogere kapitaallasten hebben we een stelpost opgevoerd van € 250.000.

Saldo financieringsfunctie (F)

Over de rente-effecten van ons financieringsbeleid leest u meer in de paragraaf Financiering (2.2.4).